11 Vedlegg

Dekorativ illustrasjon

Vedlegg 1

Notat: Antall individer i psykisk helsevern med definert F-diagnose over tid

Bakgrunn

Hensikten med notatet er å belyse uttak av data fra Norsk pasientregister (NPR) for å beregne antall og andel individer i oppfølgning i psykiske helsevern (PHV) over tid som har en (monodiagnose) eller flere (multidiagnose) spesifikke psykiske lidelser over en femårsperiode.

Metode

Alle pasienter i PHV (barn, unge og voksne) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i perioden 2018-2022 ble inkludert. Det ble spesifisert to nivåer av selekterte diagnoser av interesse og kun hovedtilstand er analysert. Dette vises i tabell nedenfor.

Selekterte diagnosekategorier i analyser med ICD-10 koder

Niva 1

Nivå 2

Angstlidelser (F40-F43)

Autismespekterforstyrrelse (F84)

Bipolar lidelse (F30-F31)

Depressiv lidelse (F32-F34)

Hyperkinetisk forstyrrelse (F90)

Personlighetsforstyrrelse (F60)

Psykose (F20-F29)

Spiseforstyrrelser (F50)

Angstlidelser (F40-F43)

Anorexia nervosa (F50.0, F50.1)

Asperger syndrom (F84.5)

Autismespekterforstyrrelse (F84)

Bipolar lidelse (F30-F31)

Bulimia (F50.2, F50.3)

Depressiv lidelse (F32-F34)

Fobier (F40)

Generalisert angstlidelse (F41.1)

Hyperkinetisk forstyrrelse (F90)

Panikklidelse (F41.0)

Personlighetsforstyrrelse (F60)

Posttraumatisk stresslidelse (F43.1)

Psykose (F20-F29)

Schizofreni (F20)

Spiseforstyrrelser (F50)

Tvangslidelse (F42)

Seleksjonen av diagnoser innebærer at pasienter med øvrige diagnoser ble ekskludert. Helt konkret betyr dette at pasienter med angst- og rusrelatert lidelse i dette arbeidet telles som monodiagnose. Videre er det satt en forutsetning om at det må være to eller flere registreringer av en diagnosekategori i perioden for å inkluderes i telling.

For pasienter med flere diagnoser, vil individene opptre i ulike diagnosekategorier. Dette innebærer at rene summeringer av multidiagnose vil gi dobbelttelling. Andel av pasienter med henholdsvis mono- og multidiagnose vises derfor som andel av antall individer med minst én forekommende diagnose.

Pasientens alder ved første relevante kontakt (dvs. med en av de spesifiserte diagnosene) i PHV/TSB i perioden definerer aldersgruppe. Dette gjøres for å unngå flere tellinger av samme individ.

Resultater

Tabell nedenfor viser oversikt over antall individer i PHV (barn- og unge, voksne) i perioden 2018-2022 i Norge, samt antall og andel pasienter med selekterte diagnoser som enten monodiagnose eller multidiagnose. Tabellene viser at om lag 68 % av pasientpopulasjonen hadde minst en kontakt med de selekterte diagnosekategorier, mens 61 % hadde to eller flere kontakter. Det er dette tallet som danner tallgrunnlaget for beregning av antall og andel spesifikke diagnoser.

Antall individer i PHV (barn, unge og voksne) med en eller flere selekterte F-diagnoser

Nivå 1 diagnose

Nivå 2 diagnose

Individer

Andel

Individer

Andel

Antall individer i PHV

542 199

100,0 %

542 199

100,0 %

Antall individer med selekterte diagnoser

369 449

68,1 %

369 449

68,1 %

Antall individer med 2 eller flere registreringer med selekterte diagnoser

332 765

61,4 %

332 765

61,4 %

Antall individer med monodiagnose

276 180

50,9 %

262 739

48,5 %

Antall individer multidiagnose

56 432

10,4 %

69 264

12,8 %

Resultatene viser at 51 % av pasientene i PHV hadde kun én av de selekterte diagnosene over fem-års perioden (monodiagnose nivå 1), mens 10 % hadde flere diagnoser (multidiagnose nivå 1). Dersom vi benytter en mer finmasket inndeling (nivå 2), er det en økning i antall individer med multidiagnose (13 %). Det er viktig å bemerke at analysene ikke måler samtidige diagnoser (komorbiditet), ettersom man her utelukkende har sett på hovedtilstand.

Antall individer med mono- og multidiagnose over aldersgrupper vises i tabell nedenfor. Multidiagnoser observeres i størst grad hos barn, eldre og i en viss grad unge. Størst stabilitet (monodiagnose) ses hos pasienter i aldersgruppen 18-25 år. Det er relativt små forskjeller om det benyttes nivå 1 eller nivå 2 inndeling.

Antall individer i PHV totalt og med en eller flere diagnoser (Nivå 1) over aldersgrupper

Individer i PHV

Individer med monodiagnose

Individer med multidiagnose

Andel av individer

Individer

Andel

Individer

Andel

Individer

Andel

Med mono- diagnose

Med multi-diagnose

0–12 år

75 111

13,9 %

27 257

9,9 %

2 070

3,7 %

36,3 %

2,8 %

13–17 år

66 990

12,4 %

32 363

11,7 %

7 024

12,5 %

48,3 %

10,5 %

18–25 år

93 827

17,3 %

50 459

18,3 %

15 909

28,2 %

53,8 %

17,0 %

26–39 år

135 553

25,0 %

78 654

28,5 %

17 943

31,8 %

58,0 %

13,2 %

40–64 år

129 214

23,8 %

73 328

26,6 %

11 839

21,0 %

56,7 %

9,2 %

65 år og eldre

41 501

7,7 %

14 119

5,1 %

1 557

2,8 %

34,0 %

3,8 %

Total

542 199

100,0 %

276 180

100,0 %

56 342

100,0 %

50,9 %

10,4 %

Antall individer i PHV totalt og med en eller flere diagnoser (Nivå 2) over aldersgrupper

Individer i PHV

Individer med monodiagnose

Individer med multidiagnose

Andel av individer

Individer

Andel

Individer

Andel

Individer

Andel

Med mono- diagnose

Med multi-diagnose

0–12 år

75 111

13,9 %

26 841

10,2 %

2 477

3,6 %

35,7 %

3,3 %

13–17 år

66 990

12,4 %

30 793

11,7 %

8 566

12,4 %

46,0 %

12,8 %

18–25 år

93 827

17,3 %

47 055

17,9 %

19 214

27,7 %

50,2 %

20,5 %

26–39 år

135 553

25,0 %

74 029

28,2 %

22 401

32,3 %

54,6 %

16,5 %

40–64 år

129 214

23,8 %

70 224

26,7 %

14 773

21,3 %

54,3 %

11,4 %

65 år og eldre

41 501

7,7 %

13 797

5,3 %

1 833

2,6 %

33,2 %

4,4 %

Total

542 199

100,0 %

262 739

100,0 %

69 264

100,0 %

48,5 %

12,8 %

Antall individer med mono- og multidiagnose over diagnosegrupper vises i tabell nedenfor som relativ andel av antall individer i PHV med angitt diagnose. Summen av kolononnene til høyre blir ikke 100 % fordi det definerte utvalget forutsetter at det er minst to kontakter med angitt diagnose, og en del pasienter har bare 1 kontakt med angitt diagnose.

Antall individer i PHV totalt og med en eller flere diagnoser (Nivå 1) over diagnosegrupper

Individer i PHV

Individer med monodiagnose

Individer med multidiagnose

Andel av individer

Individer

Andel

Individer

Andel

Individer

Andel

Med mono-diagnose

Med multi-diagnose

Angstlidelser

174 084

47,1 %

110 672

40,1 %

38 690

32,1 %

63,6 %

22,2 %

Autisme- spekterforstyrrelse

17 406

4,7 %

10 109

3,7 %

5 106

4,2 %

58,1 %

29,3 %

Bipolar lidelse

20 889

5,7 %

11 358

4,1 %

7 045

5,8 %

54,4 %

33,7 %

Depressiv lidelse

114 491

31,0 %

63 607

23,0 %

33 183

27,5 %

55,6 %

29,0 %

Hyperkinetisk forstyrrelse

70 422

19,1 %

48 995

17,7 %

14 967

12,4 %

69,5 %

21,3 %

Personlighets-forstyrrelse

22 683

6,1 %

7 758

2,8 %

11 958

9,9 %

34,2 %

52,7 %

Psykose

24 568

6,6 %

15 958

5,8 %

5 288

4,4 %

65,0 %

21,5 %

Spiseforstyrrelser

13 252

3,6 %

7 763

2,8 %

4 238

3,5 %

58,6 %

32,0 %

Total

369 449

100,0 %

276 180

100,0 %

120 475

100,0 %

74,8 %

32,6 %


Antall individer i PHV totalt og med en eller flere diagnoser (Nivå 2) over diagnosegrupper

Individer i PHV

Individer med monodiagnose

Individer med multidiagnose

Andel av individer

Individer

Andel

Individer

Andel

Individer

Andel

Med mono-diagnose

Med multi-diagnose

Angstlidelser

92 359

25,0 %

45 873

17,5 %

25 869

37,3 %

49,7 %

28,0 %

Anorexia nervosa

7 024

1,9 %

3 694

1,4 %

2 679

3,9 %

52,6 %

38,1 %

Asperger syndrom

10 429

2,8 %

5 049

1,9 %

3 971

5,7 %

48,4 %

38,1 %

Autismespekter-forstyrrelse

7 503

2,0 %

4 851

1,8 %

1 684

2,4 %

64,7 %

22,4 %

Bipolar lidelse

20 889

5,7 %

11 374

4,3 %

7 029

10,1 %

54,4 %

33,6 %

Bulimia

3 253

0,9 %

1 351

0,5 %

1 470

2,1 %

41,5 %

45,2 %

Depressiv lidelse

114 491

31,0 %

63 747

24,3 %

33 043

47,7 %

55,7 %

28,9 %

Fobier

29 026

7,9 %

14 417

5,5 %

10 449

15,2 %

49,7 %

36,2 %

Generalisert angstlidelse

14 965

4,1 %

6 828

2,6 %

5 877

8,5 %

45,6 %

39,3 %

Hyperkinetisk forstyrrelse

70 422

19,1 %

48 995

18,6 %

14 927

21,6 %

69,6 %

21,2 %

Panikklidelse

9 284

2,5 %

3 969

1,5 %

3 460

5,0 %

42,8 %

37,3 %

Personlighets-forstyrrelse

22 683

6,1 %

7 785

3,0 %

11 931

17,2 %

34,3 %

52,6 %

Posttraumatisk stresslidelse

40 587

11,0 %

21 657

8,2 %

15 267

22,0 %

53,4 %

37,6 %

Psykose

15 891

4,3 %

6 791

2,6 %

5 929

8,6 %

42,7 %

37,3 %

Schizofreni

12 014

3,3 %

7 429

2,8 %

3 332

4,8 %

61,8 %

27,7 %

Spiseforstyrrelser

4 845

1,3 %

1 937

0,7 %

2 179

3,1 %

40,0 %

45,0 %

Tvangslidelse

12 519

3,4 %

6 992

2,7 %

4 071

5,9 %

55,9 %

32,5 %

Total

369 449

100,0 %

262 739

100,0 %

69 264

100,0 %

71,1 %

18,7 %

De diagnostiske kategoriene har gjennomgående stor andel av individer i PHV med diagnoser. I hovedsak varierer andelen mellom 86 % (Ansgtlidelse) og 91 % (hyperkinetisk forstyrrelse). Dette betyr at av pasientene som har fått diagnose angst, så har 86 % av pasientene hatt mer enn to kontakter med denne diagnosen (nivå 1). Størst grad av multidiagnose observeres ved personlighetsforstyrrelser og lavest ved hyperkinetisk forstyrrelse. For pasienter med psykose viser 65 % av samlet psykosepopulasjon en stabilitet i diagnostikk over 5 år (dette innebærer at det kan være variasjonen innad i F2-kapitlet, men i mindre grad mellom eksempelvis F2- og F3-kapitlet).

Det observeres en større grad av multidiagnostikk på nivå 2 kategorier, og størst for personlighetsforstyrrelser, bulimia, øvrige spiseforstyrrelser og generalisert angstlidelse. Dette innebærer for eksempel at det er større bevegelse for pasientene innad i angstkapittelet. Også pasienter med F2-diagnose som ikke er F20, viser en diagnostisk heterogenitet. Andel med monodiagnose er høyest for hyperkinetisk forstyrrelse, autismespekterforstyrrelse og schizofreni.

Antall individer med en eller flere diagnoser over diagnosekategorier, alder (0-17 og 18 år eldre) og kjønn vises for nivå 1 i tabell nedenfor.

Antall individer og andel individer med en eller flere diagnoser på nivå 1 over alder og kjønn

Kvinner

Menn

Monodiagnose

0–17 år

18 år og eldre

0–17 år

18 år og eldre

Angstlidelser

12 517

60 470

6 610

31 067

Autismespekterforstyrrelse

1 783

1 119

4 821

2 386

Bipolar lidelse

102

6 381

68

4 807

Depressiv lidelse

2 985

34 426

1 408

24 787

Hyperkinetisk forstyrrelse

8 449

10 875

17 475

12 153

Personlighetsforstyrrelse

85

5 032

13

2 627

Psykose

163

6 334

132

9 329

Spiseforstyrrelser

2 738

4 476

270

279

Total

28 822

129 113

30 797

87 435

Multidiagnose

Angstlidelser

4 300

21 721

1 739

10 929

Autismespekterforstyrrelse

1 049

1 270

1 300

1 487

Bipolar lidelse

290

4 233

95

2 426

Depressiv lidelse

2 845

18 848

845

10 645

Hyperkinetisk forstyrrelse

2 351

6 251

2 093

4 271

Personlighetsforstyrrelse

703

7 776

74

3 405

Psykose

345

2 242

208

2 493

Spiseforstyrrelser

1 080

2 875

83

200

Total

5 979

30 337

3 115

16 910

For nivå 2 kategorier vises resultatene i tabell nedenfor.

Antall individer og andel individer med en eller flere diagnoser på nivå 1 over alder og kjønn

Kvinner

Menn

Monodiagnose

0–17 år

18 år og eldre

0–17 år

18 år og eldre

Angstlidelser

4 939

24 774

3 146

13 009

Anorexia nervosa

1 852

1 629

143

70

Asperger syndrom

846

834

1 754

1 615

Autismespekterforstyrrelse

904

263

2 956

728

Bipolar lidelse

102

6 390

68

4 814

Bulimia

125

1 172

6

48

Depressiv lidelse

2 994

34 504

1 411

24 837

Fobier

2 452

6 298

916

4 749

Generalisert angstlidelse

582

4 424

265

1 557

Hyperkinetisk forstyrrelse

8 451

10 893

17 480

12 168

Panikklidelse

267

2 230

100

1 372

Personlighetsforstyrrelse

86

5 049

13

2 636

Posttraumatisk stresslidelse

1 940

13 146

1 020

5 550

Psykose

121

3 255

88

3 327

Schizofreni

28

2 452

14

4 935

Spiseforstyrrelser

517

1 173

110

137

Tvangslidelse

1 157

3 087

780

1 968

Total

27 363

121 573

30 270

83 520

Multidiagnose

Angstlidelser

2 806

14 526

1 158

7 378

Anorexia nervosa

959

1 591

53

76

Asperger syndrom

794

1 058

865

1 254

Autismespekterforstyrrelse

356

295

673

360

Bipolar lidelse

290

4 224

95

2 419

Bulimi

184

1 223

6

57

Depressiv lidelse

2 836

18 770

842

10 595

Fobier

1 623

5 181

471

3 224

Generalisert angstlidelse

544

3 723

167

1 443

Hyperkinetisk forstyrrelse

2 349

6 233

2 088

4 256

Panikklidelse

273

2 076

56

1 055

Personlighetsforstyrrelse

702

7 759

74

3 396

Posttraumatisk stresslidelse

1 473

9 936

426

3 432

Psykose

320

2 460

201

2 948

Schizofreni

85

1 246

79

1 922

Spiseforstyrrelser

536

1 457

52

134

Tvangslidelse

572

2 063

330

1 106

Total

7 418

37 596

3 625

20 624

Oppsummering

Notatet forsøker å belyse mono- og multidiagnostikk for selekterte psykiske lidelser (F-diagnoser). Metoden identifiserer 61 % av pasientpopulasjon i fem-årsperioden, noe som innebærer at 39 % av pasientene ikke har de selekterte diagnosene og/eller tilstrekkelig kontaktflate til å bli selektert. Analysene viser ikke komorbidtet, ettersom seleksjon er basert på hovedtilstand i NPR. Summering av individer, særlig innen de med multidiagnose, vil ikke gi korrekte absolutte tall.

For pasientene med de selekterte diagnosekategoriene er det en relativt høy grad av stabilitet i diagnoser. Resultatene viser at det er større grad av diagnostisk stabilitet på overordnete diagnosekategorier, mens heterogenitet øker når en går på lavere nivåer. Dette gjelder særlig for angst og psykoseproblematikk. Personlighetsforstyrrelser har stor grad av heterogenitet på begge nivåer. Over en femårs periode har om lag halvparten av pasienten i PHV kun én hoveddiagnose i forløpet (monodiagnose).

Den største pasientpopulasjonen er i poliklinikk, og det innebærer at vi i denne metoden primært måler poliklinikk.

Vedlegg 2

Helseforetakenes svar på utsendte spørsmål

Spørsmål 6 – Hvilke tilstander eller pasientgrupper kunne det være aktuelt å ytterligere spesialisere behandlingstilbudet for?

Svar

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

ADHD

4 av 10

2 av 4

2 av 3

2 av 4

Angstlidelser

3

1

1

Asperger

1

1

1

Autisme

4

1

1

1

CPTSD

1

1

Nevropsykiatriske tilstander

1

2

1

OCD

1

2

2

Pasienter på dom

X

X

Personlighetsforstyrrelser

X

X

X

X

Psykose

X

X

X

Psykosomatikk

X

X

PTSD

X

X

ROP

X

XX

Selvmordsrisiko

X

X

X

Selvskading

X

XX

X

Sikkerhetspsykiatri

1

X

Spillavhengighet

1

1

Spiseforstyrrelser

7

2

1

3

Stemningslidelser

3

1

Traumer

3

2

Utviklingsforstyrrelser

3

1

Tegnforklaring: X betyr at ett eller flere helseforetak nevnte denne tilstanden eller pasientgruppen.

Helseforetakenes svar på utsendte spørsmål

Spørsmål 7 – Har dere tematisk organiserte tilbud som er særlig vellykkede?

Likheter mellom RHF-ene – Spesifikt for lidelse, pasientgruppe eller tilstand

Svar

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

ADHD

5

2

1

2

Alderspsykiatri

3

2

1

Angstlidelser

5

3

1

APSD

1

1

Autismespekterdiagnoser

2

1

1

Bipolar

6

1

Depresjon

3

1

Personlighetsforstyrrelse

5

1

3

Psykose

1

PTSD

Nevropsykiatri

2

1

2

1

OCD

7

1

3

Rus og psykiatri

1

1

Seksuallovbruddsdømte

1

1

Sped- og småbarn

2

1

1

Spiseforstyrrelse

X

Traumer

4

1

1

Utviklingshemming

1

1

Tegnforklaring: X betyr at ett eller flere helseforetak nevnte denne tilstanden eller pasientgruppen.

Til forsiden