Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. på alminnelig høring. Det er en gjennomgående trykkfeil i høringsbrevet og høringsnotatet. Endringen i matrikkelloven § 35 femte ledd skal gjelde § 34 femte ledd. (Oppdatert 5. mai 2020)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2020

Vår ref.: 19/5267

Departementet foreslår en endring i plan- og bygningsloven § 8-1 som skal gi departementet hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon. En slik hjemmel vil gjøre det mulig å kreve at framstilling av kart til regional plan og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonal fagstandard for slike planer. Departementet foreslår også en lovendring i § 12-6 for å presisere at hensynssone for videreføring av uendret reguleringsplan ikke skal brukes i detaljregulering.

Videre foreslår departementet endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det foreslås at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd for å tydeliggjøre at kommunen ikke kan dispensere hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt rettsanvendelsesskjønn.

I saker hvor temaet for dispensasjon bare er av lokalpolitisk art, som f.eks. dispensasjon fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav, skal kommunen få større handlingsrom. Departementet ønsker å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. Det forslås derfor å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være "klart" større enn ulempene etter en samlet vurdering, og gjeninnføre ordningen etter tidligere lov hvor det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt for å innvilge dispensasjon. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt fritt skjønn.

Departementet foreslår å oppheve § 19-2 fjerde ledd som har bestemmelser om at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt i dispensasjonsvurderingen. Begrunnelsen for dette er at den er unødvendig når hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd.

I lov om eigedomsregistrering foreslår departementet å rette to mindre feil i matrikkellova §§ 35 femte ledd og 38 fjerde ledd.

Frist for å gi høringsuttalelse er 1. september 2020.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/ID2686028.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør legges frem for, eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til fagdirektør Magnar Danielsen, tlf. 22 24 59 58, e- post: magnar.danielsen@kmd.dep.no.

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Magnar Danielsen

fagdirektør

Departementene (alle)

Andre statlige organer:

Bane NOR
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Distriktssenteret
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Husbanken
Konkurransetilsynet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Likestillings og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norsk Polarinstitutt
Nye Veier AS
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen – Vegdirektoratet
Statens strålevern
Statkraft SF
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Fylkesmennene (alle)
Særskilte statlige organer:
Sametinget
Organ under Stortinget:
Sivilombudsmannen
Fylkeskommunale organer (alle)
Kommunale organer (alle)

Utdannings-, forsknings- og kompetanseinstitusjoner:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Friluftsrådenes landsforbund
Fortidsminneforeningen
GRID-Arendal
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)
Møreforskning AS
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norwegian Research Centre AS (NORCE)
OsloMet – storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Sintef Byggforsk
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Nord Universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Vestlandsforskning
Østlandsforskning

Næringsorganisasjoner, fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre:
Advokatforeningen
Akademikerne
Arkitektenes fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Avinor AS
Bane NORD Eiendom
BA-nettverket
Bedriftsforbundet
Bellona
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Borgerrettsstiftelsen Stopp diskriminering
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggmesterforbundet
Den Norske Turistforening
Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Det norske hageselskap
Energi Norge
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (Enfo)
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finans Norge
Fortidsminneforeningen
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
GeoForum
Geomatikkbedriftene
Greenpeace
Grønn byggallianse
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
KS
KS Bedrift
KS – Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norges Bondelag
Norges Bygg- og eiendomsforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges Handikapforbund
Norges Hytteforbund
Norges idrettsforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Kulturvernforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Bolig- og byplanforening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Eiendom
Norsk fjernvarme
Norsk Bolig- og byplanforening
Norsk Friluftsliv
Norsk Huseierforening
Norsk Industri
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sentrumsutvikling
Norsk teknologi/NELFO
Norsk Vann
Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters forening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS BBL
Polyteknisk Forening
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Sabima
SAFO
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Samenes Folkeforbund
Samskipnadsrådet
SINTEF
Sjømat Norge
Standard Norge
Telenor AS
Vegforum for byer og tettsteder
Vellenes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
WWF-Norge
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)