Høring – NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Mediestøtteutvalget ble bedt om å foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Utvalget leverte 16. desember 2010 sin utredning til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet legger med dette Mediestøtteutvalgets utredning NOU 2010:14 ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2011

Vår ref.: 10/5024

Høring – NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Mediestøtteutvalget ble bedt om å foreta en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet. Utvalget leverte 16. desember 2010 sin utredning til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet legger med dette Mediestøtteutvalgets utredning NOU 2010:14 ut på høring.

Departementet vil i sin oppfølging av utvalgets anbefaling ta stilling til behovet for endringer i utformingen og innretningen av støtteordningene på medieområdet.

Utvalget er delt i synet på hvordan det fremtidige system for merverdiavgift for medier bør være utformet. En del av utvalget anbefaler det såkalte ”flermedialitetsalternativet” der dagens nullsats for papiraviser beholdes og der det innføres en lav sats (8 %) for sammenlignbare digitale redaksjonelle produkter. En annen del av utvalget stiller seg bak ”omfordelingsalternativet”, som innebærer lav mva-sats (8 %) for begge kategorier av medier, kombinert med nye ordninger med direkte støtte. Samtidig har enkeltmedlemmer gjennom særmerknader reservasjoner knyttet til begge alternativer. Et tredje alternativ vil være å opprettholde dagens system, dvs. med nullsats på papiraviser og full sats på elektroniske medier. Departementet ber høringsinstansene kommentere og rangere disse tre ulike løsningene i prioritert rekkefølge.

Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted, http://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 18. april 2011.

 

Med hilsen

 

Nina Økland e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

 

Vedlegg

 

Høringsinstanser:

Abelia
Altibox
Annonsørforeningen - ANFO
Apple 
A-pressen 
Barneombudet
Berner Gruppen
DagenMagazinet
Den Norske Fagpresses Forening
Departementene
Det norske Arbeiderparti
Edda Media
Familie &  Medier
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fremskrittspartiet
Get
Google
Hegnar Media
Høyre
IKT-Norge
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for rettsinformatikk
Kabel Norge
Klassekampen
Konkurransetilsynet
Kristelig Folkeparti
KS - Kommunenesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen
Media Norge
Mediebedriftenes landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Mentor Medier
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Microsoft 
Modern Times Group AB
Nationen
NHO - Grafisk
Norges Handels og Sjøfartstidende
Norges handelshøyskole (NHH)
Norges markedsføringsforbund
Norges televisjon 
Norsk Aller 
Norsk IP-TV forbund
Norsk journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag 
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norske film- og tv-produsenters forening
NORWACO
NRK 
Næringslivets Hovedorganisasjon
Polaris Media
Post- og teletilsynet
RiksTV
Sàlas
Sametinget
Schibsted 
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Telenor Broadcast Holding 
TV 2 
TVNorge 
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim 
Venstre
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund