Forskrift om endring av forskrift 24. januar 2002 nr 63 om begrensning for bruk av gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkningsmedier mv. som inneholder kompostert animalsk avfall eller foredlede animalske proteiner

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. april 2007 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 17, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift av 24. januar 2002 nr. 63 om begrensninger for bruk av gjødsel, jordforbedrings-midler, dyrkingsmedier mv. som inneholder kompostert animalsk avfall eller foredlede animalske proteiner gjøres følgende endringer:

§ 4 første ledd skal lyde:
Produkter som innholder kompostert animalsk avfall eller foredlede animalske proteiner må ikke brukes på eng og beitearealer senere enn 21 dager før beiteslipp eller fôrhøsting. Når slike produkter brukes, skal dette meldes til Mattilsynet. Produkter som kun består av foredlede animalske proteiner må ikke brukes på eng og beiteareal.

II

Ikrafttredelse
Forskriften her trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov