Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - overføring av forvaltningsoppgaver til Skatteetaten, herunder ny ordning for merverdiavgift ved innførsel

Resultat: Fremmet i Prop. 1 LS (2015-2016).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2015

Vår ref.: 14/5076 SL EF/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten, for så vidt gjelder særavgift for uregistrerte avgiftspliktige og innførselsmerverdiavgift. Forslaget omfatter ny ordning for innberetning, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 12. august 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                     Elisabeth Frankrig  e.f.
                                                                     lovrådgiver

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Bilimportørenes Landsforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Innovasjon Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Morokulien – Grensetjenesten

Oljeskattekontoret

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekr. Malene Kenzel

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges  kommunerevisorforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Riksrevisjonen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportsentralen A/L

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen