§ 50 - Renteendring for boliglån i Statens Pensjonskasse

Saksnr. 200010787 EP TO/EHV (dok 7)
Dato: 03.05.2001

 

Renteendring for boliglån i Statens Pensjonskasse


Det vises til brev 2. mars 2001 der Arbeids- og administrasjonsdepartementet ber Lovavdelingen vurdere i hvilken grad unntaksregelen i finansavtaleloven § 50 tredje ledd annet punktum kommer til anvendelse på boliglån i Statens Pensjonskasse, samt et oppfølgende brev 21. mars 2001.

Lovavdelingen viser til at vi i vår tolkingsuttalelse til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 4. september 2000 la til grunn at finansavtaleloven § 50 gjelder for utlånsvirksomhet fra Statens Pensjonskasse.

Etter Lovavdelingens syn må spørsmålet om unntak fra den ordinære varslingsplikten i finansavtaleloven § 50 tredje ledd første punktum vurderes på samme måte i forhold til lån fra Statens Pensjonskasse som fra andre finansinstitusjoner. Vi kan ikke se at de forhold som er angitt av pensjonskassen, og som er referert i brevet fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet 21. mars 2001, i seg selv gir grunnlag for å anvende unntaksregelen i § 50 tredje ledd annet punktum. Etter § 50 tredje ledd er det kun vesentlige endringer i rentenivået som kan begrunne unntak.

Vi viser for øvrig til at spørsmålet om hva som kan anses som en vesentlig renteendring i forhold til finansavtaleloven § 50 tredje ledd annet punktum, er blitt vurdert av Bankklagenemnda i en uttalelse 16. februar 2001 (sak 2001-008).