Revisjon av konsesjonsvilkår – Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.06.2014

OED har begynt sluttbehandlingen av saken om revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget samt overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåna meddelt 19.11.1948.

OED ba NVE om å omtale hvordan innlemmelse av ytterligere tre konsesjoner vil påvirke den opprinnelige innstillingen i saken, samt komme med tilleggsopplysninger, suppleringer eller presiseringer til innstillingen. Dette tilleggsdokumentet er sendt ut til høringsinstansene med frist til 27. juni med å komme med eventuelle ytterligere bemerkninger i saken.