Høring - overføring av forvaltningsoppgaver til Skatteetaten, herunder ny ordning for merverdiavgift ved innførsel

Resultat: Fremmet i Prop. 1 LS (2015-2016).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2015