Meld. St. 20 (2019–2020)

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over indikatorene i overvåkingssystemet

Indikatorene brukes for overvåking av tilstand og påvirkning i havområdene. Resultatene rapporteres til forvaltningsplanene. Resultatene og mer informasjon om indikatorene er presentert på Miljøstatus.no (https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/hav-og-kyst/havindikatorer/).

Barentshavet

Tema

Indikator

Havklima

Temperatur, saltholdighet og næringssalter i Barentshavet

Transport av atlanterhavsvann inn i Barentshavet

Havisutbredelse i Barentshavet

Plankton

Biomasse og produksjon av planteplankton i Barentshavet

Artssammensetning planteplankton i Barentshavet

Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet

Artssammensetning dyreplankton i Barentshavet

Dyreplanktonbiomasse i Barentshavet

Fiskebestander

Ungsild i Barentshavet

Lodde i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet

Nordøstarktisk torsk i Barentshavet

Blåkveite

Vanlig uer

Snabeluer

Bunnlevende organismer

Kongekrabbe

Korallrev, hornkoraller og svamper i Barentshavet

Bunndyr i Barentshavet

Sjøfugl og sjøpattedyr

Krykkje i Barentshavet

Lomvi i Barentshavet

Lunde i Barentshavet

Polarlomvi i Barentshavet

Romlig fordeling av sjøfugl i Barentshavet

Romlig fordeling av hval i Barentshavet

Fremmede arter

Fremmede arter i Barentshavet

Truede arter og naturtyper

Truede arter og naturtyper i Barentshavet

Forurensende stoffer

Forurensning i blåskjell langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark

Forurensning i isbjørn i Barentshavet

Forurensning i lodde i Barentshavet

Forurensning i polarlomvi i Barentshavet

Forurensning i polartorsk i Barentshavet

Forurensning i reker i Barentshavet

Forurensning i ringsel i Barentshavet

Forurensning i sedimenter i Barentshavet

Forurensning i torsk i Barentshavet

Lufttilførsler av miljøgifter til Barentshavet

Radioaktivitet i tang langs kysten av Barentshavet

Strandsøppel på Svalbard

Tilførsler av forurensninger fra elver til Barentshavet

Menneskelig aktivitet

Fiskedødelighet

Kilde: Overvåkingsgruppens statusrapport for Barentshavet 2017

Norskehavet

Tema

Indikator

Havklima

Havforsuring

Temperatur, saltholdighet og næringssalter i Norskehavet

Transport av atlanterhavsvann inn i Norskehavet

Plankton

Biomasse av planteplankton i Norskehavet

Artssammensetning planteplankton i Norskehavet

Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet

Varmekjære dyreplankton i Norskehavet

Dyreplanktonbiomasse i Norskehavet

Fiskebestander

Norsk vårgytende sild i Norskehavet

Makrell i Norskehavet

Kolmule i Norskehavet

Nordøstarktisk sei i Norskehavet

Brosme i Norskehavet

Lange i Norskehavet

Blåkveite

Vanlig uer

Snabeluer

Sjøfugl og sjøpattedyr

Klappmyss i Norskehavet

Krykkje i Norskehavet

Lomvi i Norskehavet

Lunde i Norskehavet

Toppskarv i Norskehavet

Ærfugl i Norskehavet

Fremmede arter

Fremmede arter i Norskehavet

Truede arter og naturtyper

Truede arter og naturtyper i Norskehavet

Forurensende stoffer

Forurensning i kysttorsk i Norskehavet

Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet

Forurensning i reker i Norskehavet

Forurensning i sedimenter i Norskehavet

Lufttilførsler av miljøgifter til Norskehavet

Miljøgifter i blåkveite i Norskehavet

Miljøgifter i blåskjell langs kysten av Norskehavet

Miljøgifter i brosme i Norskehavet

Miljøgifter i klappmyss

Miljøgifter i kolmule i Norskehavet

Miljøgifter i sjøfugl i Norskehavet

Radioaktiv forurensning i sjøvann i Norskehavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Norskehavet

Menneskelig aktivitet

Fiskedødelighet i Norskehavet

Tilførsler av olje fra oljeinstallasjoner i Norskehavet

Kilde: Overvåkingsgruppens statusrapport for Norskehavet 2019

Nordsjøen og Skagerrak

Tema

Indikator

Havklima

Havforsuring i Nordsjøen og Skagerrak

Oksygen i bunnvannet i Skagerrak

Sjøtemperatur i Nordsjøen og Skagerrak

Transport av vannmasser i Nordsjøen og Skagerrak

Næringssalter i Skagerrak

Plankton

Biomasse og produksjon av planteplankton i Skagerrak

Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen

Artssammensetning av dyreplankton i Nordsjøen

Fiskebestander

Nordsjøsild

Torsk i Nordsjøen

Sei i Nordsjøen

Hyse i Nordsjøen

Øyepål i Nordsjøen

Tobis i Nordsjøen

Sjøfugl og sjøpattedyr

Sildemåke i Nordsjøen og Skagerrak

Toppskarv i Nordsjøen og Skagerrak

Storskarv i Nordsjøen og Skagerrak

Ærfugl i Nordsjøen og Skagerrak

Fremmede arter

Fremmede arter i Nordsjøen og Skagerrak

Truede arter og naturtyper

Truede arter og naturtyper i Nordsjøen og Skagerrak

Forurensende stoffer

Lufttilførsler av forurensninger til Nordsjøen og Skagerrak

Tilførsler av forurensning fra elver og kystnære områder til Skagerrak og Nordsjøen

Forurensning i blåskjell i Nordsjøen

Forurensning i reker i Nordsjøen

Forurensning i rødspette i Nordsjøen

Forurensning i tobis i Nordsjøen

Forurensning i torsk i Nordsjøen

Forurensning i nordsjøsild

Imposex hos purpursnegl langs kysten av Skagerrak og Nordsjøen

Radioaktivitet i sjøvann i Nordsjøen

Radioaktivitet i tang i Nordsjøen

Oljetilsølt lomvi i Sørvest-Norge

Plast i havhestmager i Nordsjøen

Oljepåvirket fisk i Nordsjøen

Sjøbunn påvirket av hydrokarboner (THC) og barium

Menneskelig aktivitet

Tilførsel fra olje fra petroleumsinstallasjoner i Nordsjøen

Utslipp av radioaktive stoffer fra olje og gass til Nordsjøen

Utslipp fra kjernekraftindustri til Nordsjøen

Fiskedødelighet i Nordsjøen

Bunntrålaktivitet i Nordsjøen (under publisering)

Kilde: Overvåkingsgruppens statusrapport for Nordsjøen 2018

Til forsiden