Meld. St. 21 (2022–2023)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2022, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

Forklaring på begreper og forkortelser

A-materiell

Varekategori definert i retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell.

Forsvarsrelaterte varer og teknologi omfattes av Utenriksdepartementets vareliste I.

Omfatter våpen, ammunisjon og visse typer militært materiell. I tillegg omfattes annet materiell med strategisk kapasitet som vesentlig kan påvirke de militære styrkeforhold i nærområdet.

B-materiell

Varekategori definert i retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell. Forsvarsrelaterte varer og teknologi omfattes av Utenriksdepartementets vareliste I.

Omfatter øvrige forsvarsrelaterte varer som ikke har egenskaper eller bruksområder som definert for varekategori A.

EUs adferdskriterier

EUs åtte normative kriterier for våpeneksport. Kriteriene utdyper vurderingene Utenriksdepartementet foretar når det gjelder en rekke politiske spørsmål jf. 1959-vedtaket og 1997-presiseringen. Kriteriene er innarbeidet i Utenriksdepartementets retningslinjer.

Flerbruksvarer («dual use»)

Omfattes av Utenriksdepartementets vareliste II.

Varer og teknologi som er utviklet for sivile formål, men som er identifisert innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene til å ha viktige militære bruksområder.

Strategiske varer

En fellesbetegnelse for forsvarsmateriell og flerbruksvarer og er i eksportkontrolloven definert som «varer og teknologi som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til militær bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer som kan benyttes til å utøve terrorhandlinger.»

Vareliste I («liste I»)

Vedlegg I til eksportkontrollforskriften. Omfatter våpen, ammunisjon og visse typer militært materiell.

Vareliste II («liste II»)

Vedlegg II til eksportkontrollforskriften. Omfatter flerbruksvarer.

AG

Australia Group

Australia-gruppen. Multilateralt eksportkontrollsamarbeid for kjemiske/biologiske våpen.

ATT

Arms Trade Treaty

FN-avtale om internasjonal handel med våpen

BTWC

Biological and Toxin Weapons Convention

Biologivåpenkonvensjonen

CWC

Chemical Weapons Convention

Kjemivåpenkonvensjonen

HCoC

Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation

Haag-kodeksen mot spredning av ballistiske missiler

IAEA

International Atomic Energy Agency

Det internasjonale atomenergibyrået

ICT

Directive for Intra Community Transfers

Direktiv for forenklet lisensiering innenfor EØS

MTCR

Missile Technology Control Regime

Multilateralt eksportkontrollsamarbeid for eksportkontroll av missilteknologi

NSG

Nuclear Suppliers Group

Multilateralt eksportkontrollsamarbeid for eksportkontroll av kjernefysisk materiale og relevante flerbruksvarer for MØV

NPT

Non-Proliferation Treaty

Ikkespredningsavtalen for kjernefysiske våpen

OPCW

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen

OSSE

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

PSI

Proliferation Security Initiative

Initiativet for spredningssikkerhet

PST

Politiets sikkerhetstjeneste

WA

The Wassenaar Arrangement on Export Control for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies

Wassenaar-samarbeidet. Multilateralt eksportkontrollsamarbeid for konvensjonelle våpen og flerbruksvarer.

Til forsiden