Meld. St. 24 (2019–2020)

Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

Til innholdsfortegnelse

1 Begrepsoversikt

Begrep

Begrepsforklaringer

Lindrende/palliativ behandling og omsorg til voksne

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

Lindrende/palliativ behandling og omsorg til barn og unge

Barnepalliasjon/lindrende behandling og omsorg til barn er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunktet og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie. Barnepalliasjon omfatter alle barn fra 0- 18 år, men utelukker ikke de som er diagnostisert i barndommen og som lever ut over denne alder.

Livsforlengende behandling

Livsforlengende behandling er behandling som har til hensikt å forlenge livet.

Overbehandling

Overbehandling kan defineres som behandling som ikke gir nytte eller fører til mer skade enn nytte.

Underbehandling

Underbehandling finner sted når pasienten har en tilstand hvor indikasjonene er klare og behandlingen har dokumentert effekt, og hvor pasienten ikke får nødvendig helsehjelp.

Livets sluttfase

Livets sluttfase er når det er overveiende sannsynlig at gjenværende levetid er betydelig begrenset, ofte definert som uker eller dager.

Døende

Med døende betyr at pasienten vil dø i løpet av kort tid, det vil si i løpet av få dager eller timer.

Kilde: www.helsedirektoratet.no, www.legeforeningen.no

Til forsiden