Høring av forslag til justeringer i byggesaksforskriften kap 17 - regler om saksbehandling i saker om refusjon - Tilpasning til lovendringer om overvannshåndtering

Høringen gjelder justeringer i byggesaksforskriften som følge av forslaget til lovendringer om overvannshåndtering, jf. Prop 125 L (2021-2022). Forskriftsendringene har ikke selvstendig betydning for partene, og sendes derfor på en begrenset høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.10.2022

Vår ref.: 22/5161

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til justeringer i forskrift 26.03.2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) kapittel 17. Forslagene følger opp forslagene i Prop. 125 L (2021-2022) Endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.).

1.    Dagens regler om opparbeidingsplikt og refusjon

Opparbeidingsplikten innebærer i dag at tiltakshavere må opparbeide offentlig vei og hovedvann- og hovedavløpsledninger, samt eventuelt overvannsledninger, før utbygging kan skje.

Kostnadene for opparbeidingen skal fordeles på alle grunneiere med byggeklare tomter som ellers måtte opparbeidet infrastrukturen selv, såkalt refusjon. Hvis du har en plikt til å opparbeide selv, vil du få en refusjonsplikt dersom noen andre opparbeider den aktuelle infrastrukturen.

Plikten til opparbeidinger er lovfestet; dette gjelder hva som skal opparbeides, hvilke dimensjoner anleggene skal ha, hvem som skal være med å betale refusjon og hvilken andel den enkelte skal betale. Loven fastsetter også saksbehandlingsregler.

Byggesaksforskriften kapittel 17 utfyller plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler i refusjonssaker. Kapittelet beskriver blant annet hvordan refusjonskrav etter loven skal utformes og dokumenteres, samt kommunens saksbehandling.

Saksbehandlingsreglene viderefører direkte kravene i loven, og medfører ikke i seg selv andre forpliktelser enn det som fremkommer av loven.

2.    Forslaget til lovendring og behov for endringer i byggesaksforskriften

Stortinget har til behandling Prop. 125 L (2021-2022) om endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.). Lovforslaget innebærer blant annet at det innføres opparbeidingsplikt for såkalte blågrønne løsninger for håndtering av overvann. Dette kan være åpne bekker og kulverter, fordrøyningsbasseng ol.

Dette medfører at saksbehandlingsreglene i byggesaksforskriften kapittel 17 må oppdateres, slik at reglene om utforming, dokumentasjon og saksbehandling av refusjonskrav også gjelder der det skal opparbeides blågrønne overvannsløsninger.

Samtidig forslås det å justeres ordlyden i enkelte bestemmelser i byggesaksforskriften kapittel 17, slik at disse speiler ordlyden i tilsvarende bestemmelser i plan- og bygningsloven.

3.    Konsekvenser av forslagene

Endringene vil ikke ha selvstendige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringslivet, privatpersoner eller offentlig forvaltning.

4.    Høringen

Høringen sendes kun til et begrenset antall instanser.

Vi gjør særskilt oppmersom på at høringsfristen er seks uker, og ber om eventuelle merknader senest innen 10. oktober 2022.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

  

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

Avdelingsdirektør

 

Knut Fredrik Rasmussen

utredningsleder

 

 

Vedlegg: Forslag til endringer i byggesaksforskriften kapittel 17

Miljødirektoratet

NVE

KS

Byggenæringens Landsforbund

Norsk Eiendom

Huseierne

Norsk Vann