Høring - NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere

Finansdepartementet sender på høring Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets delutredning 2, NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.10.2018

Vår ref.: 18/2393

Finansdepartementet sender på høring Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets delutredning 2, NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere.

Utredningen ble overlevert Finansdepartementet 1. juni 2018. Revisor- og regnskapsførerlovutvalget kommer i sin utredning med forslag til ny lov om regnskapsførere. Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen i den gjeldende regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften.

Utvalgets utredning, NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere, kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-9/id2602796/

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr- e-post til lia@fin.dep.no, for å få et fysisk eksemplar av utredningen oversendt.

Høringsfristen er 20. oktober 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på www.regjeringen.no. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets nettsider.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende etater.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening  
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Økokrim
Økonomiforbundet