H-6/18 Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder

Rundskriv om lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder.

Les dokumentet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i dette rundskrivet informere om hvordan plan- og bygningsloven og viktige sektorlover i kystnære sjøområder skal ses i sammenheng og samordnes. Behovet for en oppdatert og helhetlig planlegging med samordning og avklaring av kompetansemyndighet har økt, både på kommune- og fylkesnivå. Plan- og bygningsloven er den sektorovergripende loven som skal sikre en slik samordning av statlige, fylkeskommunale og kommunale interesser i arealbruken. Rundskrivet er utarbeidet i samarbeid med berørte departementer.

Merk: Det har kommet en ny havne- og farvannslov. Noen endringer vil bli gjort i kapittel 11 etterhvert.