§ 80 - innsynsrett i selskap

Vi viser til e-post 19. januar 2015, med spørsmål om tolkning av kommuneloven § 80. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.
I brevet reises det to problemstillinger. Departementet tar med dette ikke konkret stilling til saken som henvendelsen dreier seg om. Vi vil likevel redegjøre for vår generelle forståelse av kommuneloven § 80.

Kan det kreves innsyn i ansvarlig selskap (ANS) i medhold av kommuneloven § 80?

Kommuneloven 80 første ledd nevner tre ulike organisasjonsformer som det på visse vilkår kan kreves innsyn i. Disse er interkommunale selskaper (jf. IKS-loven), interkommunale styrer (jf. kommuneloven § 27), og aksjeselskaper (etter aksjeloven).

Departementet legger til grunn at § 80 uttømmende regulerer hvilke type selskaper som det kan kreves innsyn i, jf. Prop. 119 L (2011–2012) s. 16. Departementet antar derfor at det ikke er innsynsrett i organisasjons- eller selskapsformer som ikke er nevnt i bestemmelsen (for eksempel ansvarlige selskap). Dette underbygges av andre uttalelser i samme proposisjon:

Føremålet til departementet var såleis at alle aksjeselskap som er heilåtte av kommunen/fylkeskommunen eller kommunar/fylkeskommunar, anten direkte eller indirekte gjennom dotterselskap i eitt eller fleire ledd, skal vere omfatta av føresegna. Det same gjeld aksjeselskap som er indirekte åtte gjennom eit interkommunalt selskap. (s. 17)

Formålet med lovendringen tyder altså på at det kun er datterselskap som er organisert som aksjeselskap det kan kreves innsyn i. Ansvarlige selskap er ikke nevnt i det hele tatt i forarbeidene, noe som også underbygger at dette er en selskapsform det ikke kan kreves innsyn i.

Hva ligger det i uttrykket "heleid" som benyttes i lovforarbeidene?

Departementet legger til grunn at uttrykket heleid i Prop. 119 L (2011–2012) svarer til uttrykket "eier alle aksjer" som vi finner i § 80 første ledd. Vi viser her også til at uttrykket "heleid" sto i lovteksten før endringen i 2013. Etter departementets oppfatning har disse to uttrykkene identisk meningsinnhold.

I "heleid" ligger det først og fremst en avgrensning mot andre type eiere, som private eller staten. Se nærmere om bakgrunnen for dette i Prop. 119 L (2011–2012) s. 16 med videre henvisninger.

Departementet mener at bestemmelsen nokså klart ikke stiller krav om at selskapet er heleid av én kommune eller ett heleid kommunalt aksjeselskap. For eksempel vil et aksjeselskap som er eid av to kommuner være omfattet av innsynsretten etter kommuneloven § 80. Et annet eksempel kan være et aksjeselskap som er eid av to kommunalt heleide aksjeselskaper.

Med hilsen
Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt 
seniorrådgiver