§ 65 nr 3: Kommunalt føretak – tilsettes sin representasjonsrett i styret

Sak 01/3088

Departementet fekk spørsmål frå ein kommune om tilsette har krav på representasjon i styret i eit kommunalt føretak, når føretaket berre har 3 tilsette (2,5 stillingsheimel).

Tilsette sin rett til representasjon i styret i eit føretak er heimla i kommunelova § 65 nr. 3. Lovheimelen sin ordlyd set ikkje minstekrav i høve til talet på tilsette før styrerepresentasjon kan krevjast. I Innst. O nr. 14 heiter det at lovforslaget må forståast slik at dette gjeld alle kommunale og fylkeskommunale føretak uavhengig av talet på tilsette i føretaket.

Departementet konkluderte med at det ikkje kan leggast til grunn eit krav om visst mange tilsette for å krevje styrerepresentasjon.