Bør studentboliger defineres som et eget arealformål i plan- og bygningsloven?

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med NIBR, gjort noen foreløpige vurderinger rundt kommunenes behov og utfordringer i dag når det gjelder studentboliger, forslagets relevans for kommunenes behov, samt prinsipielle og juridiske problemstillinger knyttet til dette.

Konklusjonen i den leverte rapporten er at det ikke prinsipielt sett er problematisk å definere studentboliger som eget arealformål. Det anføres at et slikt forslag fremstår som relevant for kommunenes behov for å sørge for etablering av studentboliger ved campusområder eller i andre utpekte områder.

Oslo Economics/NIBR mener det er behov for en grundigere kartlegging og vurdering av hvilke virkninger forslaget vil ha for ulike sentrale interessenter som studenter, utbyggere og studentsamskipnader.

Bør studentboliger defineres som et eget arealformål i plan- og bygningsloven? (pdf)