Høring om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et høringsnotat om nedsettelse av inndrivingskostnader.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2020

Vår ref.: 20/588

Høring om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til nedsettelse av inndrivingskostnader. Høringsnotatet gjelder:

  • standard skrivesalær for begjæring om tvangssalg av bolig mv.
  • halvering av skrivesalæret for utleggsbegjæringer mv.
  • halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker
  • reduksjon av inkassogebyrer og –salærer etter inkassoforskriften

Arbeidsgrupperapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven», med forslag til ny inkassolov og ny inkassoforskrift, ble sendt på høring 9. mars med høringsfrist 9. juni 2020. Høringsnotatet her gjelder nedsettelser av inndrivingskostnader som kan tre i kraft før en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift kan tre i kraft. På grunn av situasjonen i forbindelse med utbruddet av Covid-19 tar departementet sikte på en snarlig ikrafttredelse av forslagene, og departementet har derfor satt en kort høringsfrist.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 17. april 2020. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Signe Christophersen
fung. lovrådgiver

Alle departementene


Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fylkesmennene

Helfo

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Husbanken

Innovasjon Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Konkursrådet

Kontoret for Voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

NAV Innkreving

Norges Bank

Norges institusjon for menneskerettigheter

Oslo byfogdembete

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Skattedirektoratet

Språkrådet

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for forbruksforskning

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Tolletaten

Økokrim


Forliksrådene i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim


Fylkeskommunene


Kommunene

Fredrikstad kemnerkontor

Kemneren i Bergen

Oslo kemnerkontor

 

ADHD Norge

Advokatforeningen

Akademikerne

AksjeNorge

Aksjonærforeningen

Ambita

Angstringen Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barnas jurist

Bipolarforeningen

Blå Kors

Bompengeselskap Nord AS

Den norske Aktuarforening

Den norske dataforening

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

DNB

Econa

Eiendom Norge

Eksportfinans ASA

Eksportkreditt Norge

Fattignettverket Norge

Ferde AS

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Fjellinjen

For Fangers Pårørende

Fransiskushjelpen

Frelsesarmeen

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatas økonom

Gatejuristen

Gjeldsoffer-Alliansen

Gode betalere

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Inka Management AS

Juridisk rådgivning for kvinner

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KapitalKontroll

Kirkens Bymisjon

Kommunalbanken AS

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge

Luksusfellen, Rubicon TV AS

Maskinentreprenørenes Forbund

Mental Helse

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Parkeringsforening

Norges Politilederlag

Norges Rederiforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Industri

Norsk olje og gass

Norsk psykologforening

Norsk senter for informasjonssikring

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers forening

NTL Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Parat Nav

Parat Politiet

Parkeringsklagenemnda

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Private Barnehagers Landsforbund

Profesjonelle vergers interesseorganisasjon

Pårørendesenteret

Redd Barna

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Senior Norge

Skatterevisorenes forening

SMB Norge

Sparebankforeningen

Spillavhengighet Norge

Standard Norge

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen SOR

Stiftelsen Stopp diskrimineringen

Straffedes Organisasjon i Norge

Tekna Samfunnsutviklerne

TietoEvry

Unio

Vegamot

Vegfinans AS

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

Virke Inkasso

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Wayback


Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet