H-5/20 Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2021. Autorisasjon av eiendomslandmålere m.m.

I rundskrivet redegjør departementet for endringer i matrikkelforskriften som blir gjort gjeldende fra 1. januar 2021 , bl.a. innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere. Rundskrivet redegjør for den nye autorisasjonsordningen med overgangsordninger fram til 31. desember 2023. Rundskrivet redegjør også for andre endringer i regelverket, bl.a. nye regler for endring av festegrunn. Rundskrivet omfatter i tillegg oppdatert veiledning knyttet til matrikkelregelverket, bl.a. føring av opplysninger om grenser for matrikkelenheter, inkludert nye regler om adgang til å referere stedfestingsavtaler i matrikkelen. Rundskrivet erstatter på noen punkter tidligere rundskriv T-5/09 og H-18/15.

Les rundskrivet (pdf)

Matrikkelforskriften slik den gjelder fra 1. januar 2021 med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene