Meld. St. 37 (2012–2013)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan)

Til innholdsfortegnelse

1 Faglig grunnlag for forvaltningsplanen

Sentrale faggrapporter for forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ligger på følgende nettside:

http://www.klif.no/no/Tema/Vann-og-hav/Nordsjoen/--MENY/Forvaltningsplan-for-Nordsjoen/-MENY/Publikasjoner/

Sammenstillingsrapporter

Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak. TA-2907/2012

Interessekonflikter og samordningsbehov. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak. TA-2908/2012

Verdiskaping og samfunnsmessige forhold. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak. TA-2910/2012

Indikatorer for overvåking. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak. TA-2906/2012

Prioriterte kunnskapsbehov. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak. TA-2909/2012

Sårbarhet for særlig verdifulle områder. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak. TA-2858/2011

Sektorvise utredninger

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Sektorutredning for fiskeri og havbruk. Fiskeridirektoratet. TA-2831/2011.

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Konsekvenser av fornybar energiproduksjon i Nordsjøen. Norges vassdrags- og energidirektorat. TA-2829/2011.

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Sektorutredning for klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning. Klima- og forurensningsdirektoratet. TA-2833/2011.

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Sektorutredning for land- og kystbasert aktivitet. Klima- og forurensningsdirektoratet. TA-2832/2011.

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Sektorutredning for petroleumsvirksomhet. Oljedirektoratet. TA-2828/2011.

Konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak. Kystverket. TA-2830/2011.

Underlagsrapporter

Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Norsk institutt for naturforskning. TA-2839/2011.

Framtidsbilder for sektorene i 2030. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen – Skagerrak. TA-2785/2011.

Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. Rapport fra faggruppen for Nordsjøen – Skagerrak. Fisken og havet, nr. 6, 2010.

Prognoser for skipstrafikk i Nordsjøen. Det Norske Veritas for Kystverket Sørøst, 2011. Referansenr.: 13NBY1D-2.

Statusbeskrivelse for Nordsjøen – utseilte distanser og driftsutslipp for skip. Det Norske Veritas for Kystverket Sørøst, 2011. Referansenr.: / 2011-0469.

Analyse av sannsynlighet for akutt forurensning fra skipstrafikk i forvaltningsplanområdet Nordsjøen. Det Norske Veritas for Kystverket, 2011. Referansenr.: 2011-1037/12NA8X8-3.

Miljørisiko ved akutt oljeforurensning fra skipstrafikken langs kysten av Fastlands-Norge for 2008 og prognoser for 2025. Det Norske Veritas for Kystverket, 2011. Rapportnr.: 2011-0850.

Tilførselsprogrammet 2010: Overvåking av forsuring av norske farvann med spesiell fokus på Nordsjøen. Statlig program for forurensningsovervåking. TA-2809/2011.

Tilførselsprogrammet 2010: Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Nordsjøen. Statlig program for forurensningsovervåking. TA-2810/2011.

Kunnskap om marint søppel i Norge 2010. Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning. TA-2753/2011.

Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030. Proactima for Petroleumstilsynet, 2011. Rapportnr.: PS-1070011-RE-06.

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak – Oljedrift. Det Norske Veritas for Oljedirektoratet, 2011. Rapport nr.: 2011-0217.

Til forsiden