§ 71 nr. 1 og 2: Har regnskapsansvarlige i kommunen faglig ansvar for regnskapet i et kommunalt foretak?

Sak 99/5802

En kommune ba om uttalelse fra departementet om forholdet mellom kommunale foretak og ”regnskapskyndig person med faglig ansvar for regnskapet”

Etter de nye bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11, er det daglig leder av foretaket som skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte, jf. § 71 nr. 2. Dette er en spesialbestemmelse om regnskapsfunksjon og internkontroll som kommer tilanvendelse når foretaksmodellen er valgt. I forarbeidene, Ot.prp. nr. 53 (1997-98) side 125, er dette konkretisert. Daglig leder skal blant annet ha ansvaret for den interne administrative kontrollen med foretakets virksomhet og ha ansvar for å etablere rutiner som sikrer at regnskapene gir tilstrekkelig informasjon om forvaltningen av midlene - at rutiner for inn- og utbetalinger m.v. - er betryggende. Det er dermed daglig leder for det kommunale foretaket som er ansvarlig for foretakets bokføring og formuesforvaltning. 

Kommunalt foretak er en del av kommunen som juridisk person, og plikter å føre budsjett og avgi regnskap etter forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale- og fylkeskommunale foretak av 17.12.99. Styret i det kommunale foretaket har et overordnet ansvar for dette. Det følger av lovens § 72 nr. 1 at administrasjonssjefen i kommunen ikke har myndighet overfor den daglige lederen innenfor styrets kompetanseområde. Dette ville i så fall føre til at administrasjonssjefen kunne instruere daglig leder til handlinger som styret i foretaket ville måtte stå til ansvar for. Tilsvarende ville det også passe dårlig med lovens system og intensjoner dersom den regnskapsansvarlige skulle ha myndighet og ansvar for en del av foretakets virksomhet.

Departementet konkluderte etter dette med at den regnskapsansvarlige i kommunen ikke har faglig ansvar for regnskapet i et kommunalt foretak. Ansvaret tilligger etter vår oppfatning daglig leder og styret i foretaket. Det ble imidlertid presisert at foretakets regnskap må integreres i kommuneregnskapet. Det faglige ansvaret for det konsoliderte kommuneregnskapet tilligger kommunens regnskapsansvarlig, jf. § 24 nr. 2. Daglig leder i foretaket har selvsagt bare ansvar for det særskilte regnskapet som omfatter foretaket som sådant.