§ 77 nr. 1 jf. kontrollutvalgsforskriften § 2

Sak 11/2164

Lovbestemmelsen gir lederen av kontrollutvalget møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles, men forskriftsbestemmelsen gir både leder og nestleder av utvalget slik rett.

Kontrollutvalgsforskriftens § 2 tredje ledd må anses å være en utfyllende regulering av hvem som har møte- og talerett når kontrollutvalgets saker behandles. Hensynet bak kommuneloven § 77 nr 1 siste setning er å sikre god kontakt mellom kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget, se ot-prp (2002-2003) s. 53-54. dette hensynet ivaretas ytterligere ved at kontrollutvalgsforskriftens § 2 tredje ledd også gir nestleder møte- og talerett.

Departementet kan derfor ikke se at det er motstrid mellom bestemmelsene.