Meld. St. 6 (2022–2023)

Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap— Statens direkte eierskap i selskaper

Til innholdsfortegnelse

Del 2
Hva staten eier

6 Oversikt over statens eierskap

Statens direkte eierskap omfatter selskapene hvor statens eierskap forvaltes direkte av et departement. Dette utgjør i dag 70 selskaper fordelt på tolv departementer, se figur 6.3. Av figur 6.3 fremgår det også hvilken kategori de enkelte selskapene tilhører, jf. kapittel 5.3. I kapittel 7 er det en kort omtale av selskapene, inkludert en omtale av hvorfor staten er eier og statens mål som eier i hvert selskap.

Figur 6.1 Eierstruktur på Oslo Børs ved utgangen av 2021. Prosent av markedsverdi.

Figur 6.1 Eierstruktur på Oslo Børs ved utgangen av 2021. Prosent av markedsverdi.

Kilde: Euronext Securities Oslo og Nærings- og fiskeridepartementet.

Figur 6.2 Statens pensjonsfond og statens direkte eierskap ved utgangen av 2021. Milliarder kroner.

Figur 6.2 Statens pensjonsfond og statens direkte eierskap ved utgangen av 2021. Milliarder kroner.

Kilde: Norges Bank, Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet.

Statens direkte eierskap er betydelig både i antall selskaper og verdi, og relativt større enn i mange andre vestlige land.

Verdien av statens eierskap i selskapene hvor statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer (kategori 1), var ved utgangen av 2021 beregnet til 999 milliarder kroner. Av dette utgjorde 844 milliarder kroner verdien av statens aksjer notert på Oslo Børs. For de børsnoterte selskapene brukes markedsverdien av statens aksjer i selskapet. For de unoterte selskapene brukes statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser, som kan avvike betydelig fra reell markedsverdi.

Staten eier direkte i overkant av en femtedel av verdiene på Oslo Børs. Staten er per nå direkte aksjeeier i åtte børsnoterte selskaper.

For selskapene der statens mål som eier er bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål (kategori 2) kan verdianslag være mindre relevant. Statens andel av bokført egenkapital fratrukket minoritetsinteresser i disse selskapene var ved utgangen av 2021 på 180 milliarder kroner. I 2021 forvaltet disse selskapene tilskudd fra staten på om lag 207 milliarder kroner og omsatte for 310 milliarder kroner.

Statens direkte eierskap kommer i tillegg til en betydelig finansiell formue gjennom Statens pensjonsfond som består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statens pensjonsfond utland er investert globalt utenom Norge og forvaltes av Norges Bank. Statens pensjonsfond Norge er investert i Norden utenom Island, og primært i Norge, og forvaltes av Folketrygdfondet. Statens pensjonsfond skiller seg på flere måter fra statens direkte eierskap. Ett skille er at staten gjennom det direkte eierskapet har store eierandeler i et lite antall selskaper, mens investeringene i Statens pensjonsfond er gjort med et mål om bred spredning over ulike typer finansielle eiendeler.

Figur 6.3 Oversikt over statens direkte eierskap fordelt etter departement.

Figur 6.3 Oversikt over statens direkte eierskap fordelt etter departement.

Statlig eierskap i andre land

Også andre land har direkte statlig eierskap. De mest nærliggende å sammenligne Norge med er andre land i Norden, som også har relativt betydelige statlig eierskap.

Den svenske stat er aksjeeier i 45 hel- og deleide selskaper hvorav to er børsnoterte. Samlet verdi på den svenske stats portefølje er om lag 799 milliarder norske kroner.1 Den finske stat er aksjeeier i 68 hel- og deleide selskaper hvorav fire er børsnoterte. I tillegg er den finske stat aksjeeier i 12 børsnoterte selskaper gjennom holdingselskapet Solidium. Samlet verdi på den finske stats portefølje er om lag 469 milliarder kroner.2 Den danske stat er aksjeeier i 30 hel- og deleide selskaper hvorav tre er børsnoterte.

7 Gjennomgang av selskapene med statlig eierandel

Selskapene med statlig eierandel er delt inn i to kategorier ut fra statens mål som eier. I kategori 1 inngår selskapene med mål om høyest mulig avkasting over tid innenfor bærekraftige rammer, og i kategori 2 selskapene med mål om bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Selskapene er omtalt alfabetisk i de to ulike kategoriene i kapittel 7.1 (kategori 1) og 7.2 (kategori 2). Selskapene som ikke er kategorisert er omtalt i kapittel 7.3.

For hvert selskap fremgår det en beskrivelse av virksomheten, statens eierskap og særskilte rammer for selskapet hvor det er aktuelt. Nærmere informasjon om selskapene gis årlig i Statens eierrapport.3

7.1 Selskapene i kategori 1

Akastor ASA

Om selskapet

Akastor investerer i selskaper innenfor oljeleverandørindustrien. Selskapet har et fleksibelt investeringsmandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping. Ved utgangen av 2021 hadde Akastors investeringsportefølje en samlet sysselsatt kapital på 5,1 milliarder kroner. Selskapets største investering er 50 prosent eierandel i HMH som er et joint venture mellom MHWirth (tidligere eiet av Akastor) og Baker Hughes SDS. Akastor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 431 ansatte og en markedsverdi på 1,5 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 953 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten har ikke en særskilt begrunnelse for å være eier i Akastor. Staten eier 12,08 prosent av aksjene i Akastor.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Regjeringen har i budsjettproposisjonen for 2023 foreslått å videreføre fullmakten til å redusere statens eierskap i Akastor helt eller delvis.

Aker Solutions ASA

Om selskapet

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energisektoren. Selskapets innovative løsninger muliggjør utvinning av lavkarbon olje- og gassproduksjon og utvikling av fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Aker Solutions er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 15 012 ansatte og en markedsverdi på 11,5 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 29,5 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten har ikke en særskilt begrunnelse for å være eier i Aker Solutions. Staten eier 12,23 prosent av aksjene i Aker Solutions.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Regjeringen har i budsjettproposisjonen for 2023 foreslått å videreføre fullmakten til å redusere statens eierskap i Aker Solutions helt eller delvis.

Argentum Fondsinvesteringer AS

Om selskapet

Argentum Fondsinvesteringer (Argentum) er en kapitalforvalter som primært investerer i aktive eierfond (private equity-fond) i Norge og Nord-Europa. Disse fondene investerer i unoterte selskaper hvor de ser potensial for økt verdiskaping og hvor de kan bidra med kunnskap, kapital og nettverk. Argentum forvalter kapital også for private investorer. Selskapet ble etablert i 2001. Argentum har hovedkontor i Bergen.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 27 ansatte og bokført egenkapital på 13,3 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 4,6 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Argentum for å opprettholde et investeringsselskap, rettet mot aktive eierfond, med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 100 prosent av aksjene i Argentum.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Baneservice AS

Om selskapet

Baneservice leverer tjenester innenfor vedlikehold og nyanlegg til banerelatert virksomhet. Selskapet ble skilt ut fra daværende Jernbaneverket i 2005. Baneservice har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 606 ansatte og bokført egenkapital på 421 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 1,6 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Baneservice for å ha en leverandør av tjenester innenfor drift, vedlikehold og utbygging av anlegg til banerelatert virksomhet. Staten eier 100 prosent av aksjene i Baneservice.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

DNB Bank ASA

Om selskapet

DNB Bank (DNB) er Norges, og et av Nordens, største finanskonsern. Konsernet har et bredt tilbud av finansielle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, investering, betalingsformidling, rådgivning, eiendomsmegling, forsikring og pensjon for person og bedriftskunder. Staten overtok aksjene i DNB under bankkrisen på 1990-tallet. DNB er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 9 659 ansatte og en markedsverdi på 313,2 milliarder kroner. Netto renteinntekter i 2021 var 38,7 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i DNB for å opprettholde et ledende finansselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 34 prosent av aksjene i DNB.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Eksportfinans ASA

Om selskapet

Eksportfinans forvalter en portefølje med utlån til norsk eksportnæring, utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og til kommunal sektor i Norge. En stor andel av lånene er garantert av Eksportfinansiering Norge (Eksfin) eller banker. Selskapet forvalter også en portefølje med internasjonale verdipapirer. Eksportfinans har ikke gitt nye utlån siden 2012, da Eksportkreditt Norge AS (nå Eksfin) overtok ansvaret for å yte nye statlig støttede eksportkreditter. Selskapet ble etablert i 1962 og er nå eid av 22 forretnings- og sparebanker, samt staten som ervervet sin eierandel gjennom en rettet emisjon i 2001. Eksportfinans har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 20 ansatte og bokført egenkapital på 6 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 118 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten har ikke en særskilt begrunnelse for å være eier i Eksportfinans. Staten eier 15 prosent av aksjene i Eksportfinans. Foruten staten er de største eierne i Eksportfinans DNB Bank ASA med 40 prosent, Nordea Bank AB Norway Branch med 23 prosent, Danske Bank AS med 8 prosent og Sparebanken Øst med 5 prosent.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Equinor ASA

Om selskapet

Equinor er et internasjonalt teknologi- og energiselskap hvor hovedaktiviteten er produksjon av olje og gass. Selskapet har også nedstrømsvirksomhet og aktivitet innenfor fornybar energi, herunder vindkraft til havs og solenergi. Selskapet er en stor selger av råolje, kondensat og naturgass på global basis. Equinor markedsfører og selger statens olje og gass sammen med egne volumer, jf. avsetningsinstruksen som ble vedtektsfestet i forkant av selskapets børsnotering i 2001. Selskapet ble opprettet som et heleid selskap av staten i 1972. Equinor er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange og har hovedkontor i Stavanger.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 21 126 ansatte og en markedsverdi på 768,5 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 782 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Equinor for å opprettholde et ledende energiselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

Avsetningsordningen er en særskilt ramme for statens eierskap i Equinor. Ordningen innebærer at Equinor markedsfører og selger olje og gass fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), sammen med egne volumer. Målet med Avsetningsordningen er å oppnå en høyest mulig samlet verdi fra SDØE-volumene og Equinors volumer, og sikre en rettmessig fordeling av samlet verdiskaping. Avsetningsordningen er operasjonalisert gjennom en avsetningsinstruks, som ble vedtektsfestet på Equinors generalforsamling den 25. mai 2001, i forkant av børsnoteringen av selskapet. Det er nødvendig for gjennomføringen av avsetningsordningen at staten er majoritetseier i Equinor.

Flytoget AS

Om selskapet

Flytoget driver persontransport med tog på strekningen fra Drammen til Oslo lufthavn. Selskapet ble opprettet i 1992 for å bygge ut Gardermobanen og har siden Oslo lufthavn åpnet i 1998 drevet persontransport på strekningen. Flytoget har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 324 ansatte og bokført egenkapital på 814 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 567 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Flytoget for å ha en leverandør som kan tilby transport av personer på jernbane og for å opprettholde tjenestetilbudet med tog til og fra Oslo lufthavn. Staten eier 100 prosent av aksjene i Flytoget.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

For persontogtrafikk som omfattes av forhandlingene med Jernbanedirektoratet om direktetildeling av trafikkavtaler for Østlandet er statens mål som eier bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Investinor AS

Om selskapet

Investinor skal bedre kapitaltilgangen i tidligfasemarked gjennom å utøve følgende virksomhet: 1) Aktive direkteinvesteringer, 2) Oppfølging av såkornfond, 3) Oppfølging av pre-såkornfond, 4) Koinvesteringsfondet for Nord-Norge, 5) Fonds- og matchinginvesteringer og 6) Oppfølging av fond forvaltet fra Nord-Norge. Selskapet ble opprettet i 2008. Investinor har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 32 ansatte og bokført egenkapital på 5,6 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 173 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Investinor for å bidra til kapitaltilgang for selskaper i tidlig fase. Staten eier 100 prosent av aksjene i Investinor.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

I vedtektene er det angitt særskilte føringer for selskapets investeringer.

Kommunalbanken AS

Om selskapet

Kommunalbanken tilbyr langsiktig lånefinansiering til kommunesektoren. Virksomheten ble etablert i 1926 og omdannet til aksjeselskap i 1999. Kommunalbanken har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 94 ansatte og bokført egenkapital på 19 milliarder kroner. Renteinntektene i 2021 var 3,5 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Kommunalbanken for å tilby stabil, langsiktig og effektiv finansiering til kommunesektoren. Staten eier 100 prosent av aksjene i Kommunalbanken.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet yter lån kun til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver enten mot kommunal garanti, statlig garanti eller annen betryggende sikkerhet.

Kongsberg Gruppen ASA

Om selskapet

Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innenfor energi, offshore, shipping, fiskeri, forsvar og romfart. Selskapet er en videreføring av statseide Kongsberg Våpenfabrikk, som ble avviklet i 1987. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs og har hovedkontor på Kongsberg.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 11 122 ansatte og en markedsverdi på 51,1 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 27,4 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Kongsberg Gruppen for å opprettholde et høyteknologisk industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge samt å ha kontroll med en strategisk forsvarsindustriell tilbyder. Staten eier 50,004 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Mantena AS

Om selskapet

Mantena leverer vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norden, primært vedlikehold av lokomotiver, vogner og motorvogner. I tillegg vedlikeholder selskapet komponenter og utfører vedlikehold og reparasjoner av skinnegående arbeidsmaskiner. Selskapet ble fisjonert ut fra Vygruppen AS i 2017. Mantena har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 967 ansatte og bokført egenkapital på 204 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 1,6 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Mantena for å ha en leverandør av vedlikeholds- og verkstedtjenester for skinnegående materiell. Staten eier 100 prosent av aksjene i Mantena.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Mesta AS

Om selskapet

Mesta er Norges største entreprenørselskap innenfor drift og vedlikehold av vei. Selskapet har også en stor virksomhet innenfor anleggsprosjekter på vei og bane som tunnelrehabilitering, fjell- og rassikring, kai- og bruvedlikehold og veisikring. Mesta er også den største aktøren innenfor elektroarbeider på vei og tunnel. Selskapet ble skilt ut fra Statens vegvesen i 2003. Mesta har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 1 696 ansatte og bokført egenkapital på 652 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 5,3 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Mesta fordi selskapet besitter viktig kompetanse for drift og vedlikehold av samferdselsinfrastruktur. Staten eier 100 prosent av aksjene i Mesta.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Nammo AS

Om selskapet

Nammo leverer høyteknologiske produkter til romfarts- og forsvarsindustrien. Kjernevirksomheten omfatter utvikling og produksjon av rakettmotorer, militær og kommersiell ammunisjon, skulderfyrte våpensystemer og miljøvennlig demilitarisering. Selskapet ble etablert i 1998 ved at nordisk ammunisjonsindustri ble slått sammen som et ledd i å styrke forsyningssikkerheten for ammunisjonsprodukter i Norden. Nammo har hovedkontor på Raufoss i Vestre Toten.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 2 662 ansatte og bokført egenkapital på 3,2 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 7 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Nammo for å opprettholde et høyteknologisk industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge samt å ha kontroll med en strategisk forsvarsindustriell tilbyder med en vesentlig del av virksomheten i Norge. Staten eier 50 prosent av aksjene i Nammo. Staten har en aksjonæravtale med Patria Oyj som eier 50 prosent av selskapet, som gir eierne utvidede aksjonærrettigheter.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Norsk Hydro ASA

Om selskapet

Norsk Hydro (Hydro) er et ledende aluminium- og energiselskap med virksomhet i hele verdikjeden for aluminium, fra energiproduksjon til bauksittutvinning, aluminaraffinering, produksjon av primæraluminium, aluminiumekstrudering og resirkulering av aluminium. Staten overtok en stor eierandel i Hydro etter andre verdenskrig. Hydro er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Norge.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 31 264 ansatte og en markedsverdi på 144 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 150 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Hydro for å opprettholde et ledende industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 34,26 prosent av aksjene i Hydro.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Nysnø Klimainvesteringer AS

Om selskapet

Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) skal foreta investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp. Selskapet investerer i unoterte selskaper og fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge. Investeringsuniverset er selskaper i tidlige faser og investeringene retter seg i hovedsak mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet ble etablert i 2017 og har vært operativt siden høsten 2018. Nysnø har hovedkontor i Stavanger.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 12 ansatte og bokført egenkapital på 2,5 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 89 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Nysnø for å bidra til kapitaltilgang for investeringer i tidligfaseselskaper som reduserer klimagassutslipp. Staten eier 100 prosent av aksjene i Nysnø.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

I vedtektene er det angitt særskilte føringer for selskapets investeringer.

Posten Norge AS

Om selskapet

Posten Norge er et av Nordens største post- og logistikkonsern. Selskapet posisjonerer seg for langsiktig vekst i logistikksegmentet, særlig innenfor netthandel, gjennom satsing på innovasjon og bærekraft. Posten Norge møter markedet med to merkevarer, Posten er tilbudet til det norske folk og Bring er tilbudet til alle bedriftskunder samt privatkundene utenfor Norge. Selskapet har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 12 561 ansatte og bokført egenkapital på 7,3 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 24,7 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Posten Norge for å opprettholde et landsdekkende tilbud av leveringspliktige posttjenester i Norge. Staten eier 100 prosent av aksjene i Posten Norge.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

Posten Norge er av Samferdselsdepartementet utpekt som leveringspliktig tilbyder av posttjenester. Som myndighetsutøver kjøper staten tjenester fra Posten Norge for å ha et landsdekkende posttilbud. Staten regulerer innholdet i og kvaliteten på tjenestene gjennom postloven.

Statkraft SF

Om selskapet

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og en stor aktør innenfor energihandel i Europa. Tyngdepunktet av Statkrafts virksomhet er i Norge gjennom den norske vannkraftvirksomheten. Selskapet kan også investere i lønnsomme prosjekter internasjonalt, og selskapet har produksjons- og handelsaktivitet i en rekke andre europeiske land, samt utvalgte markeder i Asia og Sør-Amerika. Selskapet ble skilt ut fra Statskraftverkene i 1992. Statkraft har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 4 782 ansatte og bokført egenkapital på 105 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 41,3 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Statkraft for å eie norske vannkraftressurser og opprettholde et ledende energiselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 100 prosent av Statkraft.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Statkraft er et viktig selskap i utviklingen av fornybar energi. I lys av statens begrunnelse som eier og at Statkraft er et heleid statlig selskap, er staten som eier særlig opptatt av at selskapet i sine vekstplaner fremover vurderer og balanserer risiko, blant annet med hensyn til krevende markeder, på en hensiktsmessig måte.

Telenor ASA

Om selskapet

Telenor er en global mobiloperatør med 172 millioner mobilabonnementer. Selskapet ble etablert ved omdanning av Televerket til aksjeselskap i 1994. Telenor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 16 000 ansatte og en markedsverdi på 194 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 110 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Telenor for å opprettholde et ledende telekommunikasjonsselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge samt å ha kontroll med samfunnskritisk kommunikasjonsinfrastruktur. Staten eier 53,97 prosent av aksjene i Telenor.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Vygruppen AS

Om selskapet

Vygruppen (Vy) er et transportkonsern med virksomhet i Norge og Sverige. Virksomheten består av persontog, gods på bane og buss samt virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet ble skilt ut fra staten i 1996 og har vært organisert som statsaksjeselskap siden 2002. Vy har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 12 457 ansatte og bokført egenkapital på 3 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 15,3 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Vy for å ha en leverandør som kan møte statens behov for transport av personer og gods på jernbane. Staten eier 100 prosent av aksjene i Vy.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

For persontogtrafikk som omfattes av forhandlingene med Jernbanedirektoratet om direktetildeling av trafikkavtaler for Østlandet, er statens mål som eier bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

Særskilte rammer for selskapet

I rollen som sektormyndighet er Samferdselsdepartementet ansvarlig for å fastsette rammer for virksomheten til Vy som togoperatør. Dette skjer gjennom statsbudsjettet, etatsstyringen av Jernbanedirektoratet som koordinerende aktør for jernbanesektoren og forvaltning av sektorspesifikke lov- og forskriftsreguleringer. Staten ved Jernbanedirektoratet kjøper i dag tjenester av Vy og andre togoperatører for å ha et landsdekkende persontogtilbud. Innholdet i og kvaliteten på tjenestene avhenger av hvor mye staten er villig til å betale for tjenestene. Dette besluttes i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Gjennom kjøp av persontogtjenester og annen regulering, oppnår staten sitt sektorpolitiske mål.

Regjeringen har besluttet å stoppe videre konkurranseutsetting av persontogtransporten. Driften av togtilbudet på Østlandet er delt i to pakker, Østlandet 1 og Østlandet 2, og disse skal tildeles direkte til Vy og/eller Flytoget.

Yara International ASA

Om selskapet

Yara International (Yara) er et globalt ledende plantenæringsselskap med en portefølje av nitrogenbaserte produkter til industriell bruk. Yara er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 17 800 ansatte og en markedsverdi på 113 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 143 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Yara for å opprettholde et ledende industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Staten eier 36,21 prosent av aksjene i Yara.

Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

7.2 Selskapene i kategori 2

Andøya Space AS

Om selskapet

Andøya Space leverer tjenester relatert til rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning samt teknologitesting og -verifisering. Videre bidrar selskapet til kunnskapsoppbygging og interesse for disse områdene. Selskapet er i ferd med å etablere en oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya. Det norske forsvaret er en betydelig kunde av Andøya Space for aktiviteter knyttet til test og øvingsvirksomhet med missiler og andre avanserte våpensystemer. Andøya Space har røtter tilbake til virksomhet startet opp i 1962 og ble skilt ut som aksjeselskap i 1997. Hovedkontoret er på Andøya.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 130 ansatte og bokført egenkapital på 146 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 173 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Andøya Space for å ha nasjonal kontroll med oppskytingsbase for småsatellitter og testfasiliteter for Forsvaret og norsk forsvarsindustri, samt å legge til rette for at norsk næringsliv, forskning og forvaltning har god tilgang til infrastruktur for teknologitesting og naturvitenskaplig forskning og formidling. Staten eier 90 prosent av aksjene i Andøya Space.

Statens mål som eier, for den delen av virksomheten som finansieres gjennom grunnbevilgning over statsbudsjettet og gjennom den internasjonale EASP-avtalen, er effektiv drift og styrket norsk teknologisk og naturvitenskaplig kompetanse. For virksomhet i konkurranse med andre er statens mål som eier høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

Om lag 25 prosent av konsernets inntekter stammer fra den multilaterale EASP-avtalen. Avtalen er et samarbeid mellom Tyskland, Frankrike, Sveits, Sverige og Norge. Landene betaler et årlig bidrag som finansierer oppskytingsaktiviteter for forskere fra de respektive landene. EASP-avtalen sikrer en grunninntekt til rakettskytefeltet på Andøya.

Datterselskapet Andøya Space Education AS mottar en årlig grunnbevilgning fra Utdanningsdirektoratet med tilhørende tilskuddsbrev.

Avinor AS

Om selskapet

Avinor eier, driver og utvikler et landsomfattende nett av lufthavner for sivil luftfart og en samlet flysikringstjeneste for både sivil og militær luftfart. Virksomheten omfatter 45 lufthavner i Norge, inkludert kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for flynavigasjon. I tillegg har Avinor kommersielle inntekter fra servicetilbud i tilknytning til lufthavnene. Selskapet ble etablert i 2003 ved omdanning av forvaltningsbedriften Luftfartsverket. Avinor har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 2 744 ansatte og bokført egenkapital på 12,5 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 9,3 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Avinor for å ivareta drift og utvikling av et landsomfattende nett av lufthavner samt sivil og militær flysikringsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av aksjene i Avinor.

Statens mål som eier er kostnadseffektiv og sikker drift og utvikling av statlige lufthavner og flysikringsvirksomhet.

Særskilte rammer for selskapet

Avinors virksomhet er en del av statens samlede sektorpolitikk på luftfartsområdet. I rollen som eier avgjør Samferdselsdepartementet hvilke lufthavner selskapet skal utvikle og drive. Avinor skal også utføre samfunnspålagte oppgaver, slik de er pålagt av Samferdselsdepartementet som eier eller sektormyndighet, blant annet knyttet til ambulanseberedskap.

I rollen som sektormyndighet fastsetter Samferdselsdepartementet rammer for virksomheten til Avinor gjennom Nasjonal transportplan og ved at departementet regulerer Avinors avgiftsinntekter, gir konsesjoner til Avinors lufthavner, peker ut Avinor som leverandør av flysikringstjenester, og er ansvarlig for sikkerhetsregelverk mv. for luftfarten.

Avinor har avgiftsinntekter fra lufthavn- og flysikringsvirksomheten, som betales av flyselskapene. De regulerte inntektene utgjør normalt i underkant av halvparten av Avinors samlede inntekter, mens øvrige inntekter er knyttet til kommersiell virksomhet. Det er lagt til grunn en samfinansieringsordning mellom lufthavnene, som innebærer at ulønnsomme lufthavner finansieres gjennom overskudd fra de lønnsomme lufthavnene, særlig Oslo lufthavn.

Bane NOR SF

Om selskapet

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Jernbane- og eiendomsvirksomheten, herunder eiendomsvirksomheten som er organisert i datterselskapet Bane NOR Eiendom AS, skal sammen bygge opp om foretakets formål. Bane NOR ble stiftet i 2016 og fikk i 2017 overført størstedelen av virksomheten til forvaltningsorganet Jernbaneverket. Bane NOR fikk i 2017 også overført eiendomsvirksomheten til ROM Eiendom AS fra Vygruppen AS. Bane NOR har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 3 335 ansatte og bokført egenkapital på 11,8 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 14,3 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Bane NOR for å ivareta forvaltning og utvikling av nasjonal jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendom. Staten eier 100 prosent av Bane NOR.

Statens mål som eier er kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av en sikker og tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og jernbanerelatert eiendomsvirksomhet, basert på samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. For den kommersielle eiendomsvirksomheten er statens mål som eier høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

Bane NORs virksomhet er en del av statens samlede sektorpolitikk på jernbaneområdet, som utøves i et samspill mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for strategisk styring av sektoren. Dette skjer gjennom rollen som eier og som sektormyndighet. Jernbanedirektoratet er gitt ansvar for den helhetlige koordineringen av jernbanesektoren, med ansvar for blant annet langsiktig planlegging og for å inngå og følge opp forretningsmessige avtaler med aktørene i jernbanesektoren.

I rollen som sektormyndighet fastsetter Samferdselsdepartementet rammer for virksomheten til Bane NOR gjennom statsbudsjettet og Nasjonal transportplan. Som sektormyndighet legger Samferdselsdepartementet også rammer for virksomheten til Bane NOR gjennom etatsstyringen av Jernbanedirektoratet, forvaltning av departementets overordnede avtale med Bane NOR, og forvaltning av sektorspesifikke lov- og forskriftsreguleringer.

Staten ved Samferdselsdepartementet har inngått en overordnet avtale med Bane NOR som gir selskapet ansvar for resultater og for å holde økonomiske rammer. De underliggende avtalene mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om kjøp av tjenester skjer innenfor rammene av Samferdselsdepartementets overordnede avtale med foretaket. Bane NOR er i hovedsak bevilgningsfinansiert over statsbudsjettet. Jernbanedirektoratet får tildelt sine budsjetter gjennom tildelingsbrevet og inngår deretter avtaler om kjøp av tjenester som reflekterer Stortingets bevilgningsvedtak.

Bjørnøen AS

Om selskapet

Bjørnøen eier all grunn og noen kulturhistoriske bygninger på Bjørnøya. Bjørnøya er et naturreservat og i all hovedsak fredet. Bjørnøen ble overtatt av staten i 1932 og ble i 1967 administrativt underlagt Kings Bay AS, som også leverer forvaltningstjenester til Bjørnøen. Bjørnøen har hovedkontor i Ny-Ålesund.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet ingen ansatte og bokført egenkapital på 4,1 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 0,2 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Bjørnøen for å ivareta statens eierinteresser til grunnen på Bjørnøya. Staten eier 100 prosent av aksjene i Bjørnøen.

Statens mål som eier er å ivareta statens eierinteresser til grunnen på Bjørnøya.

Carte Blanche AS

Om selskapet

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans og eneste faste samtidsdansensemble i Norge. Kompaniet ble opprettet i 1988 og produserer og presenterer forestillinger laget av norske og internasjonale, anerkjente og nye koreografer innenfor samtidsdans. Carte Blanche er lokalisert i Bergen.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 32 ansatte og bokført egenkapital på 12,4 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 45,1 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Carte Blanche for å bidra til at alle kan få tilgang til scenekunst. Staten eier 70 prosent av aksjene i Carte Blanche.

Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av offentlige tilskudd. Kultur- og likestillingsdepartementet gir mål, rammer og føringer for sin andel av tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

AS Den Nationale Scene

Om selskapet

Den Nationale Scene (DNS) er en av Norges fem nasjonale scenekunstinstitusjoner. Teateret skal skape engasjerende, underholdende og relevant teater av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. Teatret er en forlengelse av Ole Bulls Det Norske Theater, som ble etablert i 1850. Staten ble deleier i 1972. Den Nationale Scene er lokalisert i Bergen.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 134 ansatte og bokført egenkapital på 75,5 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 160 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Den Nationale Scene for å bidra til at alle kan få tilgang til scenekunst. Staten eier 66,67 prosent av aksjene i Den Nationale Scene.

Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av offentlige tilskudd. Kultur- og likestillingsdepartementet gir mål, rammer og føringer for sin andel av tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Den Norske Opera & Ballett AS

Om selskapet

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og Operaen i Oslo er hovedarena for kunsten. Virksomheten ble opprettet i 1957.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 630 ansatte og bokført egenkapital på -26,7 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 719 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Den Norske Opera & Ballett for å bidra til at alle kan få tilgang til opera og ballett. Staten eier 100 prosent av aksjene i Den Norske Opera & Ballett.

Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av tilskudd fra staten. Kultur- og likestillingsdepartementet gir mål, rammer og føringer for tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Electronic Chart Centre AS

Om selskapet

Electronic Chart Centre (ECC) bidrar til økt sikkerhet til sjøs, på land og i luften, blant annet gjennom utvikling og drift av en database med elektroniske sjøkart. Selskapet ble skilt ut fra Statens kartverk i 1999 og bidrar til Norges ledende rolle for sjøsikkerhet. ECC har hovedkontor i Stavanger.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 19 ansatte og bokført egenkapital på 5,9 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 33,4 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i ECC for å sikre forvaltning og tilgjengeliggjøring av autoriserte elektroniske navigasjonsdata, som er en enerett tildelt selskapet. Denne eneretten knytter seg til drift av det mellomstatlige PRIMAR-samarbeidet. Staten eier 100 prosent av aksjene i ECC.

Statens mål som eier er sikker og effektiv sjøtransport gjennom forvaltning og tilgjengeliggjøring av autoriserte elektroniske navigasjonsdata.

Særskilte rammer for selskapet

Størsteparten av inntektene til ECC kommer fra en avtale med Statens kartverk om utvikling og drift av elektroniske sjøkart for PRIMAR. PRIMAR er et samarbeid om offisielle kartdata der flere land deltar. Avtalen mellom PRIMAR og ECC er inngått etter prinsippet om utvidet egenregi.

Enova SF

Om selskapet

Enovas hovedvirkemiddel er investeringsstøtte. Selskapets oppgaver er nærmere beskrevet i en styringsavtale om forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet mellom Klima- og miljødepartementet og Enova. Selskapet ble opprettet i 2001. Enova har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 82 ansatte og bokført egenkapital på 36,1 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 152 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Enova for å oppveie for en rekke markedssvikt knyttet blant annet til utvikling og introduksjon av nye klima- og energiteknologier og -løsninger. Staten eier 100 prosent av Enova.

Statens mål som eier er et mest mulig effektivt bidrag til oppnåelse av Norges klimaforpliktelser og omstillingen til lavutslippssamfunnet, i tråd med gjeldende styringsavtale.

Særskilte rammer for selskapet

Enova forvalter Klima- og energifondet, som skal være en langsiktig finansieringskilde for virksomheten. Fondet får inntektene fra et påslag på nettariffen, overføringer over statsbudsjettet og fra opptjente renter på innestående kapital.

Enova er satt opp for effektivt å kunne utnytte midlene stilt til rådighet. Hovedelementet er overordnet styring gjennom fireårige styringsavtaler mellom klima- og miljødepartementet og Enova om forvaltningen av midlene fra Klima- og energifondet. Avtalen legger rammer for virksomheten til Enova, setter mål for aktiviteten og stiller krav til rapportering. Styringsavtalen gir Enova langsiktige økonomiske rammer og stor faglig frihet til å rette innsatsen mot områder hvor mulighetene for å påvirke utviklingen er størst. Den årlige budsjettrammen for drift av Enova fastsettes i oppdragsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

Entur AS

Om selskapet

Entur utvikler og leverer digital infrastruktur og relaterte tjenester innen reiseplanlegging og billettsalg i kollektivsektoren. Selskapet tilbyr en konkurransenøytral nasjonal reiseplanleggertjeneste som skal gjøre det enkelt for reisende å planlegge og kjøpe reiser, uavhengig av om reisen gjennomføres med en eller flere kollektivselskaper. Entur samarbeider med kollektivaktørene om å samle inn, foredle og dele kollektivdata for hele Norge på en åpen digital plattform. I tillegg arbeider Entur sammen med flere transportvirksomheter for bedre å utnytte data i samferdselssektoren. Selskapet ble fisjonert ut fra Vygruppen AS i 2017. Entur overtok samtidig ansvaret for oppgaver som tidligere ble levert av Norsk Reiseinformasjon AS samt eierskapet til selskapet Interoperabilitetstjenester AS. Disse selskapene leverte tjenester innen innhenting og tilgjengeliggjøring av rutedata og elektronisk billettering. Entur har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 260 ansatte og bokført egenkapital på 93 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 557 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Entur for å utvikle og levere digital infrastruktur og tilknyttede tjenester innen reiseplanlegging og billettsalg til togselskap og andre kollektivaktører i hele landet, samt forvalte billettsalg og kunne gi konkurransenøytral reiseinformasjon til kollektivreisende. Staten eier 100 av aksjene i Entur.

Statens mål som eier er kostnadseffektiv utvikling og drift av tjenester for reiseplanlegging og billettsalg i kollektivtransportsektoren.

Særskilte rammer for selskapet

Enturs virksomhet er en del av statens samlede sektorpolitikk på jernbaneområdet. I rollen som sektormyndighet fastsetter Samferdselsdepartementet rammer for virksomheten til Entur gjennom statsbudsjettet og Nasjonal transportplan. Som sektormyndighet legger Samferdselsdepartementet også rammer for virksomheten til Entur gjennom etatsstyringen av Jernbanedirektoratet som koordinerende aktør for jernbanesektoren og forvaltning av sektorspesifikke lov- og forskriftsreguleringer.

Jernbanedirektoratet pålegger de persontogselskapene som har trafikkavtale med staten å inngå avtale med Entur om leveranser av tjenester for billettsalg. Enturs inntekter på dette områder dekkes således av statlige bevilgninger til offentlig kjøpt persontogtrafikk.

I tillegg inngår Jernbanedirektoratet avtale om kjøp av tjenester fra Entur knyttet til innhenting og tilgjengeliggjøring av kollektivdata, utvikling og drift av en nasjonal reiseplanleggingstjeneste og elektronisk billettsalg for øvrig kollektivtransport. Disse oppgavene er delvis finansiert over statsbudsjettet og delvis finansiert av et gebyr Jernbanedirektoratet krever inn.

Entur har av Samferdselsdepartementet som sektormyndighet fått i oppdrag å koordinere, og bidra inn i, et tverrsektorielt samarbeid om data i transportsektoren, og selskapet har ansvar for å forvalte midlene som blir bevilget til dette samarbeidet.

Filmparken AS

Om selskapet

Filmparken tilbyr fasiliteter for innspilling av film, herunder studioer og kontorbygg, på Jar i Bærum. Staten har vært involvert i filmproduksjon og studiodrift på Jar siden 1948.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet åtte ansatte og bokført egenkapital på 25 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 15 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Filmparken for å legge til rette for produksjon av film i Norge. Staten eier 77,6 prosent av aksjene i Filmparken, mens Oslo kommune eier 11,6 prosent. Øvrige 10,8 prosent eies av om lag 80 kommuner og én bank.

Statens mål som eier er filmproduksjon av høy kvalitet.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Om selskapet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) forvalter midler til næringsrettet forskning og utvikling. Virksomheten ble opprettet i 2000, og omdannet til aksjeselskap i 2019. FHF har hovedkontor i Tromsø.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 18 ansatte og bokført egenkapital på 111 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 363 millioner kroner i driftsinntekter.

Statens eierskap

Staten er eier i FHF for å styrke finansieringen av marin forskning og utvikling. Staten eier 100 prosent av aksjene i FHF.

Statens mål som eier er å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen.

Særskilte rammer for selskapet

FHF finansieres av fiskeri- og havbruksnæringen gjennom en lovpålagt forskningsavgift på eksportverdien av fisk og fiskevarer, jf. lov av 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Bruk av midlene er regulert i forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.

Gassco AS

Om selskapet

Gassco er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til Europa. Gasstransportsystemet er et naturlig monopol og består av rørledninger, prosess-anlegg, plattformer og gassterminaler på det europeiske kontinentet og i Storbritannia. Gassco utfører aktiviteter på vegne av ulike interessentskap som eier gasstransportsystemet, på interessentenes regning og risiko. Skipere betaler regulerte transporttariffer som gir eierne en rimelig avkastning. Det er ingen inntjening i Gassco. Selskapet ble etablert i 2001. Gassco har hovedkontor i Karmøy.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 359 ansatte og bokført egenkapital på 15 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var null kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Gassco for å sikre én nøytral og uavhengig operatør for det integrerte gasstransportsystemet og legge til rette for effektiv utnyttelse av ressursene på kontinentalsokkelen. Staten eier 100 prosent av aksjene i Gassco.

Statens mål som eier er effektiv drift og helhetlig videreutvikling av gasstransportsystemet på norsk kontinentalsokkel.

Særskilte rammer for selskapet

Gassco har et alminnelig og et særskilt operatøransvar. Det alminnelige operatøransvaret innebærer styring av prosessanlegg, rørledninger, plattformer og gassterminaler i henhold til lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet og helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningens krav. Det alminnelige operatøransvaret utøves på vegne av eierne av gassinfrastrukturen og skjer for deres regning og risiko. Det særskilte operatørskapet innebærer oppgaver knyttet til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling, jf. petroleumsloven og petroleumsforskriften.

Kostnadene til driften av transportsystemet dekkes av brukerne gjennom en tariff, jf. forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger, som også gir eierne en rimelig avkastning på investert kapital. Gassco skal verken ha tap eller vinning av egen virksomhet.

Gassnova SF

Om selskapet

Gassnova ivaretar statens interesser knyttet til fangst, transport og geologisk lagring av CO2. Dette inkluderer å fremme teknologiutvikling og kompetanseoppbygging for kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for CO2-håndtering, og å være rådgiver for Olje- og energidepartementet i arbeidet med CO2-håndtering. Gassnova ble etablert som et forvaltningsorgan i 2005 og omgjort til statsforetak i 2007. I 2017 ble datterselskapet TCM Assets AS stiftet og har som formål å eie og leie ut anlegg for CO2 til et driftsselskap (TCM DA). Gassnova har hovedkontor i Porsgrunn.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 37 ansatte og bokført egenkapital på 78,6 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 129 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Gassnova for å sikre ivaretakelse av statens interesser knyttet til CO2-håndtering. Staten eier 100 prosent av Gassnova.

Statens mål som eier er å bidra til teknologiutvikling og kompetanseoppbygging for kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for CO2-håndtering.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres i all hovedsak over statsbudsjettet. Olje- og energidepartementet gir føringer for midlene og selskapets virksomhet i årlig oppdragsbrev.

Graminor AS

Om selskapet

Graminor sitt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter til jord- og hagebruksnæringen tilpasset norske og nordiske vekstforhold. Oppdraget innebærer utvikling av norske plantesorter, representasjon og uttesting av utenlandske sorter og prebasisavl. Graminor har hovedkontor på Bjørke Forsøksgård i Hamar.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 36 ansatte og bokført egenkapital på 77,1 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 80 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Graminor for å bidra med plantesorter til jord- og hagebruksnæringen tilpasset norsk og nordisk klima for å bidra til matsikkerhet i Norge. Staten eier 28,2 prosent av aksjene i Graminor.

Statens mål som eier er bærekraftig og mest mulig effektiv utvikling av plantesorter av høy kvalitet. Virksomhet i konkurranse med andre skal drives med samme mål som statens overordnede mål som eier i selskaper som primært opererer i konkurranse med andre selskaper (kategori 1).

Særskilte rammer for selskapet

Staten gir gjennom jordbruksavtalen støtte til planteforedlingsprogrammer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og viktige for jord- og hagebruksnæringen, men som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Graminor søker om slik støtte fra Landbruksdirektoratet, som ved tildeling sender et tilhørende tilskuddsbrev.

Innovasjon Norge (særlovselskap)

Om selskapet

Innovasjon Norges lovfestede formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Selskapet forvalter bedriftsrettede ordninger på oppdrag fra flere departementer, fylkeskommunene og andre offentlige aktører. Ordningene har felles hovedmål om å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og utløse regionenes næringsmessige muligheter. Innovasjon Norge ble opprettet i 2003 og har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 749 ansatte og bokført egenkapital på 1,6 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 1,3 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Innovasjon Norge for å gi næringslivet et tilbud av bedriftsrettede ordninger som skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, herunder regionenes næringsmessige muligheter. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 prosent av Innovasjon Norge.

Statens mål som eier er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets virksomhet er regulert i lov av 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge. Innovasjon Norge er en sentral aktør i det næringsrettede virkemiddelapparatet og utøver sin virksomhet i nært samspill med myndighetene og andre virkemiddelaktører. Selskapets aktiviteter finansieres i hovedsak gjennom tilskudd, brukerbetaling og markedsinntekter knyttet til offentlige oppdrag. Innovasjon Norges utlån finansieres gjennom kreditt fra staten. Oppdragene til selskapet spesifiseres og konkretiseres i egne oppdragsbrev.

Kimen Såvarelaboratoriet AS

Om selskapet

Kimen Såvarelaboratoriet AS (Kimen) er Norges kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser, og er nasjonalt referanselaboratorium for såvareanalyser. Virksomheten har eksistert i over 130 år og ble omorganisert til aksjeselskap i 2004. Laboratoriet er akkreditert av ISTA (International Seed Testing Association) for analyse av spireevne, sunnhet, renhet og vannbestemmelse i alle aktuelle såvarer, og kan utstede internasjonale såvaresertifikater. Laboratoriet er det eneste av sitt slag i Norge og akkrediteringen sikrer kvalitet og nasjonal kompetanse innenfor fagområdet. Kimen har hovedkontor i Ås.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 19 ansatte og bokført egenkapital på 10,6 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 14,2 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Kimen for å opprettholde et nasjonalt kompetansesenter innen såvarekvalitet og såvareanalyse i Norge. Staten eier 51 prosent av aksjene i Kimen.

Statens mål som eier er mest mulig effektive såvareanalyser og -tjenester av høy kvalitet. Virksomhet i konkurranse med andre skal drives med samme mål som statens overordnede mål som eier i selskaper som primært opererer i konkurranse med andre selskaper (kategori 1).

Særskilte rammer for selskapet

Mattilsynet har en kunnskapsstøtteavtale med Kimen og kjøper tjenester av Kimen gjennom denne.

Kings Bay AS

Om selskapet

Kings Bay eier og har ansvaret for drift og utvikling av infrastrukturen i Ny-Ålesund. Driften omfatter blant annet innkvartering, bespisning, organisering av flytransport, sjøvertstjenester, beredskap, verkstedtjenester samt vann- og elektrisitetsforsyning. Ti forskningsmiljøer fra ulike nasjoner er fast etablert i Ny-Ålesund, ca. 20 ulike forskningsmiljøer har hvert år forskningsprosjekter i og rundt Ny-Ålesund. Selskapet har hovedkontor i Ny-Ålesund.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 29 ansatte og bokført egenkapital på 22 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 82,2 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Kings Bay for å ha en norsk forskningsstasjon i Ny-Ålesund for internasjonalt, naturvitenskapelig forskningssamarbeid i verdensklasse som bidrar til å understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. Staten eier 100 prosent av aksjene i Kings Bay.

Statens mål som eier er mest mulig effektiv drift, vedlikehold og utvikling av selskapets eiendom, bygningsmasse og infrastruktur for å tilrettelegge for Ny-Ålesund forskningsstasjon som en norsk plattform for internasjonalt, naturvitenskapelig forskningssamarbeid i verdensklasse.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets virksomhet påvirkes av svalbardpolitikken og rammene som er lagt for utvikling av virksomheten i Ny-Ålesund. Videre setter regjeringens politikk for forskning og høyere utdanning på Svalbard samt forskningsstrategien for Ny-Ålesund rammer for forskningen på stedet, og dermed også for selskapets virksomhet. Selskapet får et årlig tilskudd fra Klima- og miljødepartementet med tilhørende tilskuddsbrev knyttet til større investeringer og eventuelt til drift.

Nationaltheatret AS

Om selskapet

Nationaltheatret er en av landets fem nasjonale scenekunstinstitusjoner og utvikler norsk scenekunst. Kunsten skal være dristig og relevant, og teateret skal være åpent og engasjerende overfor publikum. Teatret ble etablert i 1899, og staten ble eier i 1972. Nationaltheatret er lokalisert i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 324 ansatte og bokført egenkapital på 7,9 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 280 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Nationaltheatret for å bidra til at alle kan få tilgang til scenekunst. Staten eier 100 prosent av aksjene i Nationaltheatret.

Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av tilskudd fra staten. Kultur- og likestillingsdepartementet gir mål, rammer og føringer for tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Nofima AS

Om selskapet

Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som vektlegger praktisk anvendelse av forskningsresultatene. Selskapet bidrar til at ny forskningsbasert kunnskap og ideer med kommersielt potensial skaper arbeidsplasser gjennom bærekraftig produksjon, nye produkter og tjenester. Nofima forsker basert på oppdrag fra akvakulturnæringen, fiskerinæringen, land- og havbasert matindustri, leverandørindustri, fôrleverandør- og ingrediensindustrien samt offentlig forvaltning. Selskapet ble etablert i 2008. Nofima har hovedkontor i Tromsø.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 393 ansatte og bokført egenkapital på 217 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 677 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Nofima for å legge til rette for forskningsaktivitet og forskningsinfrastruktur innenfor akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien, på områder markedet ikke finansierer og som er viktige for samfunnet. Staten eier 56,8 prosent av aksjene i Nofima.

Statens mål som eier er høyest mulig verdiskaping av selskapets forskningsaktivitet.

Særskilte rammer for selskapet

Nærings- og fiskeridepartementet gir tilskudd til selskapet med tilhørende tilskuddsbrev, blant annet for å ivareta forskningsinfrastrukturen.

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS

Om selskapet

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) er et nordisk samarbeidsorgan for dentale biomaterialer. Selskapets virksomhet innenfor forskning, materialprøving, standardisering og forskningsbasert opplysningsvirksomhet er rettet mot tannhelsetjenesten og helsemyndigheter i de nordiske landene. NIOM bidrar til at pasienter i nordiske land får sikre og velfungerende biomaterialer. Virksomheten ble grunnlagt i 1972 som institutt underlagt Nordisk ministerråd og ble omdannet til aksjeselskap i 2009. NIOM har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 28 ansatte og bokført egenkapital på 18,8 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 41 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i NIOM for å sikre nordisk innflytelse i styringen av selskapet. Staten eier 49 prosent av aksjene i NIOM. Norwegian Research Centre eier 51 prosent av aksjene.

Statens mål som eier er å bidra til best mulig kvalitet og pasientsikkerhet i bruk av tannbehandlingsmaterialer i Norden.

Særskilte rammer for selskapet

Helsedirektoratet og Nordisk Ministerråd gir tilskudd til selskapet med tilhørende tilskuddsbrev.

Norfund (særlovselskap)

Om selskapet

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Selskapet investerer risikokapital i bærekraftige virksomheter, som bidrar til økonomisk utvikling og arbeidsplasser gjennom levedyktig og lønnsom virksomhet. Overskudd i porteføljen blir reinvestert. Selskapet ble opprettet i 1997. Norfund har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 111 ansatte og bokført egenkapital på 32,1 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 6 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Norfund for å ha et målrettet virkemiddel som kan utvikle levedyktig og lønnsom næringsvirksomhet i utviklingland som ellers ikke ville bli igangsatt som følge av høy risiko. Staten eier 100 prosent av Norfund.

Statens mål som eier er å stimulere til høyere sysselsetting og bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland. Norfund forvalter også Klimainvesteringsfondet, hvor statens mål er størst mulig reduksjon eller unngåelse av klimagassutslipp ved å investere i fornybar energi i utviklingsland.

Særskilte rammer for selskapet

Norfunds virksomhet og investeringer er regulert i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland og i selskapets vedtekter. Norfund skal være en minoritetsinvestor og prioritere investeringer i Afrika sør for Sahara og i de minst utviklede landene, i fornybar energi og risikoutsatte sektorer der utviklingseffektene er særlig høye.

Norfund har siden etableringen årlig fått tilført kapital over statsbudsjettet. Det foreligger ikke inntjeningskrav ut over lønnsom virksomhet.

Norges sjømatråd AS

Om selskapet

Norges sjømatråd skal fremme verdien av norsk sjømat gjennom felles markedsføring, arbeid med markedsinformasjon, markedsadgang, PR/informasjon og beredskap. Selskapet skal videre søke å utvikle nye og etablerte markeder samt fremme og trygge omdømmet av norsk sjømat. Selskapet ble opprettet i 1991. Norges sjømatråd har hovedkontor i Tromsø.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 72 ansatte og bokført egenkapital på 305 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 467 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Norges sjømatråd for å legge til rette for felles markedsføring, markedsinnsikt og markedsadgang som skal bidra til økt volum og større inntekter fra eksport av norsk sjømat. Staten eier 100 prosent av aksjene i Norges sjømatråd.

Statens mål som eier er å maksimere eksportverdien av norsk sjømat.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres gjennom en lovpålagt markedsavgift på all eksport av norsk fisk og sjømat, jf. lov av 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer. Selskapets virksomhet er regulert i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

Norid AS

Om selskapet

Norid er registerenheten for de norske landkodetoppdomenene .no (Norge), .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøya). Selskapet tildeler, administrerer og registrerer disse toppdomenene i henhold til overenskomst med den internasjonale forvalter av toppdomener. Det er kun .no-domenet som er åpent for registreringer. Norid forvalter registreringstjenesten og navnetjenesten for toppdomenene. Selskapet ble opprettet i 2003. Norid har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 21 ansatte og bokført egenkapital på 79 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 50 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Norid for å ha kontroll med sentral nasjonal internettinfrastruktur. Staten eier 100 prosent av aksjene i Norid.

Statens mål som eier er sikre og tilgjengelige registrerings- og navnetjenester til internettbrukerne.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er finansiert av abonnementsavgifter. Domenenavntildeling skjer på privatrettslig grunnlag, og innebærer ikke offentlig myndighetsutøvelse. Norid fastsetter regler for tildeling av domenenavn innenfor rammen av domeneforskriften. Domeneforskriften legger vekt på kostnadseffektivitet, høy teknisk kvalitet, ikke-diskriminering, forutberegnelighet, åpenhet og brukernes og nasjonale interesser.

Norsk Helsenett SF

Om selskapet

Norsk helsenett driver og videreutvikler en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren (helsenettet). Dette inkluderer utvikling og drift av en rekke nasjonale tjenester som helsenorge, kjernejournal og elektronisk datautveksling. Kundegruppen består av alle helseforetak, kommuner, fastleger og andre behandlere i helse- og omsorgssektoren og en rekke tredjepartsleverandører som leverer tjenester til disse over helsenettet. Selskapet ble etablert i 2009. Norsk helsenett har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 845 ansatte og bokført egenkapital på 451 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 2,2 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Norsk helsenett for å ha direkte kontroll med virksomheten som tilgjengeliggjør nødvendig digital infrastruktur i helse- og omsorgssektoren. Staten eier 100 prosent av Norsk Helsenett.

Statens mål som eier er å legge til rette for en hensiktsmessig og sikker digital infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenestene, samt bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets finansiering er tredelt mellom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet for gjennomføring av nasjonale oppgaver, medlemsinntekter for tilkobling og bruk av Helsenettet, samt salg av øvrige tjenester. Rammer for selskapets oppgaver fremgår i et årlig oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette inkluderer rammer for utføring av oppdrag innenfor drift og utvikling av nasjonale tjenester og informasjonssikkerhet.

Norsk rikskringkasting AS

Om selskapet

Norsk rikskringkasting (NRK) har et bredt medietilbud gjennom tre TV-kanaler, 13 radiokanaler på DAB, strømmetjenestene NRK TV, NRK Super og NRK Radio, nettstedene www.nrk.no og www.yr.no samt innhold på mobil. Selskapet er til stede på over 50 steder og har ti distriktskontorer som tilbyr folk nyheter fra hele landet til hele landet. NRK har også ti korrespondenter i utlandet. Selskapet ble etablert i 1933. NRK har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 3 214 ansatte og bokført egenkapital på 1,8 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 6 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i NRK for å ha en ikke-kommersiell allmennkringkaster i Norge. Staten eier 100 prosent av aksjene i NRK.

Statens mål som eier er ikke-kommersiell allmennkringkasting av høy kvalitet som oppfyller sosiale, demokratiske og kulturelle behov.

Særskilte rammer for selskapet

NRKs allmennkringkastingsoppdrag er fastsatt i NRK-plakaten og i selskapets vedtekter. I henhold til allmennkringkastingsoppdraget skal NRK blant annet understøtte og styrke demokratiet, styrke norsk språk, identitet og kultur og være allment tilgjengelig. Videre påvirkes selskapets virksomhet av generelle regler i lov av 4. desember 1992 nr. 127 (kringkastingsloven) med tilhørende forskrifter. Medietilsynet fører tilsyn med hvordan NRK som allmennkringkaster oppfyller forpliktelsene sine.

Norsk Tipping AS (særlovselskap)

Om selskapet

Norsk Tipping har enerett på å tilby en rekke pengespill i Norge i medhold av lov om pengespill. I henhold til spilleregler fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet skal selskapet avholde og formidle pengespill i trygge former under offentlig kontroll, for å forebygge negative konsekvenser av pengespillene. Samtidig skal selskapet gjennom rasjonell drift legge til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til samfunnsnyttige formål. Selskapet ble opprettet i 1946. Norsk Tipping har hovedkontor i Hamar.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 404 ansatte og bokført egenkapital på 485 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 43,7 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Norsk Tipping for å legge til rette for et ansvarlig pengespilltilbud, forebygge negative konsekvenser av pengespill og for at mest mulig av inntektene fra selskapets pengespill går til formålene nevnt i pengespilloven. Staten eier 100 prosent av Norsk Tipping.

Statens mål som eier er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er regulert i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. med tilhørende forskrifter, retningslinjer og spilleregler. Ny pengespillov, som vil regulere Norsk Tippings virksomhet, trer i kraft 1. januar 2023. Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn med om Norsk Tipping oppfyller oppdraget. Selskapet kan i henhold til vedtektene instrueres av Kultur- og likestillingsdepartementet per brev.

Norske tog AS

Om selskapet

Norske tog anskaffer, eier og forvalter togmateriell. Selskapet inngår avtaler om utleie av togmateriell med togoperatører som har trafikkavtale med Jernbanedirektoratet. Selskapet ble fisjonert ut fra Vygruppen AS i 2017. Norske tog har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 51 ansatte og bokført egenkapital på 3,3 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 1,2 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Norske tog for å ha en aktør som kan tilby togmateriell på nøytrale vilkår. Staten eier 100 prosent av aksjene i Norske tog.

Statens mål som eier er kostnadseffektiv anskaffelse og utleie av togmateriell.

Særskilte rammer for selskapet

Norske togs virksomhet er en del av statens samlede sektorpolitikk på jernbaneområdet. I rollen som sektormyndighet fastsetter Samferdselsdepartementet rammer for virksomheten til Norske tog gjennom statsbudsjettet og Nasjonal transportplan. Som sektormyndighet legger Samferdselsdepartementet også rammer for virksomheten til Norske tog gjennom etatsstyringen av Jernbanedirektoratet som koordinerende aktør for jernbanesektoren og forvaltning sektorspesifikke lov- og forskriftsreguleringer.

Jernbanedirektoratets materiellstrategi, og vurdering av søknader om restverdisikring fra Norske tog, sikrer at kvaliteten og størrelsen på materiellparken til Norske tog er mest mulig tilpasset det offentlige persontogtilbudet, som er gjenstand for statlig kjøp. Jernbanedirektoratet pålegger de persontogselskapene som har trafikkavtale med staten å inngå materielleieavtaler med Norske tog. Norske togs inntekter på dette områder dekkes således av statlige bevilgninger til offentlig kjøpt persontogtrafikk.

Nye Veier AS

Om selskapet

Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riksveistrekninger, samt planlegger og bygger en jernbanestrekning (Ringeriksbanen). Selskapet har en utbyggingsportefølje på 1 269 kilometer riksvei og 40 kilometer dobbeltsporet jernbane, med en estimert utbyggingskostnad på 270 milliarder kroner (målt i 2022-kroner). Utbygging av strekninger prioriteres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Selskapet har vært i ordinær drift fra 2016. Nye Veier har hovedkontor i Kristiansand.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 189 ansatte og bokført egenkapital på 2 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 6,8 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Nye Veier for å ivareta nasjonal vei- og jernbaneinfrastruktur og bidra til raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av deler av riksvei- og jernbanenettet, enn hva som kan oppnås gjennom utbygging i tradisjonell forstand. Staten eier 100 prosent av aksjene i Nye Veier.

Statens mål som eier er høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de vei- og jernbaneprosjekter selskapet har fått ansvar for.

I lys av at regjeringen i Prop. 1 S (2022–2023) har foreslått å tilbakeføre Ringeriksbanen til Bane NOR og stanse videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret–Høgkastet–Hønefoss, tar regjeringen sikte på å justere statens begrunnelse for eierskapet og statens mål som eier i Nye Veier, slik at selskapets virksomhetsområde spesifiseres til å omfatte veiinfrastruktur og veiprosjekter.

Særskilte rammer for selskapet

Nye Veiers virksomhet er en del av statens samlede sektorpolitikk på veiområdet. I rollen som sektormyndighet fastsetter Samferdselsdepartementet rammer for virksomheten til Nye Veier gjennom statsbudsjettet og Nasjonal transportplan. Som sektormyndighet legger Samferdselsdepartementet også rammer for virksomheten til Nye Veier gjennom forvaltning av sektorspesifikke lov- og forskriftsreguleringer.

Nye Veier finansieres ved bevilgninger over statsbudsjettet og bompenger. Selskapet inngår utbyggingsavtaler med staten ved Samferdselsdepartementet for hvert enkelt veiprosjekt selskapet prioriterer for utbygging, herunder særskilte proposisjoner behandlet av Stortinget for avtaler der det er lagt til grunn et bompengebidrag.

Petoro AS

Om selskapet

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette på vegne av staten. SDØE-ordningen innebærer at staten deltar som en direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Petoro er rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Selskapet står ikke selv for markedsføring og salg av statens olje og gass. Dette ansvaret har Equinor ASA i henhold til instruks vedtatt på selskapets generalforsamling (avsetningsinstruksen). Petoro følger opp at Equinors salg av statens olje og gass skjer i tråd med avsetningsinstruksen. Selskapet ble etablert i 2001. Petoro har hovedkontor i Stavanger.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 70 ansatte og bokført egenkapital på 28 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 288 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Petoro for å ha en god ivaretakelse av SDØE-andelene og slik høste grunnrente fra virksomheten på norsk sokkel. Staten eier 100 prosent av aksjene i Petoro.

Statens mål som eier er høyest mulig verdi og inntekter fra SDØE.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapets virksomhet er hjemlet i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet. Nettoinntektene fra SDØEs deltagerandeler overføres til Statens pensjonsfond utland. Petoros ivaretakelse av SDØE finansieres av administrasjonstilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet med tilhørende oppdragsbrev.

Regionale helseforetak (særlovselskaper)

Om selskapene

Regionale helseforetak er Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Selskapene sørger for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i de respektive regionene. I tillegg har de lovpålagte oppgaver innenfor forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene ble etablert i 2002 da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenestene fra fylkeskommunene. De regionale helseforetakene har hovedkontor i henholdsvis Stjørdal, Bodø, Hamar og Stavanger.

Ved utgangen av 2021 hadde Helse Midt-Norge 21 596 ansatte og bokført egenkapital på 13 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 25,5 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2021 hadde Helse Nord 19 010 ansatte og bokført egenkapital på 11,5 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 20,7 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2021 hadde Helse Sør-Øst 81 030 ansatte og bokført egenkapital på 43,3 milliarder kroner, Driftsinntektene i 2021 var 95,9 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2021 hadde Helse Vest 32 075 ansatte og bokført egenkapital på 18,3 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 33,7 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i de regionale helseforetakene for å sikre at det finnes et tilbud av spesialisthelsetjenester i Norge til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Staten eier 100 prosent av de regionale helseforetakene.

Statens mål som eier er å oppnå gode og likeverdige spesialisthelsetjenester, samt å legge til rette for forskning og undervisning med god kvalitet.

Særskilte rammer for selskapet

De regionale helseforetakene er regulert gjennom blant annet lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. og tilhørende forskrifter. Helse- og omsorgsdepartementet finansierer spesialisthelsetjenesten og stiller vilkår for midlene i årlige oppdragsbrev.

Rogaland Teater AS

Om selskapet

Rogaland Teater er et region-/landsdelsteater og driver teatervirksomhet i Stavanger og omliggende region samt på turneer. Barne- og ungdomsteatret, der barn spiller for barn i en profesjonell ramme, er en integrert del av teatret. Teatret ble etablert i 1883, og staten ble deleier i 1972. Rogaland Teater er lokalisert i Stavanger.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 119 ansatte og bokført egenkapital på 65,8 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 114 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Rogaland Teater for å bidra til at alle kan få tilgang til scenekunst. Staten eier 66,67 prosent av aksjene i Rogaland Teater.

Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av offentlige tilskudd. Kultur- og likestillingsdepartementet gir mål, rammer og føringer for sin andel av tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Simula Research Laboratory AS

Om selskapet

Simula Research Laboratory (Simula) driver grunnleggende og anvendt forskning på utvalgte områder innenfor programvare- og kommunikasjonsteknologi, og bidrar gjennom dette til innovasjon i samfunnet. Simulas arbeider for å være et fremragende forskningsmiljø som løser grunnleggende problemer innenfor vitenskap og teknologi, veileder glimrende forskere og ledere, og utvikler kommersielle selskaper. Selskapet ble opprettet i 2001. Simula har hovedkontor i Bærum.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 209 ansatte og bokført egenkapital på 167 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 267 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Simula for å bidra til grunnleggende og anvendt forskning og utdanning innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi herunder digital sikkerhet. Staten eier 100 prosent av aksjene i Simula.

Statens mål som eier er forskning og utdanning av høy kvalitet og mest mulig innovasjon innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi herunder digital sikkerhet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres delvis med tilskudd fra flere departementer og Norges forskningsråd med tilhørende tilskuddsbrev.

Siva – Selskapet for industrivekst SF

Om selskapet

Siva – Selskapet for Industrivekst (Siva) er en del av det offentlige næringsrettede virkemiddelapparatet. Selskapet forvalter virkemidlene Norsk katapult, Inkubatorprogrammet, Næringshageprogrammet, Eierskap i innovasjonsselskaper og Eiendomsinvesteringer. Gjennom katapultsentrene får bedriftene tilgang til en internasjonalt ledende industriell testinfrastruktur og kompetanse, som de fleste ellers ikke ville hatt tilgang til. Gjennom sine eiendomsinvesteringer senker selskapet barrierer for etablering av næringsvirksomhet i områder eller bransjer der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende. Gjennom innovasjonsaktivitetene tilrettelegger Siva for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Selskapet ble etablert i 1968. Siva har hovedkontor i Trondheim.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 53 ansatte og bokført egenkapital på 1,7 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 834 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Siva for å ha et virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Staten eier 100 prosent av Siva.

Statens mål som eier er å utløse lønnsom næringsutvikling ved å stille infrastruktur og fellesressurser til rådighet for selskaper og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer.

Særskilte rammer for selskapet

Fra 2020 har regjeringen foreslått at selskapet mottar tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene, med rammer og retningslinjer i tilhørende årlige oppdragsbrev.

Space Norway AS

Om selskapet

Space Norway utvikler og drifter romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge. Selskapet samarbeider om dette med andre nasjonale kommunikasjons- og romaktører. Virksomheten ble skilt ut fra forvaltningsorganet Norsk Romsenter i 1995. Space Norway har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 42 ansatte og bokførte egenkapital på 1,3 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 654 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Space Norway for å utvikle, forvalte og eie sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige, norske samfunnsbehov. Staten eier 100 prosent av aksjene i Space Norway.

Statens mål som eier er å tilby kostnadseffektiv og forsvarlig utvikling og forvaltning av romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. For virksomhet i konkurranse med andre er statens mål som eier høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av statens sektorpolitiske mål.

Spordrift AS

Om selskapet

Sportdrift har to forretningsområder, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur og prosjektaktivitet i tilknytning til dette. Selskapet ivaretar en samfunnskritisk funksjon, som Norges største entreprenør innen drift og vedlikehold av jernbane. Spordrift ble etablert av Bane NOR SF i 2019. Samferdselsdepartementet overtok eierskapet i januar 2021. Spordrift har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 1 267 ansatte og bokført egenkapital på 189 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 2,2 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Spordrift for å ha en leverandør som kan drifte og vedlikeholde det nasjonale jernbanenettet. Staten eier 100 prosent av aksjene i Spordrift.

Statens mål som eier er kostnadseffektiv drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. For den kommersielle delen av virksomheten er statens mål som eier høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

Spordrift driver i dag sin virksomhet på basis av en direktekjøpsavtale om drift- og vedlikeholdstjenester med Bane NOR SF, etter reglene om utvidet egenregi i regelverket for offentlige anskaffelser. Konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdstjenestene på det nasjonale jernbanenettet er stanset. Bane NOR SF skal gjøre en fornyet vurdering av hvilke deler av disse tjenestene som bør kjøpes direkte fra Spordrift og hvilke deler som ev. kan kjøpes gjennom konkurranse.

Statnett SF

Om selskapet

Statnett er systemansvarlig nettselskap i det norske kraftsystemet, og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Selskapet har ansvar for at det til enhver tid er momentan balanse mellom produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge. Statnett har monopol på å eie og drive transmisjonsnettet i Norge. Selskapet ble opprettet i 1992 ved en deling av Statskraftverkene i Statnett og Statkraft SF. Statnett har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 1 647 ansatte og bokført egenkapital på 21,5 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 14,4 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Statnett fordi selskapet eier transmisjonsnettet og er systemansvarlig for det norske kraftsystemet. Staten eier 100 prosent av Statnett.

Statens mål som eier er en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft.

Særskilte rammer for selskapet

Rollen som systemansvarlig og tilhørende oppgaver er regulert i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Statnett er også underlagt en rekke direktereguleringer som er hjemlet i energiloven, herunder bestemmelser om leveringskvalitet, tilknytningsplikt og utforming av tariffer.

Som sektormyndighet fatter Olje- og energidepartementet enkeltvedtak og fastsetter rammevilkår for sektoren. Olje- og energidepartementet er også konsesjonsmyndighet for søknader fra Statnett om store anlegg, og behandler klager på konsesjoner gitt til Statnett av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Statnett er finansiert gjennom tariffer fra kunder tilknyttet transmisjonsnettet. Reguleringsmyndighetene for energi fastsetter årlig inntektsramme for Statnett.

Statskog SF

Om selskapet

Statskog er landets største grunneier og forvalter nær en femtedel av Norges fastlandsareal. Dette er i all hovedsak fjell- og utmarksareal. Selskapet ivaretar og utvikler verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Statskog er også landets største skogeier med om lag 6 prosent av det samlede produktive skogarealet i Norge. Statskog har kommersiell virksomhet innenfor skogbruk, utmarksforvaltning og annen areal- og eiendomsforvaltning. Selskapet ble etablert i 1993 ved omdanning fra Direktoratet for statens skoger. Statskog har hovedkontor i Namsos.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 113 ansatte og bokført egenkapital på 1,9 milliarder kroner. Driftsinntektene i 2021 var 331 millioner kroner i driftsinntekter.

Statens eierskap

Staten er eier i Statskog for å ha kontroll over viktige skog- og utmarksarealer samt å sikre bærekraftig forvaltning av statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, herunder å legge til rette for allmennhetens behov for jakt-, fiske- og friluftslivstilbud med videre. Staten eier 100 prosent av Statskog.

Statens mål som eier er bærekraftig forvaltning av arealene, gjennom effektiv drift og tilfredsstillende økonomisk resultat over tid.

Særskilte rammer for selskapet

Statskog utfører lovregulerte oppgaver som følger av bestemmelser i statsallmenningsloven og fjelloven. Landbruks- og matdepartementet inngår avtale med Statskog som gir nærmere rammer for hvordan Statskog skal utføre disse og andre sektorpolitiske oppgaver. I tillegg mottar Statskog årlig tilskuddsbrev og oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet.

Jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning forvaltet etter fjelloven er regulert i forskrift om dette fastsatt av Miljødirektoratet.

Vern på Statskogs arealer er sammen med frivillig vern på private arealer hovedstrategien for å nå regjeringens mål om vern av 10 prosent av skogen i Norge. Til forskjell fra vern på privat grunn, der skogeierne på frivillig basis tilbyr arealer for vern, eller på statsallmenninger der vern gjennomføres etter prinsippene for frivillig vern, gjennomføres vern på Statskogs ordinære arealer ut fra en kartlegging og prioritering utført av vernemyndighetene. Vernevedtak fattes på ordinær måte, og Statskog kompenseres for vern på samme måte som andre grunneiere.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Om selskapet

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (Store Norske) driver kullvirksomhet i Gruve 7, boligvirksomhet og forvaltning av næringsbygg, logistikktjenester, prosjekter innenfor fornybar energi og en besøksgruve på Svalbard. I tillegg er Store Norske ansvarlig for oppryddingen av den tidligere kullvirksomheten i Svea og Lunckefjell. Selskapet ble stiftet i 1916 og staten ble eier på 1930-tallet. Store Norske har hovedkontor i Longyearbyen.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 134 ansatte og bokført egenkapital på -418 millioner kroner.4 Driftsinntektene i 2021 var 283 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Store Norske for å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. Staten eier 100 prosent av aksjene i Store Norske.

Statens mål som eier er kostnadseffektiv og stabil produksjon av kull til kullkraftverket i Longyearbyen og kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av boliger i Longyearbyen. For næringsbygg, industriell virksomhet og annen virksomhet er statens mål som eier høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Særskilte rammer for selskapet

All virksomhet i selskapet skal, som det mest tungtveiende hensynet, utøves for å understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. Selskapet kan ikke, med unntak av ordinær kassekreditt eller lignende, ta opp ekstern gjeld uten samtykke fra Nærings- og fiskeridepartementet. Eventuelle vesentlige endringer i selskapets strategi, herunder eventuell ny aktivitet, skal tas opp med Nærings- og fiskeridepartementet på et tidlig stadium.

Oppryddingen etter kullvirksomheten i Svea og Lunckefjell finansieres i all hovedsak av staten. Mål, rammer og føringer knyttet til oppryddingsarbeidet fremgår av årlig oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Talent Norge AS

Om selskapet

Talent Norge bidrar med å gi kompetanse, utviklingsmuligheter og økonomisk støtte til kunstneriske talenter. Selskapet prioriterer satsinger rettet mot talenter som befinner seg i perioden før eller like etter endt kunstfaglig utdanning. Målgruppen er både utøvende og skapende kunstnere, innenfor alle kunstformer og -uttrykk. Talent Norge samarbeider med toneangivende organisasjoner, institusjoner og miljøer innenfor norsk kulturliv. Selskapet ble etablert i 2015. Talent Norge har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet åtte ansatte og bokført egenkapital på 8 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 124 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Talent Norge for å bidra til utvikling av de fremste talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse. Staten eier 33,3 prosent av aksjene i Talent Norge.

Statens mål som eier er bidra til utvikling av de fremste kunstneriske talentene i Norge.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er delvis finansiert av tilskudd fra staten. Kultur- og likestillingsdepartementet gir mål, rammer og føringer for tilskuddet i et årlig oppdragsbrev. Selskapet samarbeider med private bidragsytere som gir likeverdige private bidrag til satsingene.

Trøndelag Teater AS

Om selskapet

Trøndelag Teater er et region-/landsdelsteater og driver teatervirksomhet i Trondheim og omliggende region, inkludert turneer/gjestespill. Teatret ble etablert i 1937 og staten ble deleier i 1972. Trøndelag Teater er lokalisert i Trondheim.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 148 ansatte og bokført egenkapital på 16,5 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 127 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Trøndelag Teater for å bidra til at alle kan få tilgang til scenekunst. Staten eier 66,67 prosent av aksjene i Trøndelag Teater.

Statens mål som eier er høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er hovedsakelig finansiert av offentlige tilskudd. Kultur- og likestillingsdepartementet gir mål, rammer og føringer for sin andel av tilskuddet i et årlig tilskuddsbrev.

Universitetssenteret på Svalbard AS

Om selskapet

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) gir studietilbud og driver forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område og fortrinnene dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium. Studietilbudet er et supplement til undervisningen ved universitetene på fastlandet og inngår i ordinære studieløp. UNIS har studieretningene arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi. Selskapet ble opprettet i 2002 og avløste stiftelsen Universitetsstudiene på Svalbard som var opprettet av de fire norske universitetene i 1994. UNIS har hovedkontor i Longyearbyen.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 119 årsverk og bokført egenkapital på 60,1 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 192 millioner kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i UNIS for å ha en institusjon for universitetsstudier og forskning på Svalbard som bidrar til å støtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. Staten eier 100 prosent av aksjene i UNIS.

Statens mål som eier er høyere utdanning og forskning av høy kvalitet som tar utgangspunkt i de naturgitte fortrinn som Svalbards beliggenhet i et høyarktisk område gir.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet finansieres i hovedsak med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet med tilhørende tilskuddsbrev.

AS Vinmonopolet (særlovselskap)

Om selskapet

Vinmonopolet har enerett til salg av alkoholprodukter med mer enn 4,7 volumprosent alkohol til forbruker. Selskapet er ett av de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk og bidrar til å begrense alkoholforbruket i samfunnet gjennom regulering av tilgjengeligheten. Det alkoholpolitiske ansvaret kommer til uttrykk gjennom effektiv sosial kontroll, holdningsskapende tiltak og fravær av kjøpepress. Selskapet ble etablert i 1922 og staten ble eier på 1930-tallet. Vinmonopolet har hovedkontor i Oslo.

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 1 935 ansatte og bokført egenkapital på 665 millioner kroner. Driftsinntektene i 2021 var 21,7 milliarder kroner.

Statens eierskap

Staten er eier i Vinmonopolet for å sikre fravær av privatøkonomiske interesser som motiverende for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol og bidra til omsetning i kontrollerte former. Staten eier 100 prosent av Vinmonopolet.

Statens mål som eier er å begrense skadevirkningene av alkohol for den enkelte og for samfunnet.

Særskilte rammer for selskapet

Selskapet er regulert i lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet. Rammer for selskapets drift reguleres også av blant annet lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og alkoholforskriften. I tillegg sender Helse- og omsorgsdepartementet et årlig oppdragsbrev til selskapet.

7.3 Selskapene som ikke er kategorisert

Folketrygdfondet (særlovselskap)

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet. Selskapet eies 100 prosent av staten. SPN investeres i børsnoterte aksjer og obligasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Ved årsslutt 2021 var markedsverdien av SPN på 333 milliarder kroner. Avkastningen legges løpende til kapitalen i SPN.

Folketrygdfondet forvalter også Statens obligasjonsfond. Fondet ble opprettet 27. mars 2020 og har en ramme for kjøp av obligasjoner på inntil 50 milliarder kroner. Det ble opprettet for å bidra til økt likviditet og kapital til kredittobligasjonsmarkedet som følge av koronapandemien. Ved utgangen av 2021 hadde fondet investert 8 milliarder kroner i kredittobligasjonsmarkedet.

Folketrygdfondet har 49 ansatte og er lokalisert i Oslo.

Finansdepartementet legger frem årlige meldinger til Stortinget om selskapet og dets forvaltning av SPN.

Folketrygdfondet skal søke å oppnå høyest mulig avkastning over tid av begge fondene, målt i norske kroner og etter kostnader.

Rosenkrantzgate 10 AS

Rosenkrantzgate 10 er et eiendomsselskap hvis eneste aktivum er eiendommen med adresse Rosenkrantzgate 10 i Oslo. Selskapets virksomhet er utleie av lokaler i denne eiendommen. Bygningen huser Oslo Nye teater som har førsterett til leie av lokaler.

Staten eier 3,07 prosent av aksjene i Rosenkrantzgate 10. Oslo kommune eier 78,89 prosent, 16,69 prosent er i ukjent eie, mens resterende eies av Oslo Nye teater AS og privatpersoner. Statens eierandel er et resultat av tidligere engasjement/eierskap i Oslo Nye Teater, som Oslo kommune nå eier alene.

Staten har ikke en særskilt begrunnelse for å være eier i selskapet. Avhending av aksjene har vært krevende i lys av ukjente aksjeeiere i selskapet. I 2017 ble aksjene i ukjent eie deponert i Norges Bank for 20 år. Disse aksjene kan i perioden frigjøres til aksjeeiere som godtgjør at de er eiere. Når deponeringsperioden er omme, kan selskapet kreve å få aksjene.

Rygge 1 AS

Selskapet etablerer og eier infrastruktur (testcelle) på Rygge flystasjon som benyttes til testing av vedlikeholdte motordeler til F135-motoren som brukes i F-35 kampfly. Testcellen inngår som en viktig del av motordepot for vedlikehold av disse motorene, og leies ut til Kongsberg Aviation Maintenance Services AS, tidligere Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway), som er ansvarlig for motordepot og bruker testcellen i sin vedlikeholdsproduksjon. Rygge 1 var tidligere et datterselskap av AIM Norway. Staten overtok eierskapet gjennom en utdeling av samtlige aksjer i Rygge 1 som tingsutbytte i 2019 forut for gjennomføring av salg av aksjene i AIM Norway til Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Staten eier 100 prosent av aksjene i Rygge 1.

Statens mål som eier er å bidra til å muliggjøre etablering av motordepot i Norge. Testcellen er nå ferdig bygget og satt i drift og det gjøres nå en vurdering av om selskapet skal løses opp og testcellen legges inn under Forsvarsbyggs portefølje.

Figur 7.1 Oversikt over begrunnelser for statlig eierskap fordelt etter departement og selskap.

Figur 7.1 Oversikt over begrunnelser for statlig eierskap fordelt etter departement og selskap.

Fotnoter

1.

Näringsdepartementet (2022): «Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2021». Verdien er omregnet fra svenske til norske kroner med valutakurs per 31. desember 2021.

2.

Statsrådets publikationer 2022:32: «Regeringens årsberettelse 2021 bilaga 4 – Statens bolagsinnehav». Verdien er omregnet fra euro til norske kroner med valutakurs per 31. desember 2021.

3.

Se regjeringens nettsider om statlig eierskap.

4.

Konsernets egenkapital er påvirket av negativ egenkapital i datterselskapene Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS og Store Norske Gruvedrift AS, grunnet avsetninger knyttet til oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell og fremtidig oppryddingsforpliktelse i Gruve 7. Se nærmere om dette i selskapets årsrapport for 2021.

Til forsiden