Meld. St. 9 (2020–2021)

Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Tiltak som presenteres i denne stortingsmeldingen og som har økonomiske konsekvenser, blir dekket innenfor gjeldende budsjettrammer. Stortingsmeldingen beskriver regjeringens mål og ambisjoner og setter rammer og retning for regjeringens videre nordområdepolitikk.

Til forsiden