10 Litteraturliste

Dekorativ illustrasjon

 • 1. Bale M, Holsen M, Osvoll KI, Bedane HK, Skrede O. Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling. Helse Førde HF; 2020. Rapport nr 1, 2020.
 • 2. Riksrevisjonen. Dokument 3:13 (2020-2021) Undersøkelse av psykiske helsetjenester. Riksrevisjonen; 2021.
 • 3. Regjeringen. Hurdalsplattformen. Statsministerens kontor; 2021.
 • 4. Meld. St. 23 (2022-2023). Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2023.
 • 5. Helsebiblioteket. Kunnskapsbasert praksis 2021 [Internett]. [oppdatert 17.sep 2021. Hentet 1. sep 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/kunnskapsbasert-praksis/kunnskapsbasertpraksis.no.
 • 6. APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. Evidence-Based Practice in Psychology. American Psychologist. 2006;61(4):271-85.
 • 7. Norsk Psykologforening. Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis [Internett]. [oppdatert mars 2007. Hentet 1. sep 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.psykologforeningen.no/medlem/evidensbasert-praksis/prinsipperklaering-1-om-evidensbasert-psykologisk-praksis-2.
 • 8. American Psychological Association. Psychological Treatments [Internett]. [oppdatert 2022. Hentet 1. sep 2023]. Tilgjengelig fra: https://div12.org/psychological-treatments/.
 • 9. Cook SC, Schwartz AC, Kaslow NJ. Evidence-Based Psychotherapy: Advantages and Challenges. Neurotherapeutics. 2017;14(3):537-45.
 • 10. Dozois DJA, Mikail SF, Alden LE, Bieling PJ, Bourgon G, Clark DA, et al. The CPA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice of Psychological Treatments. Canadian Psychology / Psychologie canadienne. 2014;55(3):153-60.
 • 11. Helsedirektoratet. Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Rapport. Helsedirektoratet: Oslo; 2012. IS-1870.
 • 12. Oslo Universitetssykehus. 20 år med særreaksjonen Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Statistikk og utviklingstrekk 2002-2021. Rapport. Asker: Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern; 2022.
 • 13. Helse Sør-Øst. Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri - og øvrige tiltak for personer med dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Rapport. Hamar: Helse Sør-Øst; 2023. Utkast til rapport 27.06.2023.
 • 14. Riksrevisjonen. Dokument 3:4 (2022-2023) Undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel. Oslo: Riksrevisjonen; 2023.
 • 15. Sivilombudet. Selvmord og selvmordsforsøk i fengsel; En undersøkelse under OPCAT-mandatet. Oslo: Sivilombudet; 2023.
 • 16. Magnussen SF, Tingvold L. Kartlegging av helse- og omsorgsbehov blant innsatte i fengsel. Rapport. Gjøvik: Senter for omsorgsforskning; 2022.
 • 17. Moland A, Røren I, Thoresen F, Lom JAG, Strøm T. Barna Norge svikter - Metoderapport, Data-SKUP. Oslo: Aftenposten; 2022.
 • 18. UKOM - Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Ungdom med uavklart tilstand - Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP. Rapport 3-2020. Forus: UKOM; 2020.
 • 19. Helse Vest. Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon). Rapport. Stavanger: Helse Vest; 2021.
 • 20. Helse Sør-Øst. Ny modell for framskrivninger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rapport. Hamar: Helse Sør-Øst; 2020.
 • 21. Helse Sør-Øst. Forslag til revidert framskrivingsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rapport. Hamar: Helse Sør-Øst; 2022.
 • 22. NOU 2023:4. Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon; 2023.
 • 23. NOU 2023:5. Den store forskjellen - Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon; 2023.
 • 24. NOU 2023:8. Fellesskapets sykehus - Styring, finansiering, samhandling og ledelse. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon; 2023.
 • 25. Ekspertutvalg om samtykkekompetanse. Bedre beslutninger, bedre behandling. Rapport juni 2023. Oslo; 2023.
 • 26. Helsedirektoratet. Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for barn og unge. Oslo: Helsedirektoratet; 2015. [Oppdatert 2. nov 2015. Hentet 1. sep 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge.
