Klimanøytrale og smarte byer

- nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Agenda Kaupang utarbeidet rapport om nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag Klimanøytrale og smarte byer.

Under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa er det etablert fem samfunnsoppdrag for å bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Ett av dem er om klimanøytrale og smarte byer, og Kommunal- og distriktsdepartementet har hovedansvaret på departementsnivå for den nasjonale oppfølgingen av dette.

Samfunnsoppdraget innebærer at 112 europeiske byer skal arbeide for å bli klimanøytrale innen 2030, og være forbilder for andre byer.
Syv norske byer ønsket å bli en av de klimanøytrale byene og Oslo, Trondheim og Stavanger kom med. EUs intensjon, og noe departementet er opptatt av, er at oppfølging av samfunnsoppdraget skal komme mange byer til gode. 

Departementet lyste våren 2022 ut et utredningsprosjekt for å få faglige vurderinger og innspill til hvordan flere byer kan få kunnskap og læring fra arbeidet som må gjøres. Andre typer aktører, særlig næringslivet og ulike virkemiddelaktører, må også involveres. I prosjektbeskrivelsen ba departementet om å få belyst ulike aspekter knyttet til det å etablere et nettverk eller en form for plattform i oppfølgingen av samfunnsoppdraget.

Agenda Kaupang peker i rapporten på at samfunnsoppdraget krever nytenking og innovasjon, særlig når det gjelder samordning og helhetlig oppfølging på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, samt involvering av næringslivet og innbyggere. De anbefaler at oppfølgingen av samfunnsoppdraget organiseres i en trinnvis utvikling, der hvert nye trinn baseres på erfaringene fra de foregående. Det vises til rapporten for nærmere beskrivelse av de ulike trinnene. Departementet vil ta med forslagene inn i den videre prosessen med å følge opp samfunnsoppdraget.

Nettverk og plattformer for nasjonal oppfølging av EUs samfunnsoppdrag: Klimanøytrale og smarte byer (pdf)