Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Høringsforslaget finnes også på samisk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2017

Vår ref.: 17/1340

Høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen på høring.

Ny generell del og fornyelse av læreplanverket

Fagfornyelsen
Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet og Strategi for fagfornyelsen. Fagfornyelsen skal gi gode skolefag med relevant innhold, og progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer, skal prioriteringen i fagene bli tydeligere. Som et ledd i denne fornyelsen skal en ny generell del utvikles. Den skal erstatte dagens Generell del, Prinsipper for opplæringen og Prinsipper for opplæringen – samisk.
Meld. St. 28 (2015-2016) ble behandlet i Stortinget 11. oktober 2016 og Stortinget ga sin tilslutning til innholdet i meldingen, jf. Innst. 19 S (2016–2017). Stortinget understreket at fornyelsen av læreplanens generelle del og fagfornyelsen skal sikre et verdiløft i skolen gjennom bedre å innlemme verdiene i formålsparagrafen i opplæringen.

Ny generell del
Den nye generelle delen skal, når den er fastsatt, i første omgang gi føringer for utviklingen av læreplaner for fag. Den nye generelle delen og fornyede læreplaner for fag skal sammen utgjøre et fornyet læreplanverk som skal bidra til verdiløftet i skolen. Endringene skal også samlet sett bidra til en bedre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen.

Nærmere om forslaget til ny generell del av læreplanverket
Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble Generell del av læreplanverket for grunnopplæringen fra 1993 beholdt, blant annet fordi formålsparagrafen i opplæringsloven ikke var endret. I 2008 fikk opplæringsloven ny formålsparagraf.

Rammene for fornying av Generell del er beskrevet i kapittel 3 i Meld. St. 28 (2015-2016). Dokumentet skal utdype verdigrunnlaget i formålsparagrafen og løfte fram opplæringens brede lærings- og kunnskapssyn. Det skal, som i dag, ha status som forskrift til opplæringsloven sammen med resten av læreplanverket.

Den nye generelle delen skal beskrive det forpliktende grunnsynet som skal prege og støtte pedagogisk praksis i skolen. Alle som arbeider i opplæringen, skal la dette grunnsynet prege planlegging, gjennomføring og videreutvikling av all opplæring fra grunnskole til videregående opplæring. Dokumentet skal gi føringer for opplæring i fag og prinsipper for skolens praksis, og skal tydeliggjøre opplæringens ansvar for danning og utvikling av elevenes helhetlige kompetanse.

Departementet foreslår at dokumentet skal hete Overordnet del – verdier og prinsipper.

Den nye delen av læreplanverket skal være felles for norsk grunnopplæring og for samisk grunnopplæring.

Dokumentet skal også gjelde for skoler godkjent etter lov om frittstående skoler (friskoler). Friskoler som har fått godkjent en egen tilsvarende del der skolens verdigrunnlag beskrives, er unntatt.

Høringen
Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av utkastet som høres, herunder forslaget til navn på dokumentet.

Gjeldende Generell del er lik for den norske og den samiske skolen, mens den samiske skolen i dag har egne Prinsipper for opplæringen. For øvrig har den samiske skolen et parallelt læreplanverk. Sametinget ber derfor om høringsinstansenes syn på hvorvidt forslag til den overordnede delen i tilstrekkelig grad synliggjør samiske elevers urfolksrettigheter, og om dokumentet er et godt grunnlag for opplæring i samisk skole og for samiske elever i ordinær norsk skole. Utkastet som sendes på høring, oversettes til nordsamisk og vil bli publisert på regjeringen.no så snart det er klart.

Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det, er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at alle skoler har fått tilsendt høringen. Det anmodes om at kommunene og fylkeskommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine skoler i en felles høringsuttalelse. Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen.        

Høringsfrist er 12. juni 2017. Av hensyn til framdriften ber vi om at høringsfristen overholdes.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2542076. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven.

Det blir arrangert fem høringskonferanser våren 2017.

Med hilsen                                                                    

Johan Raaum (e.f.)                         
ekspedisjonssjef                                         Borghild Lindhjem-Godal
                                                                       avdelingsdirektør

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard
Fylkeskommuner
Kommuner
Longyearbyen lokalstyre
Grunnskoler
Videregående skoler
Frittstående grunnskoler
Frittstående videregående skoler
Universiteter og høgskoler
Statlige høyskoler
Private høyskoler
Sametinget
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kompetanse Norge
Akademikerne
Abelia
Amnesty
Antirasistisk senter
Atferdssenteret
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barnevakten
Datatilsynet
Elevorganisasjonen
Fafo
Fagforbundet
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Faglig råd for design og håndverk
Faglig råd for elektrofag
Faglig råd for helse- og sosialfag
Faglig råd for medier og kommunikasjon
Faglig råd for naturbruk
Faglig råd for restaurant- og matfag
Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen
FN-sambandet
Folkehøgskolerådet
Folkehelseinstituttet
Forbundet Steinerskolene i Norge
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskningsrådet
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening
Hovedorganisasjonen Virke
Institutt for samfunnsforskning
Kristne Friskolers Forbund
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landslaget for nærmiljøskolen og Landslaget for Udelt og Fådelt Skole
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lærernes Yrkesforbund
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Nasjonalt senter for IKT i utdanningen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Montessoriforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk språkråd
Norsk studentorganisasjon
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
NTNU Samfunnsforskning
Næringslivets Hovedorganisasjon
Raftostiftelsen
Redd Barna
Røde Kors
Samarbeidsforum for estetiske fag
Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SRY – organ for samarbeid om fag- og yrkesopplæring
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Statlige skoler
Steinerskoleforbundet
UNI Research Rokkan
UNICEF
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning
Utdanningsforbundet
Virke
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Wergelandssentret
Musikernes fellesorganisasjon
Foreningen for klinisk pedagogikk