H-6/17 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova

Dette rundskrivet gir en oversikt over endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova som Stortinget har vedtatt i vårsesjonen 2017.

Lovendringene er basert på lovforslag som regjeringen har fremmet for Stortinget i Prop. 149 L (2015-2016) og Prop. 110 L (2016-2017). Lovendringene trer i kraft fra 1. juli 2017, med unntak av ny § 2-3 i plan- og bygningsloven om enklere og bedre tilgang til opplysninger om infrastruktur i grunnen.

Departementet vil fastsette forskriftsbestemmelser om oppstartfasen i planprosessen,
jf. plan- og bygningsloven § 12-8 første og andre ledd, i løpet av høsten 2017.

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Magnar Danielsen
fagdirektør

Bakgrunn

Plan- og bygningsloven og matrikkellova er endret for å forenkle og forbedre plan- og byggesaksprosessene. Dette vil gi mindre ressursbruk i forbindelse med plan- og byggesaksbehandlingen, både for kommuner, innbyggere og næringsliv. Regjeringen legger vekt på å skape en enklere hverdag for folk flest. Endringene i plan- og bygningsloven er et viktig bidrag for å oppnå dette. I tillegg til endringer i plandelen, er det også vedtatt forenklinger i byggesaksdelen av loven.

Oversikt over endringene

Stortinget har vedtatt følgende endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova:

 • Enklere og bedre tilgang til opplysninger om infrastruktur i grunnen (§ 2-3)
 • Lovpålagt krav om regionalt planforum (§ 5-3)
 • Oppheving av ordningen med sentral godkjenning av regionale planstrategier (§ 7-2)
 • Forenklinger i reglene om regionale handlingsprogram (§ 8-1)
 • Ny hensynssone for mineralressurser (§ 11-8)
 • Presisering som gjelder planprogram (§§ 4-1, 11-13 og 12-9)
 • Endringer i reglene for å endre og oppheve reguleringsplan (§ 12-14)
 • Etablering av sentral frivillig godkjenningsordning for foretak som utarbeider private planforslag (§§ 12-16 og 12-17)
 • Tilføyelse av jordvern i dispensasjonsbestemmelsene (§ 19-2)
 • Om tidsbestemt bruksendring (§ 20-1)
 • Tilpasninger til endringer i inndelingslova (§ 20-5) (endring også i matrikkellova § 23)
 • Endringer som gjelder ved kommunens overskridelse av saksbehandlingsfrister i byggesaker (§ 21-7)
 • Presisering av forskriftshjemler (§§ 20-4, 20-5, 21-5, 32-8)
 • Klargjøring av fristen for å behandle søknad om rammetillatelse, og endring i fristen for å behandle søknad om endring av gitt rammetillatelse (§ 21-7)
 • Tidspunktet for når avledning av overvann må være sikret (§ 27-2)
 • Presisering som gjelder overtredelsesgebyr (§ 29-7c)
 • Presisering av kommunens adgang til å ta gebyr for behandling av private planforslag
 • Mindre rettinger mv. i plan- og bygningsloven (§§ 15-2, 15-3, 16-2, 29-4, 32-8 og 33-2)
 • Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger (§§ 32-8a og 32-9)
 • Endringer som gjelder konsekvensutredninger knyttet til områdereguleringer og detaljreguleringer (§§ 12-2 og 12-3)
 • Endringer knyttet til tidspunkt for høring av planprogram (§§ 4-1, 11-13 og 12-9)

Les hele rundskrivet:

Rundskriv Nr. H-6/17 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (pdf)