Meld. St. 24 (2019–2020)

Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne stortingsmeldingen inneholder tiltak for å synliggjøre døden som en del av livet og legge til rette for best mulig livskvalitet og økt valgfrihet i lindrende behandling og omsorg.

Meldingen gir en retning for den videre utviklingen av lindrende behandling og omsorg i hele helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av pasientens alder, diagnose, funksjon og bosted.

Meldingen inneholder både forslag om nærmere utredninger og konkrete tiltak på kort og lang sikt. Utredningsoppdrag skal utføres innenfor årlige tildelte rammer. Øvrige tiltak på kort sikt er ivaretatt gjennom Stortingets vedtak om budsjett for 2020 (jf. Innst. 11 S (2019– 2020)). Andre tiltak som det vises til i meldingen, er allerede satt i gang som følge av behandling og vedtak av tidligere budsjetter. Eventuelle endringer av disse tiltakene vil regjeringen eventuelt komme tilbake til i de ordinære budsjettprosessene.

Lovarbeid for å utvide selvbestemmelsesretten for alvorlig syke pasienter og justere helsepersonells plikt til å yte øyeblikkelig hjelp vil følge vanlige rutiner for lovendringer. Eventuelle konsekvenser vil bli synliggjort som en del av denne prosessen.

Til forsiden