Generelt - Spørsmål vedrørende auksjonsloven

Saksnr.: 2004/05097 EP HCH/ANO
Dato: 01.06.2004

 

Spørsmål vedrørende auksjonsloven


Vi viser til brev 18. februar 2004, oversendt til oss fra Politidirektoratet ved brev 24. mars 2004. Vi viser videre til telefonsamtale mellom advokat Tveten og førstekonsulent Nordby om at snarlig svar på henvendelsen ikke kunne påregnes.

I brevet reises det spørsmål om internettbasert auksjonsvirksomhet generelt er underlagt lov 14. august 1918 nr. 3 om frivillige auksjoner (heretter auksjonsloven). Videre reises det mer spesielt spørsmål om forståelsen av enkelte av lovens bestemmelser i forhold til slike auksjoner.

1. Det første spørsmålet som reiser seg, er om en internettbasert auksjon er å anse som en ”auksjon” i auksjonslovens forstand. Auksjonsloven har ingen legaldefinisjon av auksjonsbegrepet, og heller ikke lovens forarbeider gir særlig veiledning om hva som ligger i begrepet. I forbindelse med vedtakelsen av inkassoloven ble det gjort enkelte endringer i auksjonsloven, og Inkassolovutvalget gikk da gjennom relevant rettskildemateriale knyttet til auksjonsloven. I NOU 1983: 8 Inkassovirksomhet s. 89 heter det følgende om forståelsen av auksjonsbegrepet:

”Det finnes svært få holdepunkter for å fastslå hva som er auksjonsvirksomhet i lovens forstand. Verken forarbeidene til 1913-loven eller 1936-loven avgrenser begrepet. Heller ikke i den tidligere lov 17 juni 1869 om auksjonsvesenet har utvalget funnet veiledning. I lov 14 august 1918 nr 3 finnes visse holdepunkter, bl a i §§ 10 og 11. Videre het det i den gamle lov 8 mars 1935 om handelsnæring § 49 annet ledd: 
”Som auksjonssalg anses det i denne lov også, at varen, efter å ha vært gjenstand for opprop, bud og overbud senere blir solgt underhånden, men i henhold til auksjonsbetingelsene.”
Utvalget antar at det karakteristiske for auksjonssalg er at varen blir gjenstand for opprop, bud og overbud, med adgang til samtidig nærvær av kretsen av interessenter.”

Sitatet gir en viss veiledning for innholdet i auksjonsbegrepet, men det sier lite av direkte betydning for den foreliggende prosesstillingen. Det sentrale må etter vårt syn være om man står overfor en salgsform som kan sies å ha den type karakteristika som er omtalt i sitatet.

Spørsmålet blir om den faktiske organiseringen av en internettbasert auksjon er av en slik art at den faller utenfor lovens auksjonsbegrep. Det er i brevet ikke opplyst noe nærmere om hvordan salget tenkes organisert, men vi legger til grunn at en beskrivelse av de aktuelle gjenstandene (enten de er innkjøpt eller tilhører en tredjeperson) vil bli gjort tilgjengelig på en allment tilgjengelig nettside med en angivelse av eventuell minstepris og oppfordring om å komme med bud.

Det er etter vårt syn i utgangspunktet vanskelig å se hva som skiller denne salgsformen fra den mer tradisjonelle formen for auksjon, selv om budgiverne ikke vil være fysisk til stede samtidig. 

Etter vårt syn er det bare tale om en annen, og mer tidsmessig, form for organisering av auksjonssalg. At loven ble gitt i en tid da man av naturlige grunner ikke hadde de muligheter internett gir, kan ikke medføre at loven ikke skal gjelde i slike situasjoner.

Selv om ikke alle lovens bestemmelser etter sin ordlyd passer like godt ved internettbaserte auksjoner, jf. nedenfor, er det etter vårt syn gode grunner som taler for at loven kommer til anvendelse. Flere av lovens bestemmelser tar sikte på å beskytte auksjonskjøperen – eksempelvis § 9 som krever at kjøperen skal få tilgang på auksjonsvilkårene, og § 12 om føring av auksjonsbok, som sikrer notoritet. 

2. Når det gjelder de mer spesielle spørsmålene som er reist i brevet om anvendelsen av enkelte av lovens regler på internettbaserte auksjoner, må man etter vårt syn anvende bestemmelsene så langt de passer. Det er ikke naturlig for departementet å foreta noen nærmere vurdering av i hvilken grad bestemmelsene passer i det foreliggende tilfellet. Dette vil måtte bero på en konkret vurdering ut fra de faktiske forhold og de hensyn loven er ment å ivareta. På generelt grunnlag vil vi imidlertid bemerke at det vil være uheldig dersom auksjonsloven tolkes på en slik måte at den hindrer etableringen av internettbaserte auksjoner.