Høring - Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelpsloven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.)

Departementet foreslår endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (HTU). Endringsforslagene vil gjøre saksbehandlingen i HTU enda mer effektiv, ved å legge til rette for digital saksbehandling og gi Husleietvistutvalget tilgang til opplysninger i Folkeregisteret. Forslagene omhandler også nødvendige endringer i husleieloven og HTU-forskriften for å følge opp beslutningen om å utvide HTUs virkeområde til hele landet, samt mindre endringer i rettshjelploven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.06.2021

Vår ref.: 21/2287

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift 21. juni 2016 nr. 765 om Husleietvistutvalget (HTU-forskriften) på alminnelig høring.

Bakgrunn

Husleietvistutvalget (HTU) er et domstollignende tvisteløsningsorgan som behandler tvister om leie av bolig etter husleielovene av 1939 og 1999. HTU er et lavterskeltilbud, hvor leiere og utleiere kan få løst sine tvister på en rask, rimelig og kompetent måte. HTU kan både mekle i og avgjøre tvister. Innenfor sitt virkeområde er HTU førsteinstans for tvister om leieavtaler. HTU gir også generell informasjon og veiledning til utleiere og leiere.

HTU er opprettet med hjemmel i husleieloven. Bestemmelser om HTUs virkeområde, organisering, oppnevning og sammensetning av partsutvalg, saksbehandling mv. er regulert i HTU-forskriften. HTUs virkeområde omfatter i dag Oslo og Trøndelag, samt enkelte kommuner i Vestland og Viken.

Regjeringen har besluttet å utvide virkeområdet til HTU til å omfatte hele landet fra 1. september 2021.

Om høringsforslaget

Formålet med de foreslåtte endringene er i første rekke å legge til rette for en enklere og enda mer effektiv behandling av saker i HTU, for på den måten å bidra til å øke HTUs måloppnåelse om å tilby rask, rimelig og kompetent behandling av tvister om leie av bolig.

Høringsnotatet inneholder for det første forslag om presiseringer og endringer knyttet til saksbehandlingsreglene i HTU, som skal legge til rette for en mer digital og effektiv saksbehandling. Dette omhandler blant annet digital kommunikasjon og signering, utvidelse av sakstyper saksleder kan avgjøre alene og innføring av sakskostnadstak.

For det andre foreslår departementet endringer i husleieloven § 12-5, ved å innta en hjemmel som gir HTU rett til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret i de tilfeller hvor det er nødvendig for utførelsen av oppgaver etter husleieloven og HTU-forskriften.

For det tredje foreslår departementet nødvendige endringer i husleieloven og HTU-forskriften for å følge opp beslutningen om å utvide HTUs virkeområde til hele landet. Disse endringene er mer av teknisk karakter.

For det fjerde foreslår departementet endringer i rettshjelploven § 11, som blant annet omhandler rett til fritt rettsråd i oppsigelsessaker etter husleieloven § 9-8. Bakgrunnen for forslaget er at HTU utvides til hele landet. Forslaget er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid. 

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på denne siden: www.regjeringen.no/id2845190. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringsfrist er 7. juni 2021.

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no. Spørsmål om forslaget kan rettes til seniorrådgiver Ingrid Johanne Dahlberg (e-post: inda@kmd.dep.no/tlf.: 48 01 65 56) og førstekonsulent Petter Halvorsen Omland (e-post: petter-halvorsen.omland@kmd.dep.no/tlf.: 97 53 89 87).

Med hilsen

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ingrid Johanne Dahlberg

seniorrådgiver

Departementene, alle
Statsforvalterne
Kommunene

Datatilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Husbanken
Husleietvistutvalget

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, Oslo-kontoret
Statens sivilrettsforvaltning
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Advokatbevillingsnemnden
Disiplinærnemnden for advokater

Advokatforeningen
Domstolsadministrasjonen
Gatejuristen
Huseiernes Landsforbund
JURK
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Juss-Hjelpa i Nord-Norge
Leieboerforeningen
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norsk Huseierforening
Norsk Studentorganisasjon
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Samskipnadsrådet

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)
KS

Asker og Bærum Boligbyggelag
NBBL
OBOS
USBL

Utleiemegleren AS