Forskrift om endring av forskrift av 26. juli 2004 nr 1138 om plantevernmidler

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 19.12.05 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 5, 7, 8, 9, 10, og 33 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Vedlegg til utkast til forskrift om endring av forskrift av 26. juli 2004 nr 1138 om plantevernmidler

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 19.12.05 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 5, 7, 8, 9, 10, og 33 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift av forskrift av 26. juli 2004 nr 1138 om plantevernmidler gjøres følgende endringer:

Endringene er angitt i fet skrift .

§ 3 tredje ledd skal lyde

Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom nye opplysninger om skadevirkninger gjør det nødvendig, vilkårene som blir satt for godkjenningen ikke overholdes, eller midlet ikke blir ført i handelen innen 1 år.

Ny § 4 a skal lyde:

Det kan søkes om å få bruke et preparat off-label, det vil si å bruke et allerede godkjent preparat i bruksområder som ikke inngår i preparatets ordinære godkjenning. Offentlige eller vitenskapelige institusjoner og organisasjoner innenfor landbruket, faglige landbruksorganisasjoner, gartnerier og yrkesdyrkere kan søke. Importør/tilvirker vil stå uten ansvar for eventuelle skader på kulturer og annen utilsiktet effekt som følge av en godkjent off –label bruk.

Off-label godkjenning er betinget av kravene i § 4 a) og b).

Nærmere bestemmelser om behandling av søknader og krav til godkjenning for off-label bruk er spesifisert i retningslinjer.

§ 8 første ledd skal lyde:

Etikett for kjemiske plantevernmidler skal være i henhold til forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier kapittel IV, samt § 3. Øvrig miljøfaremerking skal være i henhold til kriteriene beskrevet i vedlegg 2 til denne forskriften. Øvrig helsefaremerking skal være i henhold til kriteriene beskrevet i vedlegg 3 i denne forskriften.

§ 22 skal lyde:

Preparater som er merket giftig for bier (biemerke på etiketten), og som nyttes til behandling av frukttrær, bærbusker, frøkulturer, ugras og andre planter med blomster som tiltrekker bier eller andre pollinerende insekter, har følgende bruksbegrensning:

  1. preparatet skal ikke brukes i blomstringstiden, eller
  2. preparatet skal ikke brukes i blomstringstiden i den delen av døgnet som pollinerende insekter flyr, det vil si, i tiden fra kl. 04.00 til kl. 23.00, eller kl. 06.00 til kl. 22.00 dersom temperaturen ikke overskrider 10 °C.

Det som er nevnt under pkt. a og b gjelder også når det er blomstrende vegetasjon under frukttrær, bærbusker etc., dersom denne vegetasjonen tiltrekker bier eller andre pollinerende insekter. Hvilket av pkt. a eller b som gjelder, skal angis under bruksområde på etiketten.

Vedlegg ”Funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmidler” oppheves.

Nytt vedlegg 1 ”Funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmidler”, vedlegg 2 ”Helsefaremerking” og vedlegg 3 ”Miljøfaremerking” skal lyde som nevnt i vedlegg til denne forskrift.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov