Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge på høring. Forslaget til forskrift viderefører vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte i gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020, men med forslag til enkelte endringer for økt forutsigbarhet dersom en utdanning ikke lenger oppfyller vilkårene. Departementet foreslår også å modernisere og forenkle de gjeldende reglene slik at de blir lettere å orientere seg i

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2020

Vår ref.: 19/6325

Høring - forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om godkjenning for  utdanningsstøtte i Norge på høring. Forskriften regulerer vilkårene for at Lånekassen skal kunne godkjenne enkeltutdanninger i Norge for utdanningsstøtte på bakgrunn av søknad fra lærestedene som tilbyr utdanningene.

Forslaget til forskrift viderefører vilkårene i gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020, som er publisert på Lovdata, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-254, men med forslag til følgende endringer

 • Varigheten av retten til lån og stipend for søkerne, dersom utdanningen ikke lenger oppfyller vilkårene for å bli godkjent, foreslås regulert
 • Lærestedenes plikt til å melde fra om vesentlige endringer i utdanningene som kan ha betydning for godkjenningen, foreslås regulert

Målet med forslagene er økt forutsigbarhet for både læresteder og søkere dersom en utdanning ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning. Forslagene fører ikke til realitetsendringer. Departementet foreslår også å modernisere og forenkle de gjeldende reglene slik at de blir lettere å orientere seg i for utdanningsinstitusjonene.

Høringsfristen settes til 19. mars 2020. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2681542. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet ([email protected]).

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Med hilsen

Karin Bjørkeli Hjermundrud (e.f.)
avdelingsdirektør                                                    Torill Margrethe Måseide
                                                                                    seniorrådgiver

 • Abelia
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Akershus fylkeskommune
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Østfold
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Bjørknes høyskole
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det teologiske Menighetsfakultet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • avd. Harstad tekniske fagskole Fagskolen Troms
 • avdeling Tromsø Fagskolen Troms
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hordaland helsefagskole
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring ved Vibeche Holte
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Karmsund videregående skole
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunst og Design College
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Levanger Fagskole
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Menighetsbibelskolen
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Naturviterne
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Dansehøyskole
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samordna opptak
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Skrivekunstakademiet
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentparlamentet ved Oslomet – storbyuniversitetet
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
 • Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studenttinget NTNU
 • Sørlandets fagskole
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Telemark fylkeskommune
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Troms fylkeskommune
 • Trondheim fagskole
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Velferdstinget i Agder
 • Ålesund og Trondheim Velferdstinget i Gjøvik
 • Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Velferdstinget i Stavanger
 • Velferdstinget Vest
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ytre Namdal fagskole
 • Østfold fylkeskommune
 • Ålesund kunstfagskole

Til toppen