Meld. St. 20 (2020–2021)

Nasjonal transportplan 2022–2033

Til innholdsfortegnelse

12 Store investeringer for porteføljestyring i første seksårsperiode

Figur 12.1 Store investeringer for porteføljestyring i første seksårsperiode

Figur 12.1 Store investeringer for porteføljestyring i første seksårsperiode

Synstolking: Nedre halvdel av illustrasjonen viser fem transportplanleggere rundt et bord. Øvre halvdel viser en kollasj av grafer og mindre illustrasjoner av trafikk i by, en jernbanestasjon, en godsterminal, en bil på landevei, en passasjer på ei lufthavn og en bilferje.

Nasjonal transportplan 2022–2033 er delt inn i to seksårsperioder. I første seksårsperiode omtales konkrete investeringstiltak i stortingsmeldingen. Det er flere prosjekter som er prioritert for oppstart i første seksårsperiode, men som ikke vil være ferdig utbygd innen 2027. Investeringene framgår av tabell 12.1 og 12.2. Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Kystverket skal jobbe videre med å optimalisere investeringsporteføljen. Prosjektene som er prioritert for oppstart i første seksårsperiode utgjør porteføljen av prosjekter som virksomhetene skal optimalisere og porteføljestyre. Fordelingen mellom de to periodene er utgangspunktet for virksomhetenes porteføljestyring, og optimalisering og andre endringer i prosjektene kan få konsekvenser for rekkefølgen. Faktisk gjennomføring av et prosjekt er dermed ikke garantert selv om det er nevnt i stortingsmeldingen. Dersom prosjektene ikke endres (gjennom optimalisering eller annen ny informasjon), skal prosjektene som i sin helhet ligger i første seksårsperiode fullføres først. Dette er blant annet viktig for å ivareta den geografiske balansen som er lagt til grunn i stortingsmeldingen. Porteføljen kan endres ved rullering av Nasjonal transportplan.

Tabell 12.1 Investeringsportefølje: prosjekter/effektpakker igangsatt før 2022 (bindinger). Mill. kroner1

Sektor

Korr.

Fylke

Tiltak

Kategori

Stat 22–27

Stat 28–33

Bom/ andre 22–33

Jbane

0

Viken

Plattform- og stasjonstiltak Ski–Stabekk og Spikkestad–Lillestrøm

Tiltak for referanse2

946

Jbane

0

Flere

Banestrømstiltak på Østlandet

Tiltak for referanse2

971

Jbane

1

Viken

Follobanen

Binding

4 720

Jbane

1

Viken

Dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad

Binding

8 724

Jbane

1

Viken

Togparkering sør for Moss

Tiltak for referanse2

186

1 000

Vei

2

Viken

E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum

Binding

139

409

Jbane

3

Rogaland

Jærbanen trinn 1: Fire tog/t Stavanger–Ganddal

Binding

278

Jbane

3

Vestfold og Telemark

Togparkering Vestfoldbanen

Tiltak for referanse2

2 068

Jbane

3

Vestfold og Telemark og Viken

Dobbeltspor Nykirke–Barkåker og Drammen–Kobbervikdalen

Binding

11 320

Vei

3

Vestfold og Telemark

E18 Bommestad–Sky

Binding

10

Vei

3

Agder

E18 Grimstad–Kristiansand

Binding (OPS)

1 922

1 480

Vei

3

Agder

E39 Lyngdal–Flekkefjord

Binding (OPS)

941

632

Vei

3

Viken

E18 Lysaker–Ramstadsletta

Binding

2 700

1 235

10 700

Vei

3

Rogaland

Rv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen

Binding

606

Vei

4

Møre og Romsdal

E39 Ørskogfjellet

Binding

14

Vei

4

Vestland

Rv. 13 Hardangerbrua, alt. bruk av ferjetilskudd

Binding

30

10

Vei

4

Trøndelag

E39 Klett–Bårdhaug

Binding (OPS)

817

262

Vei

4

Rogaland

E39 Rogfast

Binding

5 650

2 470

10 955

Vei

4

Vestland

E39 Svegatjørn–Rådal

Binding

574

37

Vei

4

Vestland

Rv. 555 Sotrasambandet

Binding (OPS)

5 889

650

2 150

Vei

4

Møre og Romsdal

E39 Lønset–Hjelset

Binding

511

305

Vei

4

Trøndelag

E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra

Binding

1 528

Vei

4

Vestland

E39 Myrmel–Lunde

Binding

404

Jbane

5

Vestland

Ulriken tunnel (dobbeltspor Arna–Fløen)

Binding

774

Vei

5

Viken

E134 Damåsen–Saggrenda

Binding

107

8

Vei

5

Vestfold og Telemark

Rv. 36 Bø–Seljord

Binding

84

Vei

5

Viken

E16 Bjørum–Skaret

Binding

1 500

291

1 790

Vei

5

Innlandet

E16 Kvamskleiva

Binding

332

Vei

5

Vestland

Rv. 5 Kjøsnesfjorden

Binding

347

Jbane

6

Innlandet

Tilbudsforbedringer på Gjøvikbanen

Binding

317

Jbane

6

Innlandet

Togparkering Dovrebanen

Binding

504

Jbane

6

Viken

Dobbeltspor Venjar–Eidsvoll–Langset

Binding

2 670

Jbane

6

Innlandet

Dobbeltspor Kleverud–Sørli

Binding

6 334

370

Vei

6

Trøndelag

E6 Vindåsliene–Korporalsbrua

Binding

210

Vei

6

Trøndelag

Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, refusjon

Binding

787

Vei

6

Innlandet

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet

Binding (OPS)

341

180

1 290

Vei

6

Viken

Rv. 4 Roa–Gran grense inkl. Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken

Binding

328

1 270

Vei

6

Trøndelag

Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger

Binding

113

465

Jbane

7

Trøndelag

Trønder- og Meråkerbanen: Elektrifisering, togparkering og plattformer

Binding

1 853

Vei

7

Nordland

E6 Helgeland sør (uten opsjonsstrekninger)

Binding

1 363

Vei

8

Nordland

E6 Hålogalandsbrua

Binding

17

Vei

8

Nordland, Troms og Finnmark

Hålogalandsveien (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langv.bukt) – forberedende arbeider

Binding (OPS)

210

380

Vei

8

Nordland

E6 Ballangen sentrum

Binding

25

Vei

8

Troms og Finnmark

E69 Skarvbergtunnelen

Binding

230

Jbane

U3

Flere

Ferdigstille diverse godstiltak

Binding

493

Jbane

U3

Flere

Infrastruktur for nytt togmateriell

Tiltak for referanse2

1 105

Kollek.

U3

Oslo og Viken

Tilskudd Fornebubanen

50/50-prosjekt

6 618

Kollek.

U3

Trøndelag

Tilskudd Metrobuss

50/50-prosjekt

990

191

Kollek.

U3

Rogaland

Tilskudd Bussveien

50/50-prosjekt

4 071

Kollek.

U3

Vestland

Tilskudd Bybanen til Fyllingsdalen

50/50-prosjekt

334

Sum

81 528

9 939

30 069

1 Tabellen viser kostnader i planperioden 2022–2033. Eventuelle kostnader før 2022 og etter 2033 er ikke vist.

2 Tiltak for referanse beskriver tiltak som er nødvendige å gjennomføre for å realisere referansetogtilbudet som Jernbanedirektoratet har lagt til grunn i sine analyser til Nasjonal transportplan 2022–2033.

3 «U» indikerer at tiltaket ikke er plassert i en spesifikk korridor.

Tabell 12.2 Investeringsportefølje: prosjekter/effektpakker prioritert for oppstart 2022–2027, periodisering pr. mars 2021. Mill. kroner1

Sektor

Korr.

Fylke

Tiltak

Kategori

Stat 22–27

Stat 28–33

Bom/ andre 22–33

Jbane

0

Flere

Ny rutemodell Østlandet

Nye effektpakker

5 593

4 199

Kyst

1

Viken

Borg havn

Innseiling

256

Vei

1

Viken

Rv. 22 Glommakryssing

Store prosjekt

795

572

1 585

Vei

2

Viken

E18 Retvet–Vinterbro

Store prosjekt

1 772

3 000

2 693

Jbane

3

Rogaland

Jærbanen trinn 2: Timinuttersintervall Stavanger–Skeiane

Nye effektpakker

175

62

Jbane

3

Vestfold og Telemark

Ytre IC Vestfoldbanen: To tog/t Oslo–Skien

Nye effektpakker

1 400

8 700

Kyst

3

Vestfold og Telemark

Torsbergrenna

Gjennomseiling

284

Kyst

3

Vestfold og Telemark

Kragerø

Innseiling

107

Vei

3

Viken

Rv. 19 Moss

Store prosjekt

400

2 600

2 000

Vei

3

Viken

Rv. 282 Holmenbrua

Store prosjekt

453

453

Vei

3

Rogaland

E39 Ålgård–Hove

Store prosjekt

230

1 529

2 134

Vei

3

Viken

E134 Dagslett–E18

Store prosjekt

567

1 420

1 824

Vei

3

Agder

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen

Store prosjekt

1 320

1 990

Vei

3

Rogaland

Rv. 42 Gamle Eigerøyveien–Hovlandsveien

Utbedringsprosjekt

337

Vei

3

Viken

E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Store prosjekt

1 739

3 092

Vei

3

Rogaland

Rv. 509 Kontinentalveien–Sundekrossen

Store prosjekt

239

Kyst

4

Møre og Romsdal

Gjøsund

Forskuttering

63

42

Kyst

4

Møre og Romsdal

Fosnavåg

Forskuttering

65

44

Kyst

4

Møre og Romsdal

Røyrasundet–Svædet

Farvannstiltak

125

Kyst

4

Vestland

Stad

Skipstunnel

2 707

Vei

4

Vestland

E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast)

Store prosjekt

1 000

22 322

14 400

Vei

4

Møre og Romsdal

E39 Ålesund–Molde

Store prosjekt

2 500

17 840

4 000

Vei

4

Møre og Romsdal

E39 Hjelset–Bjerkeset

Utbedringsprosjekt

500

Vei

4

Agder

Rv. 9 Setesdal

Utbedringsprosjekt

500

Vei

4

Møre og Romsdal

E39 Bergsøya–Øygarden

Utbedringsprosjekt

121

300

Vei

4

Vestland

E39 Storehaugen–Førde

Store prosjekt

1 300

1 518

207

Vei

4

Møre og Romsdal

E39 Volda–Furene

Store prosjekt

300

406

306

Jbane

5

Vestland

Fra halvtimes- til kvartersintervall Arna-Bergen

Fullføre effektpakker

2 590

Jbane

5

Vestland

Ny rutemodell Vossebanen

Nye effektpakker

363

1 342

Jbane

5

Flere

Kombitransport Oslo–Bergen1

Nye effektpakker

948

38

Jbane

5

Viken

Ringeriksbanen (FRE16)

Nye effektpakker

6 552

18 663

Jbane

5

Vestland

Vossebanen (fellesprosjekt med vei)

Nye effektpakker

2 300

10 394

Vei

5

Vestfold og Telemark

Rv. 36 Skjelsvik–Skyggestein

Store prosjekt

200

2 594

2 500

Vei

5

Viken, Vestfold og Telemark

E134 Saggrenda–Elgsjø

Store prosjekt

1 234

1 000

Vei

5

Vestland

E134 Røldal–Seljestad

Store prosjekt

2 535

526

Vei

5

Viken

E16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16)

Store prosjekt

2 400

3 997

2 876

Vei

5

Vestland

Rv. 5 Erdal–Naustdal

Skred

508

1 599

Vei

5

Vestfold og Telemark

Rv. 41 Treungen–Vrådal

Utbedringsprosjekt

263

Vei

5

Vestland

E16 Hylland–Slæen

Skred

1 502

Vei

5

Vestland

E16 Arna–Stanghelle (fellesprosjekt med jernbane)

Skred

4 300

7 187

2 200

Vei

5

Rogaland

E134 Helganeskrysset–arm Husøy

Utbedringsprosjekt

130

Vei

5

Rogaland

Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane

Skred

200

696

Vei

5

Viken

Rv. 52 Gol–Vestland grense

Utbedringsprosjekt

453

Vei

5

Viken

Rv. 7 Ørgenvika–Svenkerud

Utbedringsprosjekt

500

300

Jbane

6

Flere

Kombitransport Oslo–Trondheim2

Nye effektpakker

1 082

Jbane

6

Innlandet

Indre IC Dovrebanen: To tog/t Oslo-Hamar

Fullføre effektpakker

5 508

277

Vei

6

Innlandet

Rv. 3 Østerdalen

Utbedringsprosjekt

553

500

Vei

6

Møre og Romsdal

E136 Breivika–Lerstad (Bypakke Ålesund)

Store prosjekt

445

1 578

Jbane

7

Nordland, Trøndelag

Kombitransport Trondheim–Bodø1

Nye effektpakker

447

Jbane

7

Trøndelag

To tog/t på Trønderbanen

Fullføre effektpakker

1 566

340

Kyst

7

Nordland

Mo i Rana

Innseiling

114

Vei

7

Nordland

Rv. 80 Atkomst ny Bodø Lufthavn

Store prosjekt

274

Vei

7

Trøndelag

E6 Grong–Nordland

Utbedringsprosjekt

959

1 958

Vei

7

Nordland

Rv. 80 Sandvika–Sagelva

Utbedringsprosjekt

428

Luft

7

Nordland

Flytting av Bodø lufthavn

Annet

2 850

Luft

7

Nordland

Ny lufthavn i Mo i Rana

Annet

1 800

Kyst

8

Nordland

Andenes

Innseiling

440

Kyst

8

Nordland

Røst

Innseiling

165

Kyst

8

Troms og Finnmark

Gamvik

Forskuttering

43

29

Kyst

8

Troms og Finnmark

Kamøyvær

Forskuttering

20

14

Kyst

8

Troms og Finnmark

Senjahopen

Forskuttering

76

51

Kyst

8

Troms og Finnmark

Engenes

Forskuttering

57

38

Kyst

8

Troms og Finnmark

Vardø

Innseiling

65

135

Kyst

8

Troms og Finnmark

Årviksand

Innseiling

67

Kyst

8

Troms og Finnmark

Kjøllefjord

Innseiling

208

Kyst

8

Nordland

Værøy

Innseiling

300

74

Kyst

8

Troms og Finnmark

Leirpollen

Innseiling

109

Kyst

8

Nordland

Svolvær–Raftsundet

Farvannstiltak

143

Kyst

8

Nordland

Bognes–Tjeldsundet–Harstad

Farvannstiltak

284

Kyst

8

Svalbard

Longyearbyen

Havn

406

Vei

8

Troms og Finnmark

E45 Kløfta

Skred

1 124

Vei

8

Nordland, Troms og Finnmark

Hålogalandsveien (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt)

Store prosjekt (OPS)

4 660

3 352

241

Vei

8

Troms og Finnmark

E8 Sørbotn–Laukslett

Store prosjekt

1 961

Vei

8

Nordland

E6 Megården–Mørsvikbotn

Store prosjekt

9 556

Vei

8

Nordland

E10 Nappstraumen–Å

Skred

170

1 000

Vei

8

Nordland

E6 Narviktunnelen

Store prosjekt

200

465

285

Vei

8

Troms og Finnmark

Utbedringsstrekninger rv. 94 (Mollstrand–Grøtnes og Akkarfjord–Jansvannet)

