§ 57 - Finansavtaleloven § 57 annet ledd

Saksnr. 2000/11957 EP HCH/EHV
Dato: 31.10.2000

 

Finansavtaleloven § 57 annet ledd


Vi viser til Deres brev 16. august 2000 samt brev 31. august 2000 fra Sparebankforeningens servicekontor til oss med kopi til Dem.

På grunn av andre presserende arbeidsoppgaver må vi nøye oss med kort å gi uttrykk for følgende synspunkter:

Legger man til grunn at det er en motsetning mellom ordlyden av § 57 annet ledd og uttalelsen i Ot. prp. nr. 41 (1999-2000) s. 115 sp. 1 første avsnitt, antar vi at spørsmålet om å følge lovens ordlyd fullt ut eller foreta en innskrenkende fortolkning i samsvar med forarbeidsuttalelsen, må besvares i lys av reelle hensyn og forholdet til lovverket ellers. Hensynet til å beskytte den som stiller garanti uten å ha en selvstendig forpliktelse synes her å tale for å følge lovens ordlyd. Det innebærer at en sameiers pantsettelse av egen sameieandel til sikring av andre personers gjeld medfører at finansavtaleloven kap. 4 kommer til anvendelse. Vi kan rent umiddelbart ikke se noen grunn til at en delpantsetter skal stilles i en dårligere stilling enn den som pansetter en ting han fullt ut eier.

På denne bakgrunn synes gode grunner å tale for at finansavtaleloven § 57 annet ledd bør fortolkes etter ordlyden. I tilfelle av tvist vil spørsmålet høre under domstolene. Bestemmelsen synes på den annen side ikke å hindre at en sameier, som også er låntaker, pantsetter sin del av sameietingen uten at reglene i finansavtaleloven kapittel 4 får anvendelse i forhold til de andre sameierne.