Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring Helsedatautvalgets rapport "Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata" fra 30. juni 2017. Høringsfristen er: 1. desember 2017.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2017

Vår ref.: 16/3807

Helsedatautvalget har hatt som oppgave å vurdere og beskrive dagens system og anbefale konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å forbedre tilgang til helsedata som samtidig ivaretar de registrertes personvern. Helsedatautvalget har som grunnlag for å beskrive utfordringer ved dagens system, gjennomført en kartlegging av 25 prosjekter der søknadsprosessen har vært krevende. Videre har utvalget gjort en vurdering av pågående arbeid for å gjøre tilgangen til helsedata enklere og sikrere.

Departementet inviterer høringsinstansene til å gi innspill til utvalgets:

 • Vurdering av utfordringer ved dagens system
 • Beskrivelsen av og vurderingen av pågående arbeid
 • Utvalgets forslag til tiltak for å sikre enklere og sikrere tilgang til helsedata

Formålet med høringen er å sikre forankring og innspill fra en større bredde av aktører før departementet tar stilling til videre oppfølging. Enkelttiltakene vil kreve ytterligere utredninger. Det gjelder for eksempel eventuelle endringer i regelverket som må utredes nærmere og sendes på egen høring. Videre pågår det allerede arbeid med å utrede en helseanalyseplattform i regi av Direktoratet for e-helse.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.  Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på denne nettsiden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Med hilsen

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.)
ekspedisjonssjef

Marit Lie
spesialrådgiver

 

Abelia
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den norske legeforening
Direktoratet for e-helse
Fagforbundet
Finansdepartementet
Folkehelseinstituttet
Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
IKT Norge
Innovasjon Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
Kunnskapsdepartementet
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdanning)
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Legemiddelindustriforeningen
Medtek Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NHO
Nova
Norges forskningsråd
Norsk Helsenett SF
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk senter for forskningsdata (NSD)
Norsk Sykepleierforbund
Norway Health Tech
Side 4
Nærings- og fiskeridepartementet
Personvernnemnda
REK midt
REK nord
REK sør-øst
REK vest
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for omsorgsforskning
Sintef helse
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Tjenester for Sensitive Data (TSD)
Uninett
Universitets- og høgskolerådet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Virke

Følg saken

 • 22.03.2018

  Regjeringen tildeler 150 millioner til en nasjonal analyseplattform for helsedata

  Nyhet | Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Nå skal disse dataene gjøres lettere tilgjengelig for forskere og andre.

 • 01.09.2017

  Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

  Høring | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring Helsedatautvalgets rapport "Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata" fra 30. juni 2017. Høringsfristen er: 1. desember 2017.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 11.12.2017

 • 30.06.2017

  Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

  Rapport | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedata er nødvendig for å få kunnskap om hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hva som bør endres i hele bredden av folkehelsearbeidet og i helse- og omsorgstjenestene, og er således en grunnleggende forutsetning for kunnskapsbasert politikk- og tjenesteutvikling.

 • 18.11.2016

  Ønsker bedre behandling av helsedata

  Nyhet | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedatautvalget er et ekspertutvalg som utreder et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata til forskning, helseanalyser, beredskap, kvalitetsarbeid, styring og planlegging. Utvalget tar gjerne imot innspill på hvilke tiltak de burde se på.