Forslag til endringer i forskrift til mineralloven og forslag til ny forskrift om kart over underjords- og dagbruddsanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.10.2010

Vår ref.: 201002870-1/CGL

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 23. desember 2009 nr. 1842 til mineralloven og forslag til ny forskrift om kart over underjords- og dagbruddsanlegg.

 

Forslagene til endringer i forskrift til mineralloven omfatter nye bestemmelser om krav til innhold i søknader om driftskonsesjon og krav til rapportering ved avslutning av drift på mineralske ressurser. I tillegg foreslås det endringer i forskriften § 3-3 om krav til kvalifikasjoner for bergteknisk ansvarlig for dagbrudd, samt enkelte språklige endringer i forskriften § 3-2.

 

Departementet fremmer også forslag til nye bestemmelser om kart over underjords- og dagbruddsanlegg. På grunn av reglenes tekniske karakter og at de vil gjelde for få tiltakshavere, foreslår departementet at disse bestemmelsene fastsettes i en egen forskrift.

 

Høringsfristen er 22. oktober 2010. Vi ber om at høringssvarene også sendes elektronisk til: postmottak@nhd.dep.no. Vi ber dessuten om at høringsinstansene


sender høringen til andre som kan ha interesse av eller synspunkter på forslaget, for eksempel underliggende etater.

 

Med hilsen

Tom Hugo-Sørensen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                   Christian  Gløersen

                                                                                   seniorrådgiver

 

 

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Alle fylkeskommunene

Alle fylkesmennene

Direktoratet for mineralforvaltning

Brønnøy kommune

Finnmarkseiendommen

Klima- og forurensningsdirektoratet

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Larvik kommune

Miljøstiftelsen Bellona

Norges Bondelag

Norges geologiske undersøkelse

Norges Juristforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Bergforening

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norskog

Næringslivets hovedorganisasjon

Rana kommune

Sametinget

Sokndal kommune

Statens kartverk

Statskog SFSør-Varanger kommune

Til toppen