Høring om tidlig innsats i skolen

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2017

Vår ref.: 17/2988

Høring om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i opplæringslova og friskolelova på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Høringsnotatet er tilgjengelig påwww.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2556191.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 20. september 2017.

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.


Med hilsen


Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                 Susanne Sollie
                                                                  seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring
Senter for IKT i utdanningen
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Språkrådet
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statlige grunnskoler og videregående skoler
Statlige høyskoler
Sysselmannen på Svalbard
Universiteter
Utdanningsdirektoratet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barnevakten
Blindeforbundet
Dysleksi Norge
Døveforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreldrenettverk mot mobbing
Forum for friskoler
Friskoler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Humanetisk forbund
Hørselshemmedes landsforbund
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lykkelige Barn – Nettverket for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund
Mental helse ungdom
MOT
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Handikapforbund
Norges sykepleierforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk fosterhjemsforening
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Odin-stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Private grunnskoler
Private høyskoler
Redd Barna
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Sex og politikk
Skeiv ungdom
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Stopp mobbingen
Utdanningsforbundet
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Uni Research Helse
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund