Meld. St. 9 (2020–2021)

Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Angell, E. (red.), S. Eikeland, L. A. Grünfeld, I. Lie, S. Myhr, V. Nygaard og P. Pedersen (2012). Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene. Norut Alta-rapport 2012:2. Alta: Norut Alta - Áltá.

AMAP (2019). Climate Change Update 2019: An Update to Key Findings of Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017. Tromsø: Arctic Monitoring and Assessment Programme.

AMAP (2018a). AMAP Assessment 2018: Arctic Ocean Acidification. Tromsø: Arctic Monitoring and Assessment Programme.

AMAP (2018b). AMAP Assessment 2018: Biological Effects of Contaminants on Arctic Wildlife and Fish. Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme.

AMAP (2017a). Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017. Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme.

AMAP (2017b). AMAP Assessment 2016: Chemicals of Emerging Arctic Concern. Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme.

AMAP (2015). Summary for Policy-makers: Arctic Climate Issues 2015. Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme.

AMAP (2014). Trends in Stockholm Convention Persistent Organic Pollutants (POPs) in Arctic Air, Human media and Biota. AMAP Technical Report No. 7(2014). Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme.

Arctic Council (2019). Expert Group on Black Carbon and Methane – Summary of Progress and Recommendations 2019.

Arnberg, M., G. H. Refseth, R. Pettersen, T. Borch and S. Dupont (2020). Impact of climate change and ocean acidification on ocean-based industries and society in Norway. Observed and future impacts, mitigation and adaption actions. Akvaplan-niva report: 61400 -1. Tromsø: Akvaplan-niva AS.

Brandtzæg, B. A., T. E. Lunder, A. Aastvedt, og G. K. Aasen Leikvold (2020). Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler. TF-rapport nr. 540. Bø: Telemarksforsking.

Breimo, G., M. Leitet, R. Høyli, M. S. Myhre og R. Richardsen (2018). Havnæringene i nord – næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040. SINTEF rapport 2018:01146. Tromsø: Sintef Nord AS.

Bøe, L. V., I. H. Gabrielsen, M. A. Hjorthol, K. M. Klokkeide, V. F. Lillesund, O-K. Selboe og T. Terum (2019). Pilotfasen for «Planting av skog på nye areal som klimatiltak». Sluttrapportering og evaluering. M-1161/2019. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

CAFF (2017). State of the Arctic Marine Biodiversity Report (2017). Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Arktisk råd.

CAFF (2013). Arctic Biodiversity Assessment. Status and trends in Arctic biodiversity. Conservation of Arctic Flora and Fauna, Akureyri.

Carneiro, P. M., K. Liu and K. G. Salvanes (2018). The Supply of Skill and Endogenous Technical Change: Evidence from a College Expansion Reform.Centre for Economic Policy Reasearch, Discussion Paper No. DP13045.

DNV GL (2019). Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic. Part 1: Status. Tromsø: Senter for hav og Arktis.

European Commission (2019): Border Orientation Paper (Sweden-Finland-Norway (Nord)). Ref. Ares(2019)3258549 - 17/05/2019.

Faglig forum for norske havområder (2019a). Verdiskaping i næringene – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. M-1297/2019.

Faglig forum for norske havområder (2019b). Verdiskaping i næringene. Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen-Skagerrak. M-1408/2019.

Fjose, S., A. Helseth, J. Erraia, H. Baustad, M. N. Basso, E. Jakobsen og K. E. Schøtt-Pedersen (2020). Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv. Menon-publikasjon nr. 38/2020. Oslo Menon.

Finish Transport Agency (2018). Arctic Ocean Railway Report. Helsinki: Finish Transport Agency.

Fjose, S., J. Erraia og S. Pedersen (2019). Bakgrunnsnotat om database over olje- og gassrelaterte inntekter i kommunene. Menon-Notat nr. 14/2019. Oslo: Menon.

Forskningsrådet (2019). Forskning og innovasjon i og for nord. Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning. Revidert 2019. Oslo: Forskningsrådet.

Fylkesmannen i Nordland (2019). Årsrapport 2019.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark (2019). Årsrapport 2019.

Gleditsch, R. F., M. J. Thomas og A. Syse (2020). Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020. Modeller, forutsetning og resultater. SSB-rapport 2020/24. Oslo-Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå.

Grünfeld, L. A. og G. Grimsby (2010). Forretningsengler i Norge. Omfang, betydning og behov for offentlig involvering. MENON-publikasjon nr. 15/2010. Oslo: Menon.

IPBES (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (2019). Det internasjonale naturpanelet (IPBES).

IPCC (2019). Special Report – The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

IPCC (2018). Special Report – Global Warming of 1.5 oC. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (2018). Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen. KS-FoU-rapport. Oslo: KS.

Jernbaneverket (2013). Dobbeltspor på Ofotbanen. Utredning utført av Jernbaneverket Utbygging. Oslo: Jernbaneverket.

Johansen, T. J., A-L. Hykkerud, E. Uleberg og J. Mølmann (2018). Arktisk kvalitet. En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter. NIBIO rapport nr. 4/40/2018. Tromsø: Norsk institutt for bioøkonomi.

Kann, I. C., T. Dokken, J. Sørbø og J. Yin (2018). Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige, Arbeid og velferd 1–2018. Oslo: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018). Smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling. Veileder. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2020). Strategi for helhetlig instituttpolitikk. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsparken Bodø (2020). Levert 2019. Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge. Bodø: Kunnskapsparken Bodø.

Leknes, E., A. Gjertsen, A. K. Tennås Holmen, B. Lindeløv, J. Aars, I. Sletnes og A. Røiseland (2013). Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer. Rapport IRIS – 2013/008. Stavanger: International Research Institute of Stavanger.

Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak. Oslo: Klima- og miljødepartementet.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019.

NCCS (2019a). Climate in Svalbard 2100 – a knowledge base for climate adaptation. NCCS report no. 1/2019. Norsk Klimaservicesenter.

NCCS (2019b). Klimaprofil Longyearbyen. Norsk klimaservicesenter.

NCCS (2016). Klimaprofiler for Nordland, Troms og Finnmark. Norsk klimaservicesenter.

Nilsen, G., J. Huemer, L. Eriksen (2012). Bachelor studies for nurses organized in rural contexts – a tool for improving the health care services in circumpolar region. International journal of Circumpolar Health 71(1): 1-8.

NKOM (2019). EkomROS 2019: Den digitale grunnmuren. Risikovurdering av ekomsektoren. Oslo: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

NOU 2020: 2. Framtidige kompetansebehov III — Læring og kompetanse i alle ledd. Kompetansebehovsutvalgets tredje rapport.

Oslo Economics (2020). Kartlegging og vurdering av lokale ordninger for å beholde og rekruttere arbeiskraft i Nord-Norge. OE-rapport 2020-31. Oslo: Oslo Economics.

PAME (2019). Desktop Study on Marine Litter, including Microplastics in the Arctic. Protection of the Arctic Marine Environment (PAME). Rovaniemi: Actic Council.

Prop. 127 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet).

Prop. 57 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet).

Prop. 14 S (2020–2021) Evne til forsvar – vilje til beredskap.

Prop. 80 S (2017–2018) Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten.

Røberg, K.I.K. (2014). Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker. Rapport nr 7 – 2014. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sametinget (2020). Johtit. Hentet 27. oktober 2020 fra https://sametinget.no/naring/samisk-reiseliv/johtit/.

Sametinget (2020a). Høringsnotat – Revidering av Sametingets planveileder. (URL: https://sametinget.no/aktuelt/horing-forslag-til-endringer-i-sametingets-planveileder.4728.aspx)

Sametinget (2020b). Høringsnotat – Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. (URL: https://sametinget.no/aktuelt/horing-forslag-til-endringer-i-sametingets-retningslinjer-for-endret-bruk-av-utmark-i-finnmark.4731.aspx)

Samicultures (2020). Prosjekt Johtit. Hentet 27. oktober 2020 fra https://samicultures.com/ProsjektJohtit/nettverk.

Sletnes, I., C. Henrichsen, O. Lundin og E. Mãkinen (2013). Kommunelovene i Norden. En kartlegging og sammenligning. HiOA Rapport 2013 nr. 13, Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Statistisk sentralbyrå (SSB) (6. februar 2018). Samiske forhold. Hentet 27. oktober 2020 fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) (12. juni 2020). Næringspolitiske virkemidler. Hentet 27. oktober 2020 fra https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/statistikker/naringvirk.

Statkraft (3. juni 2020). Hydrogenproduksjon og grønt stål i Mo industripark. Hentet 27. august 2020 fra https://www.statkraft.no/nyheter/nyheter-og-pressemeldinger/arkiv/2020/hydrogen-og-stal/.

Statnett (2019a). Næring i nord. Næringsutvikling og framtidig kraftbehov i Finnmark. Oslo: Statnett.

Statnett (2919b). Nett i nord. Plan for nettutvikling i Finnmark. Oslo: Statnett.

Svendsen-utvalget (2020). Økt evne til å kombinere menneske og teknologi. Veier mot et høyteknologisk forsvar. Rapport fra utvalg nedsatt av Forsvarsdepartementet august 2019.

The Barents Euro-Arctic Region (2019). Joint Barents Transport Plan. Revised draft – main report 2019. Fra ekspertgruppe.

UNEP (2019). Global Mercury Assessment 2018. UN Environment Programme, Chemicals and Health Branch Geneva, Switzerland.

Vareide, K., D. Vareide og K. P. Miland (2019). Regional analyse for Samisk område 2019. Næringsutvikling, befolkningsutvikling, attraktivitet og scenarier. TF-rapport nr. 508. Bø: Telemarksforsking.

Vinsand, G. (2020). Interkommunalt samarbeid i Nordland 2020. Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland. NIVI Rapport 2020:3. Oslo: NIVI.

Vinsand, G. (2019a). Gode grep i Troms. Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Troms. NIVI Rapport 2019:2. Oslo: NIVI.

Vinsand, G. (2019b). Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark. NIVI Rapport 2019:4. Oslo: NIVI.

Vinsand, G. (2018). Gode grep i Finnmark. Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Finnmark. NIVI Rapport 2018:4. Oslo: NIVI.

Til forsiden