Utbedringsprosjekt

990

Vei

8

Troms og Finnmark

E8 Flyplasstunnelen

Store prosjekt

50

630

1 120

Jbane

U3

Flere

Bedre nettdekning

Nye effektpakker

2 600

Jbane

U3

Flere

Kombitransport Oslo–Narvik via Sverige2

Nye effektpakker

865

1 583

Kollek./vei

U3/4

Vestland

Bybanen til Åsane (tilskudd) og E39 Fløyfjellstunnelen4

50/50-prosjekt/store prosjekt

2 780

4 926

Sum

94 951

126 736

47 249

1 Tabellen viser kostnader i planperioden 2022–2033. Eventuelle kostnader før 2022 og etter 2033 er ikke vist.

2 De fire effektpakkene for kombitransport på jernbane skal porteføljestyres samlet, slik at periodiseringen i prosjektlisten av de enkelte effektpakkene ikke er førende for den videre prioriteringen.

3 «U» indikerer at tiltaket ikke er plassert i en spesifikk korridor.

4 Endelig statlig bidrag og bompengebidrag i hvert av de to prosjektene vil bli gjenstand for forhandlinger med lokale myndigheter, jf. kapittel 11.11.3. For selve bybaneutbyggingen er det aktuelt med inntil 50 prosent statlig bidrag.

Virksomhetene skal minimum én gang i året legge fram en revidert porteføljeprioritering. I denne skal virksomhetenes prioritering bestemmes av samfunnsøkonomisk prissatt lønnsomhet, ikke-prissatte virkninger, vurdering av usikkerhet og håndtering av teknologirisiko og annen risiko. En forutsetning for prioritering av et prosjekt eller tiltak skal være at dette er optimalisert og modent for prioritering. Virksomhetene skal videre ta hensyn til avhengigheter mellom prosjekter og tiltak. Dersom det i sum gir større samfunnsøkonomisk lønnsomhet å gjennomføre prosjekter i en annen rekkefølge enn det hvert enkelt prosjekts lønnsomhet skulle tilsi, for eksempel at samtidig gjennomføring gir kostnadsreduksjoner for to nærliggende prosjekter eller tiltak, så velges den rekkefølgen som i sum gir størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Ved kostnadsøkninger skal virksomhetene vise hvordan disse dekkes inn, og ved reduksjoner skal virksomhetene vise hva som prioriteres opp. Dette gir forsterket insentiv for effektiv ressursbruk. Årlige porteføljeprioriteringer skal være offentlig tilgjengelige. Regjeringens mål om mer for pengene i transportsektoren er nærmere omtalt i kapittel 4.

Regjeringen tar sikte på en gradvis innfasing av ressursene i planen. Ressursbruken i det enkelte budsjettår vil bli tilpasset det samlede økonomiske opplegget i statsbudsjettet, innenfor rammene som følger av handlingsregelen og tilstanden i norsk økonomi. Endringer i det budsjettmessige handlingsrommet framover vil kunne påvirke innfasing og gjennomføring av planen. De økonomiske rammene i planperioden er nærmere omtalt i kapittel 10.

Nasjonal transportplan 2022–2033 er en dynamisk plan, og stortingsmeldingen er basert på informasjon, prognoser og estimater som er tilgjengelig pr. mars 2021. Det er betydelig usikkerhet om nytte og kostnader i store investeringsprosjekter. Teknologisk utvikling og økonomiske sjokk kan endre grunnleggende forutsetninger og samfunnsbehov. Effektiv bruk av ny teknologi er nærmere omtalt i kapittel 5. Planlegging og modning av prosjektene kan avdekke ny og avgjørende informasjon. Det må tas høyde for kapasitet i markedet og tilstrekkelig konkurranse om oppdragene for å legge til rette for god kostnadskontroll. Regjeringen må derfor i oppfølgingen av planen løpende ta innover seg ny informasjon og ta høyde for risiko og endrede behov i samfunnet.

Til forsiden