Høring - gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

AMT-direktivet regulerer bl.a. innhold og markedsføring i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester. Det foreslås i tillegg enkelte endringer i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften som ikke har sammenheng med endringsdirektivet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2022

Vår ref.: 22/4461

Høring - gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 (endringsdirektivet til AMT-direktivet). I tillegg foreslås det enkelte endringer i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften som ikke har sammenheng med endringsdirektivet. 

AMT-direktivet, som er gjennomført i norsk rett, regulerer bl.a. innhold og markedsføring i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester. Endringsdirektivet innebærer omfattende endringer i AMT-direktivet, bl.a. krav om fremme av europeisk innhold, universell utforming av programmer, beskyttelse av barn, krav til uavhengige tilsyn og mer fleksible reklameregler i fjernsyn. Det foreslås dessuten å innføre krav om at tilbydere av audiovisuelle medietjenester skal bidra finansielt til produksjon av audiovisuelle verk. I tillegg utvides direktivets virkeområde til å omfatte videodelingsplattformtjenester, dvs. tjenester som har som hovedformål å tilby bildeprogrammer eller brukergenererte videoer som er lastet opp av brukerne, og som tilbyderen ikke har effektiv redaksjonell kontroll over. I høringsnotatet vurderes det hvordan disse endringene skal gjennomføres i norsk rett. Departementet gjør oppmerksom på at enkelte av forslagene til gjennomføring av endringsdirektivet reklameregler også berører radio.

Høringen inneholder også forslag som ikke har sammenheng med endringsdirektivet. Det foreslås bl.a. at listen over begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning utvides til å omfatte fotball-VM og -EM for kvinner og håndball-EM og -VM for menn.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringen er åpen, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg.

Høringsfristen er fredag 16. desember 2022.

Benytt den digitale løsningen på www.regjeringen.no/2927696 for å avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Eventuelle spørsmål om forslaget til medfinansiering kan rettes til Lars Øyen (lpo@kud.dep.no). Øvrige spørsmål kan rettes til Harald Høiby (hho@kud.dep.no).

Uoffisiell norsk oversettelse av endringsdirektivet er vedlagt. Offisiell engelsk versjon av endringsdirektivet og andre språkversjoner finnes på følgende nettsted: EUR-Lex - 32018L1808 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

 

 

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Harald Høiby
seniorrådgiver

Abelia

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Aftenposten

Agenda Kaupang AS

Akademikerne

Akan

Allente

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

A-Media

Amnesty International Norge

ANFO Annonsørforeningen

Antirasistisk senter

Apple Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Av og til

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevakten

Bauer Media Group

Bergen mediaby - Media City Bergen

Blå Kors Norge

Childwatch International – UiO

Civita

C-more Entertainment

Dagbladet

Datatilsynet

Den Nasjonale Filmkommisjonen

Den Norske Advokatforeningen

Den norske dataforening

Den Norske Dommerforening

Den norske filmfestivalen

Den norske filmskolen

Den norske legeforening

Discovery Networks Norway

Domstoladministrasjonen

Dramatikerforbundet

Elektronisk Forpost Norge

Elevorganisasjonen

Europabevegelsen i Oslo

European Handball Federation

Facebook/META Norge

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fagforbundet

Fagpressen

Fellesorganisasjonen (FO)

FIFA – Fédération Internationale de Football Association

Film & Kino

Filmfond Nord AS

Filminvest AS

Filmkraft Rogaland

Filmparken AS

FilmReg

FIS – Fédération Internationale de Ski

Folkehelseinstituttet - FHI

Forandringsfabrikken

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbundet mot Rusgift

Foreldrenettverk mot mobbing

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen Frikanalen

Foreningen Norden

Forum for Barnekonvensjonen

Fritt Ord

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gatejuristen

Google Norge

GRAMO

Green Chilli Entertainment

HBO Nordic

Helsedirektoratet

Homenet

HomeTV

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Hørselshemmedes Landsforbund

Høyesterett

Ice communication Norge AS

IKT Norge

Innlandet Filmkommisjon

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS

International Olympic Committee

IOC – The International Olympic Committee

Juvente

Kabel Norge

Kirkens bymisjon

Kirkens SOS

Konkurransetilsynet

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

Kripos

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kunstnernettverket

Lagmannsrettene

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE)

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelverket

Lightup (pornoprat.no)

Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Livekino AS

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Lokalradioene i Innlandet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lyse AS

Markedsrådet

Mediebedriftenes Landsforening

Mediefondet Zefyr

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Mental Helse Norge

Metro Radio AS

Metro Sounds/Radio Metro

Midgard Filmkommisjon

Midtnorsk Filmsenter

Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig

Mubi

MyGame

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nea Radio

Netflix

NextGenTel

NHST Media Group

Nord universitet

Nordic Entertainment Group Norway AS

Nordisk Film- og TV-fond

Nordnorsk Filmkommisjon

Nordnorsk Filmsenter AS

Noregs Mållag

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Døveforbund

Norges Fotballforbund

Norges handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Håndballforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges idrettshøgskole

Norges Juristforbund

Norges markedsføringsforbund

Norges Myalgisk Encefalopati forening

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Parkinsonforbund

Norges Skiforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges televisjon AS

Norsk audiovisuell oversetterforening

Norsk Bibliotekforening

Norsk Filmdistribusjon AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk forbund for Svaksynte

Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk forening for folkehelse (folkehelseforeningen)

Norsk forening for jus og edb

Norsk forening for slagrammede

Norsk Journalistlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/NTNU)

Norsk senter for informasjonssikring

Norsk senter for menneskerettigheter - Universitetet i Oslo

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk videogramforening

Norske Filmdistributørers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norwaco

NSSF (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Oslo Filmfond

Oslo Filmkommisjon

OsloMet - storbyuniversitetet

P4 Radio Hele Norge AS

Pensjonistforbundet

Polaris media

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Press – Redd Barna Ungdom

Pårørendesenteret

Radio 102

Radio Energy - NRJ Norge AS

Redd Barna

Regelrådet

Registrarforeningen dot-enno

Regjeringsadvokaten

Rettighetsalliansen

Rettspolitisk forening

Riks TV AS

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samisk høgskole – Sámi allaskuvla

Samsung Norge

Schibsted ASA

Schibsted Media Group

SF Norge AS

Sidetmedord.no

SINTEF

Sivilombudet

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

SkyShowTime

slettmeg.no

Språkrådet

Statens Helsetilsyn

Statens institutt for forbruksforskning

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Stine Sofies Stiftelse

Storyhouse Egmont Norge

Strim

Sørnorsk filmsenter AS

Teknologirådet

Telenor

Telenor Bruk Hue

Telia

The Walt Disney Company Limited.

The Walt Disney Company Nordic Norway

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UEFA – The Union of European Football Associations

UiS, Læringsmiljøsenteret

Undomsorg: Unge LEVE

ung.no

Unge Funksjonshemmede

UNICEF Norge

Uninett Norid AS

United International Pictures

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Verdens Gang

Vestnorsk filmkommisjon

Vestnorsk filmsenter

VG

Viken Filmsenter AS

Virke kultur og opplevelser

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Østnorsk Filmsenter AS