Høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte. Forslaget har sin bakgrunn i krigen i Ukraina

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2022

Vår ref.: 22/2572

Høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte. Forslaget har sin bakgrunn i krigen i Ukraina.

Forskrift om utdanningsstøtte gir ikke adgang til å gjøre unntak fra forskriftens krav. Ved krig eller andre alvorlige hendelser kan det være flere krav i forskriften som for enkeltpersoner ikke lar seg overholde, samtidig som det også er vanskelig å forutse hvilke behov for særlige unntak som vil finnes i enhver situasjon. Det finnes heller ingen adgang til å begrense hvor i verden en utdanning kan gi rett til lån og stipend, uavhengig av situasjonen i det aktuelle studielandet. Derfor foreslår departementet at ved alvorlige hendelser, kan departementet gjøre tidsavgrensede unntak fra forskriftens bestemmelser om rett til lån og stipend til utdanning i utlandet.

Departementet har i vedlagt høringsnotat gjort rede for hvordan departementet planlegger å anvende unntaket i nåværende situasjon. Forslaget berører rettigheter for studenter som våren 2022 var i gang med en utdanning i ett av landene som er berørt av krigen i Ukraina, samt rettigheter for studier i enkelte land for studieåret 2022–2023. Vi legger opp til at dette gjøres gjennom en skriftlig instruks til Lånekassen, og at unntak kun vil være tidsbegrensede.

For å sikre studenter og elever forutsigbarhet for utbetaling av lån og stipend dette og kommende semester, er det viktig at forskriften fastsettes på denne siden av sommeren. Forslaget sendes derfor på offentlig høring med en kort høringsfrist på tre uker. Høringsfristen settes til 5. juni 2022. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2913155.

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                             Ulrik Røhn Amundsen Hem
                                                                             rådgiver
 

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Handelshøyskolen BI
 • Høyskolen Kristiania
 • NLA Høgskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Norges idrettshøgskole