Høring av endringer av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Landbruks- og matdepartementet sender med dette endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren på høring gjennom forslag til endringer i forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Forslagene i høringen er i tråd med det som ble presentert av regjeringen den 31. mars 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.10.2023

Vår ref.: 23/408

Høring av endringer av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Landbruks- og matdepartementet sender med dette endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren på høring gjennom forslag til endringer i forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Forslagene i høringen er i tråd med det som ble presentert av regjeringen den 31. mars 2023.  

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endret forskrift.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan avgi høringsuttalelse. 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 10. oktober 2023. 

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2989605/

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for høringsuttalelser.

Med hilsen 

Viil Søyland (e.f.)

ekspedisjonssjef

Jakob Simonhjell

fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Q-Meieriene AS
 • Nærings- og Fiskeridepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Synnøve Finden/ Scandza
 • Oda
 • Bunnpris
 • UML
 • NHO Service og Handel
 • Norges Bondelag
 • Tine SA
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NHO Mat og Drikke
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Normilk
 • Rema 1000 Norge AS
 • Regelrådet 
 • NorgesGruppen
 • Forbrukerrådet