Revisjon av konsesjonsvilkår – Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.06.2014

OED har begynt sluttbehandlingen av saken om revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget samt overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåna meddelt 19.11.1948.

OED ba NVE om å omtale hvordan innlemmelse av ytterligere tre konsesjoner vil påvirke den opprinnelige innstillingen i saken, samt komme med tilleggsopplysninger, suppleringer eller presiseringer til innstillingen. Dette tilleggsdokumentet er sendt ut til høringsinstansene med frist til 27. juni med å komme med eventuelle ytterligere bemerkninger i saken.

Vår ref.: 08/2846

Utsending av NVEinformasjon

Tilleggsinformasjon NVE 4.6.2014

Dokumenter i saken fra NVEs innstilling ble avgitt og fram til i dag:

Brev_fra_SOM_til_Ardal_elveeigarlag_av_220610.pdf

Brev_fra_Ardal_elveeigarlag_til_SOM.pdf

Brev_til_SOM.pdf

Elveeierlaget.pdf

Elveeierlaget103996.pdf

Elveeierlaget128798.pdf

FM_Rogaland_13_Juni_2005.pdf

Foresporsel_om_status_for_revison_av_reguleringsvilkar_for_ardalsvassdraget.pdf

Fra_Lyse_Ny_rapport_om_palegg_om_minstevannforing.pdf

Fra_Lyse_vurdering_av_produksjonstap.pdf

Fra_Lyse_om_nye_utredninger.pdf

Fra_OED_til_NVE_om_tilleggsinformasjon.pdf

Innlegg_Hatloy.pdf

Innspill_Folkvord.pdf

Innspill_fra_Selbu_og_Hjelmeland.pdf

Innspill_Hatloy.pdf

Innspill_HatloyII.pdf

Innspill_HatloyIII.pdf

InnspillAlvALyse.pdf

Invitasjon_til_befaring.pdf

Klage_fra_Ardal_Elveeigarlag.pdf

Kommentar_fra_NVE_til_nye_beregninger_vedr_palegg_om_minstevannforing.pdf

Kommentar_til_innstillingen_211004.pdf

Merknader_fra_Elveeierlaget.pdf

NVE_om_malepunkt_og_minstevannforing_2005.pdf

NVE_tilleggsopplysninger_til_innstillingen2003.pdf

NVEs_innstilling.pdf

Revisjon_av_konsesjonsvilkar_for_Ardalsvassdraget_339130.pdf

Revisjon_av_konsesjonsvilkar_for_Ardalsvassdraget_344112.pdf

Revisjon_av_konsesjonsvilkar_for_Ardalsvassdraget_346490.pdf

Revisjon_av_konsesjonsvilkar_Ardalsvassdraget_534363.pdf

Revisjon_av_konsesjonsvilkar_Ardalsvassdraget_129840.pdf

Revisjon_av_konsesjonsvilkar_Ardalsvassdraget_533643.pdf

Revisjon_av_Ardalsvassdraget_Hjelmeland_kommune_362685.pdf

Saksbehandling_Revisjon_Ardalsvassdraget_132288.pdf

Saksbehandling_Revisjon_Ardalsvassdraget_133145.pdf

UttalelseHjelmeland.pdf

Vedlegg_Rapport_fra_Norconsult.pdf

Utdrag_revisjonsrapport_2013I

utdrag_revisjonsrapport_2013II

Bakgrunnsdokument_til_befaring

Fra NVE om utnytting av minstevannføring

Deltakerliste befaring 180614

KorrespondanseNVE_OED

Mottatt_fra_grunneiere_vedr_erosjon_Strandvatn

Presentasjon_Lyse

Fra_NJFF_Rogaland_mfl_12.aug_2014.pdf

Fra_SRN_2.okt_2014.pdf

Fra_NJFF_anmodning_om_slipp_21.juni_2014.pdf

Forelopige_resultater_vannforingsmaalinger_aardal_9.juli_2014.pdf

Brev_fra_OED-til_NVE_4.aug_2014.pdf

Presentasjon_fra_Lyse_20.okt_2014.pdf

Merknader_fra_Lyse_24.nov_2014.pdf

Rapport_Norconsult_17.okt.2014.pdf

Oppdatert_hydrologisk_rapport_fra_Lyse_oktober_2014.pdf

Aarsrapport_Aardalsprosjektet_2011_12.pdf

Aarsrapport_Aardalsprosjektet_2013.pdf 

 

 

 

Til toppen