§ 59: ikke adgang til å klage over vedtak i lovlighetskontrollsaker

Sak nr 94/6659. Brev av 16.1.95.

Departementet ble anmodet om en uttalelse vedrørende adgangen til å klage etter forvaltningsloven over vedtak i lovlighetskontrollsaker.

Departementet viste til at det i Ot prp nr 42 (1991-92) side 300 står at forvaltningslovens regler om klage ikke kommer til anvendelse ved lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59. Etter departementets mening er det her saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven det siktes til. Adgangen til å klage over kommunale/ fylkeskommunale vedtak er imidlertid uttømmende angitt i kommuneloven og forvaltningsloven, og ingen av disse gir hjemmel til å klage over vedtak i en sak om lovlighetskontroll. Klageadgangen over kommunale/fylkeskommunale avgjørelser i det nåværende klagesystemet ivaretar etter departementets mening partenes interesser i tilstrekkelig grad.