Høring - Nye økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/40 KIF obl

24.06.2003

Nye økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd - Høring

I medhold av §§ 9 og 14 i lov om Den norske kirke fastsatte departementet 18. november 1996 regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for menighetsråd og fellesråd, jf. rundskriv F-96/96. I vedlegget til dette brevet følger utkast til nye budsjett- og regnskapsforskrifter for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Departementet tar sikte på at disse skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2004.

De kirkelige budsjett- og regnskapsforskrifter av 18. nov­ember 1996 var nært knyttet opp til de kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter. Med bakgrunn bl.a. i de endringer som har funnet sted i forskriftsverket på kommunal sektor har departe­mentet funnet det nødvendig med en gjennomgang av de kirkelige budsjett- og regn­skaps­forskrifter. Gjennomgangen har vært utført av en arbeidsgruppe med represen­tanter fra kommunerevisjonen, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, kirkelige fellesråd, menig­hetsråd og departementet. Høringsutkastet slik det foreligger bygger i stor grad på for­slaget fra arbeidsgruppen.

I forhold til eksisterende forskrifter for den kirkelige sektor er det vedlagte utkastet mer uttømmende. Det er tatt inn nye bestemmelser om utarbeidelse av økonomiplan og om finansforvaltning og flere av bestemmelsene bl.a. til budsjettarbeidet og regnskaps­føringen er blitt betydelig mer utfyllende. Henvisningene til de kommunale forskriftene er på denne bakgrunn redusert, men ikke helt fjernet, jf. bl.a. kommentarene til § 5.5.

Det er også foreslått at det skal være obligatorisk med separate drifts- og investerings­regnskap (kapitalregnskap). I kommentarene til § 5.5 er det nevnt at det er stiftet en forening som vil angi standarder for hvordan ulike transaksjoner skal håndteres. I et høringsutkast fra foreningen er det angitt nærmere prinsipper for skillet mellom hva som skal føres i driftsregnskapet og i investeringsregnskapet. Det er bl.a. her lagt til grunn at som investering anses anskaffelse av eiendeler med økonomisk levetid utover 3 år og anskaffelseskostnad på minst kr 100 000,-. I lys av dette anser departe­mentet at det i hvert fall for mange menighetsråd ikke vil være aktuelt å bruke eget investerings­regnskap.

I forskriftene som gjelder for kommunene er det ikke fastsatt obligatoriske artskonto­planer, men det er stilt som krav at kontoplanen skal bygges opp slik at den ivaretar statlige krav til rapportering av økonomiske data fra kommunesektoren. Kravene til rapportering av økonomiske data er for kommunene sin del fastsatt i en egen forskrift som angir detaljerte krav til bruk av kontoart og funksjoner. I motsetning til dette er det i vedlagte høringsutkast foreslått at artskontoplanen skal være obligatorisk og kravene til rapportering av regnskapsopplysninger inngår som en del av forskriften, jf. § 5.3, § 7 og vedlegg 4A og 4B. Den obligatoriske artskonto­planen for fellesrådene består av de fire funksjonene (formålene) kirkelig administrasjon, kirker, kirkegårder og annen kirkelig virksomhet. For menighetsrådene er det ikke stilt krav om inndeling av konto­planen i ulike funksjoner og det er også foreslått større valgfrihet i artsinndelingen.

Departementet har lagt opp til en begrenset høring på regelverket. Høringsutkastet er derfor ikke sendt alle fellesråd og menighetsråd, men til et utvalg av disse.

Bemerkninger til høringsutkastet må være departementet i hende innen 1. september d.å.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Vedlegg

Kirkerådet
Bispedømmerådene
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Statistisk sentralbyrå
Norges kirkevergelag
Norges kommunerevisorforbund
Songdalen kirkelige fellesråd

Bamble kirkelige fellesråd

Åseral menighetsråd

Asker kirkelige fellesråd

Oslo kirkelige fellesråd

Austevoll menighetsråd

Stord kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd

Marker kirkelige fellesråd

Halden kirkelige fellesråd

Rælingen kirkelige fellesråd

Lesja kirkelige fellesråd

Ringsaker kirkelige fellesråd

Gjøvik kirkelige fellesråd

Haram kirkelige fellesråd

Aure kirkelige fellesråd

Sunndal kirkelige fellesråd

Ørland menighetsråd

Overhalla kirkelige fellesråd

Namsos kirkelige fellesråd

Lenvik menighetsråd

Kvalsund kirkelige fellesråd

Guovdageaidnu-Kautokeino menighetsråd

Ølen kirkelige fellesråd

Gjesdal kirkelige fellesråd

Karmøy kirkelige fellesråd

Saltdal kirkelige fellesråd

Hattfjelldal menighetsråd

Træna menighetsråd

Flesberg kirkelige fellesråd

Gol kirkelige fellesråd

Kongsberg kirkelige fellesråd

Manglerud menighetsråd

Nannestad menighetsråd

Sarpsborg menighetsråd

Nes menighetsråd

Tolga menighetsråd

Berg menighetsråd

Fiskum menighetsråd

Austad menighetsråd

Eide menighetsråd

Hundvåg menighetsråd

Strand menighetsråd

Odda menighetsråd

Førde menighetsråd

Bolsøy menighetsråd

Grytten menighetsråd

Ørland menighetsråd

Vera menighetsråd

Saltstraumen menighetsråd

Borge menighetsråd

Sandtorg menighetsråd

Elverhøy menighetsråd