 • 27. Helsedirektoratet. Nasjonalt pasientforløp - Psykiske lidelser - barn og unge. Oslo: Helsedirektoratet; 2018. [Oppdatert 30. sep 2022. Hentet 1. sep 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge.
 • 28. Helsedirektoratet. Aktivitetsdata for avtalespesialister i somatikk og psykisk helsevern. Årsdata 2022. Trondheim: Helsedirektoratet; 2023.
 • 29. Helsedirektoratet. Døgnplasser i psykisk helsevern: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten. 2021.
 • 30. Bremnes R, Indergård PJ. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2021. Trondheim: Helsedirektoratet; 2022. IS-3037.
 • 31. Bremnes R, Indergård PJ. Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2021. Trondheim: Helsedirektoratet; 2022. IS-3038.
 • 32. Reneflot A, Aarø LE, Aase H, Reichborn-Kjennerud T, Tambs K, Øverland S. Psykisk helse i Norge. Rapport. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2018.
 • 33. Torvik FA, Ystrom E, Gustavson K, Rosenstrom TH, Bramness JG, Gillespie N, et al. Diagnostic and genetic overlap of three common mental disorders in structured interviews and health registries. Acta Psychiatr Scand. 2018;137(1):54-64.
 • 34. Hansen B, Kvale G, Hagen K, Havnen A, Öst L-G. The Bergen 4-day treatment for OCD: four years follow-up of concentrated ERP in a clinical mental health setting. Cognitive Behaviour Therapy. 2019;48(2):89-105.
 • 35. Kvale G, Hansen B, Björgvinsson T, Børtveit T, Hagen K, Haseth S, et al. Successfully treating 90 patients with obsessive compulsive disorder in eight days: the Bergen 4-day treatment. BMC Psychiatry. 2018;18(1):323.
 • 36. Helsedirektoratet. ACT-, FACT-, og FACT ung-team. [Internett]. [Oppdatert 27. jan 2022. Hentet 1. sep 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team.
 • 37. Akuttnettverket. Statusrapport Akuttpsykiatri 2021. Rapport. Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Akuttnettverket; 2022.
 • 38. SIFER. Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien - en kartlegging av utskrivingsprosessen fra sikkerhetsavdeling til kommune. Trondheim: SIFER; 2020.
 • 39. OECD. A new benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill-Health. Paris: OECD Health Policy Studies, OECD Publishing; 2021. https://doi.org/10.1787/4ed890f6-en.
 • 40. Folkehelseinstituttet. Psykiske plager og lidelser hos barn og unge. [Oppdatert 10.02.2023. Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/.
 • 41. Folkehelseinstituttet. Psykiske plager og lidelser hos voksne. [Oppdatert 17.08.2023. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykiske-lidelser-voksne/.
 • 42. Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Indenrigs- og Sundhedsministeriet: København, Danmark; 2022.
 • 43. National Mental Health Strategy and Programme for Suicide Prevention 2020-2030. Publications of the Ministry of Social Affairs and Health: Helsinki, Finland; 2020:15.
 • 44. The independent Mental Health Taskforce to the NHS in England. The Five Year Forward View For Mental Health. England: 2016.
 • 45. Meld. St. 15 (2022-2023). Folkehelsemeldinga — Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2023.
 • 46. Riksrevisjonen. Dokument 3:4 (2017-2018) Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten. Riksrevisjonen; 2018.
 • 47. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), LOV-2011-06-24-30. (2011).
 • 48. Helsedirektoratet. Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Oslo: Helsedirektoratet; 2014.
 • 49. Helsedirektoratet. Psykisk helsearbeid for barn og unge - en innsiktsrapport. [Oppdatert 19 mai 2021. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge.
 • 50. Ose SO, Kaspersen SL. Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2022: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Trondheim: SINTEF; 2022 [Tilgjengelig fra: https://www.sintef.no/contentassets/b9b01949aa5a4656ad0658151c151ec8/sintef_rapport2022_01271.pdf.
 • 51. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Psykologer i kommunene. [Oppdatert 03. feb 2020. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://napha.no/content/13930/psykologer-i-kommunene.
 • 52. Kaspersen SL, Lassemo E, Kroken A, Ose SO, Ådnanes M. Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester: En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020. Trondheim: SINTEF; 2018. Rapport nr.: 2018:01004.
 • 53. Norsk Psykologforening. Psykologers arbeid i kommunen - resultater fra Psykologforeningens medlemsundersøkelse 2020. Oslo: Norsk Psykologforening. Tilgjengelig fra: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/aktuelt/aktuelt/psykologer-i-kommunene-har-tid-til-aa-hjelpe
 • 54. Oslo Kommune. Oslohjelpa. [Internett. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/oslohjelpa/#gref.
 • 55. Smith ORF, Alves DE, Knapstad M. Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2016.
 • 56. Helsedirektoratet. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) [Internett. Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr.
 • 57. NOU 2023: 9. Generalistkommunesystemet. Likt ansvar - ulike forutsetninger. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon; 2023.
 • 58. Forskrift om fastlegeordning i kommunene. FOR-2012-08-29-842. (2012).
 • 59. Grung I, Anderssen N, Haukenes I, Ruths S, Smith-Sivertsen T, Hetlevik O, et al. Patient experiences with depression care in general practice: a qualitative questionnaire study. Scand J Prim Health Care. 2022;40(2):253-60.
 • 60. Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten. Gjennomgang av allmennlegetjenesten. Rapport 18. apr 2023, ny versjon 9. mai 2023. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/092e9ca0af5e49f39b55c6aded2cf18d/no/pdfs/ekspertutvalgets-rapport-om-allmennlegetjenen.pdf.
 • 61. Institutt for helse og samfunn (UiO), Oslo Economics, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiT). Evaluering av forsøk med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport III, januar 2022.
 • 62. Tømmerbakke SG. Fant flere gevinster med å ha psykolog på fastlegekontoret. Dagens Medisin [Oppdatert 6. nov 2020. Hentet 1. sept 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.dagensmedisin.no/fastleger-forskning-primaerhelsetjeneste/fant-flere-gevinster-med-a-ha-psykolog-pa-fastlegekontoret/197263.
 • 63. Haavet OR, Benth JŠ, Gjelstad S, Hanssen-Bauer K, Dahli MP, Kates N, et al. Detecting young people with mental disorders: a cluster-randomised trial of multidisciplinary health teams at the GP office. BMJ Open. 2021;11(12):e050036.
 • 64. Rugkåsa J, Tveit OG, Berteig J, Hussain A, Ruud T. Collaborative care for mental health: a qualitative study of the experiences of patients and health professionals. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):844.
 • 65. Meld. St. 7 (2019-2020). Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2019.
 • 66. Helse Fonna. Barn og unges helseteneste. [Oppdatert 3. jul 2023. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://helse-fonna.no/barn-og-unges-helseteneste.
 • 67. InnoMed. Implementeringsguide: Ta i bruk barn og unges helsetjeneste [Internett]. [Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/veivisere-og-guider/implementeringsguide-ta-i-bruk-barn-og-unges-helsetjeneste.
 • 68. Helse Bergen. Samskaping i Vest. [Oppdatert 19. des 2022. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/oyane-distriktspsykiatriske-senter/samskaping-i-vest.
 • 69. Giske HW. - Oi, er det slik de opplever oss? Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. [Oppdatert 13. okt 2021. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://napha.no/content/25237/-oi-er-det-slik-de-opplever-oss.
 • 70. Hatling T (red.). Utredning om FACT Ung i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA); 2021.
 • 71. Nord-Baade S, Johansen M, Stuen HK, Jensen CB, Landheim A. Evaluering av FACT ung-piloter. Sluttrapport. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet; 2022.
 • 72. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. IDDT Integrert behandling av ROP-lidelser. [Internett]. [Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://rop.no/kompetanseheving/iddt/.
 • 73. Helsedirektoratet. Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og NAV om individuell jobbstøtte (IPS) – rettslig grunnlag for tverrsektorielt samarbeid. 27.4.2022.
 • 74. Helsedirektoratet. Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne. [Oppdatert 2. nov 2015. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/psykisk-helsevern-for-voksne.
 • 75. Helsedirektoratet. Evaluering av forsøk med primærhelseteam [Oppdatert 29. jan 2021. Hentet 1 sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-forsok-med-primerhelseteam#referere.
 • 76. Helsedirektoratet. Nasjonalt pasientforløp - Psykiske lidelser - voksne. [Oppdatert 30. sep 2022. Hentet 1. sep 2023.]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/psykiske-lidelser-voksne.
 • 77. Barneombudet. Jeg skulle hatt BUP i en koffert - En psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov. Oslo: Barneombudet; 2020.
 • 78. Holman PA, Ruud T, Grepperud S. Horizontal equity and mental health care: a study of priority ratings by clinicians and teams at outpatient clinics. BMC Health Serv Res. 2012;12:162.
 • 79. Nymoen M, Biringer E, Helgeland J, Hellesen HB, Sande LA, Hartveit M. Defining when specialised mental health care is needed: a focus group study. BJGP Open. 2020;4(1).
 • 80. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), LOV-1999-07-02-63. (1999).
 • 81. Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd, FOR-2000-12-01-1208. (2000).
 • 82. Nymoen M, Biringer E, Hetlevik Ø, Thorsen O, Assmus J, Hartveit M. The impact of referral letter quality on timely access to specialised mental health care: a quantitative study of the reliability of patient triage. BMC Health Serv Res. 2022;22(1):735.
 • 83. Holgersen KH, Holte IR, Gluppe E, Watne Ø, Meisingset WK, Rostad M, et al. Tidlig avklaring: ny tilnærming for vurdering og planlegging av behandling i poliklinisk psykisk helsevern. Psykologtidsskriftet. 2021;58(12):1012-20.
 • 84. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus. «Inntak Ute» Prosjektoppsummering. Oslo: Oslo universitetssykehus; 2019.
 • 85. St.Olavs Hospital. Nidaros DPS, Tidlig avklaringsteam (TA) [Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://stolav.no/avdelinger/psykisk-helsevern/klinikk-psykisk-helsevern-allmenn-rehabilitering-og-sikkerhet/avdeling-nidaros-dps/nidaros-dps-tidlig-avklaringsteam-ta.
 • 86. Kvaal B, Øiern T, Harwiss HL. Hindre drop-out fra rusbehandling. Erfaringer fra et nasjonalt prosjekt. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste TSB; 2016.
 • 87. Kleve L. Kunnskapsflom skaper hodepine. Psykologtidsskriftet. 12.4.2021.
 • 88. Bower P, Gilbody S. Stepped care in psychological therapies: access, effectiveness and efficiency. Narrative literature review. Br J Psychiatry. 2005;186:11-7.
 • 89. Kvittingen I, Sømhovd MJ. Slik opplever psykologer mulighetene for å hjelpe pasienter. Oslo: Norsk Psykologforening. [Oppdatert 2. jul 2021. Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.psykologforeningen.no/medlem/medlemsnytt/slik-opplever-psykologer-mulighetene-for-aa-hjelpe-pasienter.
 • 90. Surén P, Skirbekk AB, Torgersen L, Bang L, Godøy A, Hart RK. Eating Disorder Diagnoses in Children and Adolescents in Norway Before vs During the COVID-19 Pandemic. JAMA Network Open. 2022;5(7):e2222079-e.
 • 91. Grange DL. The Maudsley family-based treatment for adolescent anorexia nervosa. World Psychiatry. 2005;4(3):142-6.
 • 92. Lock J, Le Grange D. Treatment manual for anorexia nervosa: A family-based approach, 2nd ed. New York, NY, US: Guilford Press; 2012.
 • 93. Doyle PM, Le Grange D, Loeb K, Doyle AC, Crosby RD. Early response to family-based treatment for adolescent anorexia nervosa. Int J Eat Disord. 2010;43(7):659-62.
 • 94. Robinson AL, Strahan E, Girz L, Wilson A, Boachie A. ‘I know I can help you’: parental self-efficacy predicts adolescent outcomes in family-based therapy for eating disorders. Eur Eat Disord Rev. 2013;21(2):108-14.
 • 95. Le Grange D, O’Connor M, Hughes EK, Macdonald J, Little K, Olsson CA. Developmental antecedents of abnormal eating attitudes and behaviors in adolescence. Int J Eat Disord. 2014;47(7):813-24.
 • 96. Downs KJ, Blow AJ. A substantive and methodological review of family-based treatment for eating disorders: the last 25 years of research. Journal of Family Therapy. 2013;35(S1):3-28.
 • 97. Månsson J, Parling T, Swenne I. Favorable effects of clearly defined interventions by parents at the start of treatment of adolescents with restrictive eating disorders. Int J Eat Disord. 2016;49(1):92-7.
 • 98. Fairburn CG. Cognitive behavior therapy and eating disorders. New York, NY, US: Guilford Press; 2008. 324 s.
 • 99. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guideline: Eating disorders: recognition and treatment UK: NICE; 2017 [Oppdatert 16. des 2020. Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/ng69.
 • 100. ADHD Norge. Å lære å leve med: Pegasus - Gruppebehandling til hjelp i hverdagslivet. [Oppdatert 25. feb 2021. Hentet 1 sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.adhdnorge.no/artikkel/pegasus-gruppebehandling-til-hjelp-i-hverdagslivet.
 • 101. Nourredine M, Gering A, Fourneret P, Rolland B, Falissard B, Cucherat M, et al. Association of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Childhood and Adolescence With the Risk of Subsequent Psychotic Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2021;78(5):519-29.
 • 102. Faraone SV, Banaschewski T, Coghill D, Zheng Y, Biederman J, Bellgrove MA, et al. The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder. Neurosci Biobehav Rev. 2021;128:789-818.
 • 103. Hegelstad WT, Larsen TK, Auestad B, Evensen J, Haahr U, Joa I, et al. Long-term follow-up of the TIPS early detection in psychosis study: effects on 10-year outcome. Am J Psychiatry. 2012;169(4):374-80.
 • 104. Dixon L, McFarlane WR, Lefley H, Lucksted A, Cohen M, Falloon I, et al. Evidence-based practices for services to families of people with psychiatric disabilities. Psychiatr Serv. 2001;52(7):903-10.
 • 105. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. Rapport nr.: IS-1957.
 • 106. Heiberg IH, Jacobsen BK, Nesvåg R, Bramness JG, Reichborn-Kjennerud T, Næss Ø, et al. Total and cause-specific standardized mortality ratios in patients with schizophrenia and/or substance use disorder. PLOS ONE. 2018;13(8):e0202028.
 • 107. Pasman JA, Meijsen JJ, Haram M, Kowalec K, Harder A, Xiong Y, et al. Epidemiological overview of major depressive disorder in Scandinavia using nationwide registers. Lancet Reg Health Eur. 2023;29:100621.
 • 108. Nordgreen T, Blom K, Andersson G, Carlbring P, Havik OE. Effectiveness of guided Internet-delivered treatment for major depression in routine mental healthcare - An open study. Internet Interv. 2019;18:100274.
 • 109. Bruijniks SJE, Lemmens L, Hollon SD, Peeters F, Cuijpers P, Arntz A, et al. The effects of once- versus twice-weekly sessions on psychotherapy outcomes in depressed patients. Br J Psychiatry. 2020;216(4):222-30.
 • 110. Robinson L, Delgadillo J, Kellett S. The dose-response effect in routinely delivered psychological therapies: A systematic review. Psychother Res. 2020;30(1):79-96.
 • 111. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, FOR-2016-10-28-1250. (2016).
 • 112. Nye Metoder. Finn metode [Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://nyemetoder.no/metoder#k=psykisk.
 • 113. Elvsaas I-KØ, Stoinska-Schneider A, Smedslund G. Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser – en fullstendig metodevurdering. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2018.
 • 114. Helse Vest. Tjenester, nettverk og sentre. [Oppdatert 27. apr 2023. Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.helse-vest.no/helsefagleg/samarbeid/rhf-enes-servicemiljo-for-nasjonale-tjenester-nettverk-og-sentre/tjenester-nettverk-og-sentre/.
 • 115. Ådnanes M, Kaspersen SL, Melby L, Lassemo E. Pakkeforløp for psykisk helse og rus – fagfolks erfaringer første året. Trondheim: SINTEF; 2020. Rapport nr.: 2020:00064.
 • 116. Ådnanes M, Høiseth JR, Magnussen M, Thaulow K, Kaspersen SL. Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer: Rapport 2. Trondheim: SINTEF; 2021. Rapport nr.: 2021: 00090.
 • 117. Helse Nord RHF. Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025. Bodø: Helse Nord RHF; 2016.
 • 118. Helse Sør-Øst RHF. Regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hamar: Helse Sør-Øst RHF; 2021.
 • 119. Helse Vest RHF. Regional plan for psykisk helsevern 2020-2024. Stavanger: Helse Vest RHF; 2019.
 • 120. Helse Midt-Norge RHF. Regional plan for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge 2016-2020. Stjørdal: Helse Midt-Norge; 2016.
 • 121. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Rapport. Tromsø: SKDE; 2018.
 • 122. Wiig O, Olsen BM. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2021 - Hovedresultater og dokumentasjon. Oslo: Statistisk sentralbyrå; 2022. Rapport nr.: 2022/42.
 • 123. Meld. St. 5 (2022-2023). Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032. Oslo: Kunnskapsdepartementet; 2023.
 • 124. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal handlingsplan for kliniske studier: 2021-2025. Handlingsplan. Regjeringen; 2021.
 • 125. Ogden T, Fixsen DL. Implementation science: A brief overview and a look ahead. Zeitschrift für Psychologie. 2014;222:4-11.
 • 126. Jensen TK, Holt T, Ormhaug SM, Egeland K, Granly L, Hoaas LC, et al. A randomized effectiveness study comparing trauma-focused cognitive behavioral therapy with therapy as usual for youth. J Clin Child Adolesc Psychol. 2014;43(3):356-69.
 • 127. Skar AS, Braathu N, Peters N, Baekkelund H, Endsjo M, Babaii A, et al. A stepped-wedge randomized trial investigating the effect of the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) intervention on implementation and transformational leadership, and implementation climate. BMC Health Serv Res. 2022;22(1):298.
 • 128. I trygge hender 24/7. Implementering. [Oppdatert 7 jul 2021. Hentet 1 sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.itryggehender24-7.no/kvalitetsforbedring/implementering.
 • 129. Nordgreen T, Gjestad R, Andersson G, Carlbring P, Havik OE. The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts. Cogn Behav Ther. 2017;47(1):62-75.
 • 130. Nordgreen T, Gjestad R, Andersson G, Carlbring P, Havik OE. The effectiveness of guided internet-based cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder in a routine care setting. Internet Interv. 2018;13:24-9.
 • 131. Repål AP, Petersen A, Ludvigsen HS. Erfaringer med innføring av veiledet internettbehandling. Tidsskrift for kognitiv terapi. 30. jun 2023.
 • 132. Helsedirektoratet. Psykisk helse for voksne. [Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-voksne.
 • 133. Helsedirektoratet. Psykisk helse for barn og unge. [Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-barn-og-unge.
 • 134. Holmboe O, Danielsen K, Aasgaard K, Elingsen-Dalskau LH, Iversen HH. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern - Årsrapport 2022 - Nasjonale resultater. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2023.
 • 135. Clark DM, Layard R, Smithies R, Richards DA, Suckling R, Wright B. Improving access to psychological therapy: Initial evaluation of two UK demonstration sites. Behav Res Ther. 2009;47(11):910-20.
 • 136. Halland E, Aasen H, Victor M, Nystuen P, Holman PA, Solbakken OA. Lovisenbergmodellen for systematisk tilbakemelding. Psykologtidsskriftet. 2021;58(7):587-93.
 • 137. Laukvik EH. Regionalt samarbeid om et konkret verktøy for kvalitet og brukermedvirkning i psykisk helsevern: LinkedIn; 26. mar 2021 [Hentet 1. sep 2023.] Tilgjengelig fra: https://no.linkedin.com/pulse/regionalt-samarbeid-om-et-konkret-verkt%C3%B8y-kvalitet-og-laukvik.
 • 138. NOU 2019:24. Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon; 2019.
Til forsiden