Meld. St. 24 (2019–2020)

Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Aakre, M. (2016): Når er det nok? En temautgave om behandling ved livets slutt. Sykepleien nr. 5/2017.

Aasbø, G. (2017): Affected and responsible: A qualitative study of family caregivers in interaction with chronically ill persons and health care Professionals. www.med.uio.no

Agenda Kaupang (2012): En naturlig avslutning på livet.

Aries, P. (1977): Døden i Vesten. Det Norske Samlaget.

Barneombudet (2013): Helse på barns premisser.

Barnsbeste (2013): Når barn har syke søsken. Informasjon til foreldre og andre som har et omsorgsansvar.

Berthelsen, E. (2010): Døden er ikke kald. www.forskning.no

Blix, B. (2016): Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. www.omsorgsforskning.no

Bolling, G. (2017): Ethical challenges, decision-making and end-of-life care in nursing homes. Universitetet i Bergen. www.bora.uib.no

Bostrøm, V. & Disch, P. (2012): Lindrende omsorg ved livets slutt. En evaluering av et kompetanseutviklingsprogram i Vestfold. Senter for omsorgsforskning, rapportserie nr. 2 - 2012.

Bøckmann, K. & Kjellevold, A. (2010): Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget.

Chenoweth, L. King, M., Jeon, Y., Brodaty, H., Stein-Parbury, J., Norman, R., Luscombe, G. (2009): Caring for Aged Dementia Care Resident Study (CADRES) of person-centred care, dementia-care mapping, and usual care in dementia: a cluster-randomised trial. Lancet Neurol., ss. 317-25.

Connidis, I. & Davis, L. (1990): Confidants and companions in later life: The Place of family and friends.(1990, Jul;45(4):S141-9.) Journal of Gerontology: www.ncbi.nlm.nih.gov

Dahl, A., Arre, T. & Loge, J. (2015): Norsk fagbok om psyke og soma. www.tidsskriftet.no

Departementene (2016): Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021. www.regjeringen.no

Disch, P. & Vetvik, E. (2009): Framtidas omsorgsbilde - slik det ser ut på tegnebrettet. Senter for omsorgsforskning Sør. Rapportserie nr. 1-2009.

Eggen, F. W. & Røtnes, R. (2017): Framtidens behov for akademikere, Rapport 73-2017.

Eide, K., Rugkåsa, M., Vike, H. & Qureshi, N. (2009): Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Gyldendal akademisk.

El-Jawahri, A. & m.fl. (2009): Effects of Early Integrated Palliative Care on Caregivers of Patients with Lung and Gastrointestinal Cancer: A Randomized Clinical Trial. Oncologist. www.ncbi.nlm.nih.gov

European Association for Palliative Care (EAPC). (2014): White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: a Delphi study and recommendations from the European Association for Palliative Care. www.eapcnet.eu

European Association for Palliative Care (EAPC). (2016): Defining volunteering in hospice and palliative care in Europe: an EAPC White Paper. www.eapcnet.eu

European Association for Palliative Care (2009): White Paper standards and norms for hospice and palliative care in Europe. www.eapcnet.eu

European Association of Palliative Care (2019): Atlas of palliative care in Europe. www.researchgate.net

Folkehelseinstituttet (2018): De fleste dør på sykehjem. www.fhi.no

Folkehelseinstituttet (2018): Hjerte- og karsykdommer i Norge. www.fhi.no

Folkehelseinstituttet (2018): Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i Norge. www.fhi.no

Folkehelseinstituttet (2019): Dødsåraksregisteret. www.fhi.no

Foreningen for barnepalliasjon (2017): Nettside om ventesorg. www.barnepalliasjon.no

Fosse, A. (2018): Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle. www.uni.no

Fossey, J., Ballard, C., Juszczak, E., James, I., Alder, N., Jacoby, R. & Howard, R. (2006): Effect of enhanced psychosocial care on antipsychotic use in nursing home residents with severe dementia: cluster randomised trial.BMJ, ss. 756-61.

Gautun, H. (2003): Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien. Fafo-rapport 420.

Gjerberg, E., Lillemoen, L., Førde, R. & Pedersen, R. (2015): End-of-life care communications and shared decision-making in Norwegian nursing homes--experiences and perspectives of patients and relatives. BMC Geriatr., s. BMC Geriatr. 2015 Aug 19;15:103.

Gjerberg, E., Lillemoen, L., Weaver, K., Pedersen, R. & Førde, R. (2017): Forberedende samtaler i norske sykehjem. Tidsskriftet Den norske legeforening. www.tidsskriftet.no

Goldman, A., Hain, R. & Lieben, R. (2016): Grunnbok i barnepalliasjon. Kommuneforlaget.

Gran, S., Grov, E. & m.fl. (2013): Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre pasienter i sykehjem. Sykepleien forskning. www.sykepleien.no

Gripsrud, B. & Thoresen, L. (2019): Alt som lever, må dø. Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. S. 9 - 32. ISBN 9788230402344.

Helse- og omsorgsdepartementet (2015): Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020). www.regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet (2019): Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023. www.regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet (2019): Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan. www.regjeringen.no

Helse Sør-Øst RHF. (2019): Kompetansetjenesten for lindrende behandling. www.oslo-universitetssykehus.no

Helsedirektoratet (2013): Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2013): Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2015): Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt - å skape liv til dagene. IS-2278.

Helsedirektoratet (2015): Barn som pårørende - Resultater fra en multisenterstudie. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2015): Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker, IS-2190. www.helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet (2017): Palliasjon til barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje. www. helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2017): Pårørendeveileder. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2017): Nasjonal faglig retningslinje om demens. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2018): Lindrende behandling i livets sluttfase. Nasjonale faglige råd. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2018): Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2019): Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. IS-2800.

Helsedirektoratet (2019): Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Nasjonal veileder. www.helsedirektoratet.no.

Herlofson, K. & Ugreninov, E. (2014): Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning; 55(3).

Hjelde, K., Guribye, E., Magnussen, M. & Ali, W. (2015): Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn (NAKMI rapport nr.3, 2015). www.fhi.no

Hjemås, G., Holmøy, E., & Haugstveit, F. (2019): Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060, 2019/12: www.ssb.no

Holmås, T., Kjerstad, E. & Monstad, K. (2016): Kommunale pleie- og omsorgstjenester - en studie av eldre med og uten nære pårørende. www.uib.no

Holtan, A., Aass, N., Nordøy, T., Haugen, D., Kaasa, S., Mohr, W. & Kongsgaard, U. (2007): Prevalence of pain in hospitalised cancer patients in Norway: a national survey. www.ncbi.nlm.nih.gov

Hui, D. & Bruera, E. (2016): Integrating palliative care into the trajectory of cancer care. Nat Rev Clin Oncol.: www.ncbi.nlm.nih.gov

Høvik, M., Kienlin, S., & Berg, G. (2017): Sykepleien Forskning. www.sykepleien.no

Jansen, K., Haugen, D., Pont, L. & Ruth, S. (2017): Safety and Effectiveness of Palliative Drug Treatment in the Last Days of Life-A Systematic Literature Review. www.ncbi.nlm.nih.gov

Jevne, B. (2014): Åndelig og eksistensiell omsorg. Fordypningsoppgave i kreftsykepleie. Avdeling for helse- og idrettsfag. www.brage.inn.no

Joffe, S., Manocchia, M., Weeks, J. & Cleary, P. (2003): What do patients value in palliative care? An empirical perspective on Autonomy centred bioethics. J. Med. Ethics 2003:29:103-108: www.ncbi.nlm.nih.gov

Johansen, I. & Hagerup, S. (2018): Tid som gave. Et frivillighetsprosjekt for pasienter med kort forventet levetid og deres pårørende. www.idunn.no

Jansen, K., Haugen, D. F., Pont, L. og Ruths, S. (2017): Safety and Effectiveness of Palliative Drug Treatment in the Last Days of Life-A Systematic Literature Review. www.ncbi.nlm.nih.gov

Kaasa, S. & Loge, J. (2016): Palliasjon. Nordisk lærebok. Gyldendal.

Kirkevold, M. & Ekern, K. (2001): Familien i sykepleiefaget. Gyldendal.

Kjølseth, I. (2014): Eldre og selvmord, Cappelen Damm.

Kjølseth, I. (2015): Når eldre tar sitt eget liv – gjør det noe? Tidsskriftet Den Norske Legeforening, ss. 135: 346-8.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019): Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025. www.regjeringen.no

Kreftforeningen (2018): Til deg som er pårørende - familie, venn eller kollega. www.kreftforeningen.no

Kreftregisteret (2017): Årsrapport 2016. www.kreftregisteret.no

Kreftregisteret (2019): Cancer in Norway 2018. www.kreftregisteret.no

Kreftregisteret (2019): Kreft i Norge i 2018. www.kreftregisteret.no

Kreicbergs, U., Valdimarsdóttir, U., Onelöv, E., Björk, O., Steineck, G. & Henter, J. (2005): Care-related distress: a nationwide study of parents who lost their child to cancer. www.ncbi.nlm.nih.gov

Kræftens Bekæmpelse (2019): Palliativt team. www.cancer.dk

KS (2019): Flere med høy kompetanse i offentlig sektor. www.ks.no

KS (2019): Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2019. www.ks.no

Kuven, B. & Bjorvatn, L. (2015): Åndelig omsorg er en del av sykepleien. www.sykepleien.no

Kvalheim, S., Marthinussen, M. & Haugen, D. (2019): Randomized controlled trial of the effectiveness of three different oral moisturizers in palliative care patients. European Journal of Oral Sciences. Eur J Oral Sci.: www.ncbi.nlm.nih.gov

Kvalheim, S., Strand, G. & Husebø, B. (2016): End-of-life palliative oral care in Norwegian health institutions. An exploratory study.Gerodontology, 33(4)522-29. www.ncbi.nlm.nih.gov

Lundorff, M., Holmgren, H., Zachariae, R., Farver-Vestergaard, I. & O'Connor, M. (2017): Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders 212 (2017) 138–149: www.researchgate.net

Melby, L., Ågotnes, G., Ambugo, E.A & Førland, O. (2019): Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 3/2019.

Meld. St. 15 (2012–2013): Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. www.regjeringen.no

Meld. St. 15 (2017–2018): Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre (2017). www.regjeringen.no

Meld. St. 26 (2014–2015): Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet. www.regjeringen.no

Meld. St. 29 (2012–2013): Morgendagens omsorg. www.regjeringen.no

Meld. St. 34 (2015–2016): Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering: www.regjeringen.no

Meld. St. 39 (2006–2007): Frivillighet for alle. www.regjeringen.no

Meld. St. 7 (2019–2020): Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023. www.regjeringen.no

Molnes, S. (2015): Sammen går vi døden i møte. Nordisk Tidsskrift for helseforskning nr. 2, 215: www.septentrio.uit.no

Norges forskningsråd (2019): Helse i Forskningsrådet: www.forskningsradet.no

NOU 1999: 2. Livshjelp. Behandling, pleie og omsorg til uhelbredelig syke og døende. www.regjeringen.no

NOU 2017: 16. På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende. www.regjeringen.no

NOU 2018: 16. Det viktigste først— Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. www.regjeringen.no

Ofstad, E. (2020): Upublisert tekst om døden

Olstad, L. (2005): En verdig død? www.gemini.no

Pallreg (2019): Nasjonalt register over palliative virksomheter. www.pallreg.no

Pasient- og brukerombudet. (2016): Årsmelding. www.helsenorge.no

Prop. 1 S (2019–2020): Helse- og omsorgsdepartementet. (2019). www.regjeringen.no.

Prop. 130 L (2018–2019): Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). www.regjeringen.no

Ramm, J. (2013): Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. www.ssb.no

Regionala Cancercentrum (2016): Palliativ vård i livets slutskede. Nationellt vårdprogram. www.cancercentrum.se

Ressurssenter for omstilling i kommunene (2015): Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner. Rapport fra RO. www.ro.no

Ringgaard, A. (2012): Eldre frykter livet mer enn døden. www.forskning.no

Ruud, & m.fl. (2015): Barn som pårørende. Rapport fra en multisenterstudie. www.helsedirektoratet.no

Ruud, T. (2015): Barn som pårørende. Resultater fra en mulitsenterstudie. www.forebygging.no

RVTS Øst (2019): Vanskelig å snakke med barn om døden? Slik går du fram. www.plusstid.no

Rønning, R., Schanke, T., & Johansen, V. (2009): Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen, ØF-rapport nr. 11/2009.

Rønsen, A. (2020): Palliativ omsorg i kommunene - En oppsummering av kunnskap. www.omsorgsforskning.no

Sandsdalen, T. (2016): Quality in palliative care from the patient perspective. www.pdfs.semanticscholar.org

Sandsdalen, T., Hov, R., Høye, S., Rystedt, I., & Wilde-Larsson, B. (2015, May): Patients' preferences in palliative care. A systematic mixed studies review. www.ncbi.nlm.nih.gov

Sigurdardottir, K., Haugen, D., van der Rijt, C., Sjøgren, P., Harding, R., Higginson, I., & Kaasa, S. (2010). Clinical priorities, barriers and solutions in end-of-life cancer care resaerch across Europe. Report from a workshop. European Journal of Cancer; 46 (10), 1815–1822, s. www.ncbi.nlm.nih.gov.

SINTEF (2016): Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg. www.sintef.no

Skålid, J.O. (2012): Den fraværende døden. www.forskning.no

Statistisk sentralbyrå (2010): Frivillighet - Norge skaper store verdier. www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå (2017): Framtidens eldre i by og bygd. www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå (2017): Satelittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner 2015. www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå (2019): Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035. www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå (2019): Flere leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten. www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå (2019): Statistikkbanken, spesialisthelsetjenesten. www.ssb.no

Stenberg, U. (2013): Undersøkelser viser at pårørende som klarer å ha et mest mulig normalt liv, i større grad enn andre vil opprettholde god helse. www.tandfonline.com

Stranger, S. (2018): Bonsai - en liten bok om døden. Magikon forlag og Kirkens Bymisjon.

Sundhedsstyrelsen, COWI (2018): Erfaringsoppsamling for Lukashuset og Familiefokus. www.sst.dk

Sykepleien (2019): Palliativt team til barn og unge. www.sykepleien.no

Sævareid, T., Førde, R., Thoresen, L., Lillemoen, L., & Pedersen, R. (2019): Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Volume 2019:14 Pages 997—1005. www.ncbi.nlm.nih.gov

Temel, J., & mfl. (2010): Early palliative care for patients with with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2010; 363:733-742. www.nejm.org

Thinggaard, M., & mfl. (2016): Survival Prognosis in Very Old Adults. J Am Geriatr Soc. 2016;64(1):81-8.

Thoresen, L. (2018): Forhåndssamtaler og demens – muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. (4),46- 50

Thoresen, L., & Lillemoen, L. (2016): “I just think that we should be informed” - A qualitative study of family involvement in Advance Care Planning in nursing homes. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 17(1), 1- 13.

Tidsskriftet Den Norske Legeforening (2017): Hvordan støtte foreldre til barn med livsforkortende sykdom. www.tidsskriftet.no

WHO (1998a): www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

Willmot, L., & mfl. (2016): Reasons doctors provide futile treatment at the end of life: a qualitative study. J Med Ethics, ss. 42(8):496-503. www.ncbi.nlm.nih.gov

Til forsiden