Høring — forskrift til lov om foretakspensjon § 3-3 — medlemskap i foretakspensjonsordning

Høringsfrist: 4. oktober 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3010 FM KSj

02.07.2004

Høring – forskrift til lov om foretakspensjon § 3-3 – medlemskap i foretakspensjonsordning

Vedlagt følger høringsnotat og forslag til endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov 16. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon. Høringsnotatet og forskriftsforslaget er basert på et utkast utarbeidet av Kredittilsynet og oversendt departementet ved brev 19. mai 2004.

Forslaget regulerer i hvilke tilfeller det skal være adgang til å gjøre unntak fra kravet i lov om foretakspensjon § 3-3 første ledd om at alle ansatte skal være medlem i en foretakspensjonsordning, når foretaket har ansatte som er medlem av en annen pensjonsordning som ikke er foretakspensjonsordning, og denne andre ordningen gir ytelser av minst tilsvarende verdi som foretakspensjonsordningen. Forslaget legger således til grunn at disse ansatte i slike tilfeller utelukkende skal ha medlemskap i den gunstigste av de to ordningene. Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget, samt også høringsinstansenes syn på om regler med tilsvarende innhold bør gjøres gjeldende for ordninger med innskuddsbasert pensjon, jf. lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 4-2 første ledd.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen mandag 4. oktober 2004.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Privatskolers Landsforbund
Norske Siviløkonomers Forening
NTL-Skatt v/sekretær Erling Broen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Rikstrygdeverket
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sntralbyrå
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM