Høring Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven på offentlig høring. Høringsnotatet foreslår å dele dagens tilskuddsordning for studieforbund mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. I tillegg foreslås det å oppheve kapittel 3 om nettskoler, og flytte kapittel 4 om diverse skoler til friskoleloven. Høringsnotatet foreslår også to nye forskrifter om tilskuddsordningen for studieforbund godkjent av henholdsvis Kunnskapsdepartementet eller Kulturdepartementet som vil bli fastsatt i medhold av voksenopplæringsloven, og som vil erstatte forskriften til voksenopplæringsloven som er gjeldende i dag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2020

Vår ref.: 19/4644

Høring om forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven - deling av tilskuddsordningen mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet sender her på høring forslag til endringer i voksenopplæringsloven. Høringsnotatet inneholder samtidig forslag til nye forskrifter om tilskuddsordningen for studieforbund som vil bli fastsatt under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringer i loven.

I høringsnotatet legges det frem forslag til endringer i voksenopplæringsloven. Kunnskapsdepartementet foreslår:

 • å dele dagens tilskuddsordning for studieforbund mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet
 • å oppheve lovens kap. 3 om nettskoler. Fra og med 2015 mottar ikke lenger nettskoler statstilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett, og det er derfor ikke lenger nødvendig å ha egne bestemmelser om dette. De som er godkjent vil ikke miste sin godkjenning.
 • at bestemmelsene i lovens kapittel 4. om diverse skoler flyttes til lov om frittstående skolar (friskolelova)

I høringsnotatet er det forslag til endringer i voksenopplæringsloven og to nye forskrifter om studieforbund, en forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet og en forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet. Forskriftene er tilnærmet identiske og for forskriften tilhørende Kulturdepartementet er det i høringsnotatet kun merknader til bestemmelsene der det er foreslått forskjellige bestemmelser fra forskriften som tilhører Kunnskapsdepartementet.

Vi ber høringsinstansene i sin tilbakemelding klart markere om det er lov eller hvilken forskrift tilbakemeldingen gjelder.

Vi ber spesielt om tilbakemelding på følgende endringer foreslått i forskriftene:

 • å redusere kravet til kursvarighet fra dagens åtte til seks timer, eventuelt fire timer
 • at opplæringstilskudd ikke lenger kan benyttes til administrasjon, og eventuelt hvor stor andel grunntilskuddet bør være av statstilskuddet for å kompensere for dette
 • å heve alderskravet for studieforbundsaktivitet på Kunnskapsdepartementets område fra 14 til 16 år.

Høringsbrev og notat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2670105 . Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2670105 . 

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. 

Høringsfrist 1. januar 2020.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsmøte
Departementet inviterer til høringsmøte mandag 4. november kl. 12-14, i Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18. På møtet vil forslagene til endringer bli gjennomgått. Vi ber om påmelding til møtet innen torsdag 31. oktober, på e-post til: Knut.Astad@kd.dep.no, med kopi til Ingvild.Birknes-Berg@kd.dep.no.

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Knut Astad
                                                                                      seniorrådgiver

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Kommunene
 • Sametinget
 • Universiteter og høgskoler
 • ABC-company E-skuvla As
 • Abelia
 • Acta-Imi Kirkens Bibelskole
 • Akademiet Nettstudier
 • Akademikerne
 • Akademisk Studieforbund
 • Ansgar Bibelskole AS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Auxil AS
 • Bergen Bibelskole
 • BI Bank og Forsikring
 • Bibelskolen Bildøy Bergen AS
 • Bibelskolen Fjellhaug AS
 • Bibelskolen i Grimstad Normisjon
 • Bibelskolen i Trondheim
 • Bibelskolen Oslo Kristne Senter
 • Bibelskolen på Fossnes
 • Bibelskolen Substans
 • Campus NooA AS
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Evangeliesenterets Bibelskole
 • Filadelfia Bibelskole
 • Finans Norge
 • Fjellheim Bibelskole AS
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Global Learning Larvik
 • Hillsong Academy
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høyskolen Kristiania Nettstudier
 • Idrettens Studieforbund
 • Impact School Of Revival Europe
 • Innovasjon Norge
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Josef Akademi AS
 • Kompetanse Norge
 • Kragerø kunstskole AS
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Kristelig studieforbund
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturrådet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • LEV Bibelskole
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartsskolen
 • Misjonsskolen Gå Ut Senteret
 • Motio AS
 • Musikkens Studieforbund
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NKI Nettstudier AS
 • Norges Byggskole
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk Nettskole AS
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Yrkesdykkerskole AS
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Norwegian Cleaning Consultants
 • NoTe Norwegian Teaching AS
 • Næring og Samfunn Nettskole
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Opplæringskonsult AS
 • Oslo Fotokunstskole AS
 • Prosjektskolen AS
 • Samisk studieforbund
 • Senterpartiets Studieforbund
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Steinerskoleforbundet
 • Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok/ KÀrÀsjoga Dàiddaskuvla
 • Stiftelsen Spin Off Forstudium
 • Stiftelsen TISIP
 • Strykejernet kunstskole AS
 • Studieakademiet
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Studieforbundet FUNKIS
 • Studieforbundet kultur og tradisjon
 • Studieforbundet natur og miljø
 • Studieforbundet næring og samfunn
 • Studieforbundet Solidaritet
 • Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt
 • Tønsberg Bibelskole AS
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Urtehagen videregående Privatskole
 • Utdanningsdirektoratet
 • Venstres opplysnings- og studieforbund
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund