Høring Mineralloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.08.2003

Vår ref.: -

Høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet 26.05.2003

Med dette sender Nærings- og handelsdepartementet forslag til ny lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven) på høring.

Høringsuttalelsene sendes Nærings- og handelsdepartementet, Avdeling for næringsregulering og skipsfart, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo innen 26. august 2003. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til papirversjon oversendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no.

En liste over adressatene til dette brevet følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene selv forelegger lovforslaget for relevante underliggende organer og organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Spørsmål kan rettes til Trine Westvold, trine.westvold@nhd.dep.no, 22 24 66 31 og Christian Braae-Johannessen, christian.braae-johannessen@nhd.dep.no, 22 24 02 44.

Med hilsen
Elisabeth Berger (e.f.)
underdirektør

Trine Westvold
førstekonsulent

Nærings- og handelsdepartementet legger med dette frem forslag til ny minerallov. Lovverket på dette området er i dag spredt på mange forskjellige lover, og mangelen på en samlet og enhetlig regulering har medført at en del forhold rundt mineralvirksomhet ikke er regulert. Et helhetlig regelregime for all mineralvirksomhet i Norge er etterspurt både av næringen, grunneierorganisasjonene og myndighetene.