Høring Mineralloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.08.2003

Vår ref.: -

Høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet 26.05.2003

Med dette sender Nærings- og handelsdepartementet forslag til ny lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven) på høring.

Høringsuttalelsene sendes Nærings- og handelsdepartementet, Avdeling for næringsregulering og skipsfart, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo innen 26. august 2003. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til papirversjon oversendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no.

En liste over adressatene til dette brevet følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene selv forelegger lovforslaget for relevante underliggende organer og organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Spørsmål kan rettes til Trine Westvold, trine.westvold@nhd.dep.no, 22 24 66 31 og Christian Braae-Johannessen, christian.braae-johannessen@nhd.dep.no, 22 24 02 44.

Med hilsen
Elisabeth Berger (e.f.)
underdirektør

Trine Westvold
førstekonsulent

Nærings- og handelsdepartementet legger med dette frem forslag til ny minerallov. Lovverket på dette området er i dag spredt på mange forskjellige lover, og mangelen på en samlet og enhetlig regulering har medført at en del forhold rundt mineralvirksomhet ikke er regulert. Et helhetlig regelregime for all mineralvirksomhet i Norge er etterspurt både av næringen, grunneierorganisasjonene og myndighetene.

Høringsuttalelser til høringsbrev av 26.05.2003

Samferdselsdepartementet – ingen merknader

Fiskeridepartementet – ingen merknader

Oslo Skifterett og Byskriverembete – pdf-fil

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – ingen merknader

Barne- og familiedepartementet – ingen merknader

Norsk Presseforbund – ingen merknader

Oslo kommune byrådsavdeling for næring og byutvikling – ingen merknader

Kommunenes Sentralforbund – ingen merknader

Justis- og politidepartementet – pdf-fil

Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader

Helsedepartementet – ingen merknader

Statskog SF – pdf-fil

Sør-Varanger kommune – pdf-fil

Forsvarsdepartementet – pdf-fil

Norges Skogeierforbund – pdf-fil

Kultur- og kirkedepartementet – ingen merknader

Prosessindustriens landsforening – pdf-fil

Telemark fylkeskommune – pdf-fil

Norske amatørgeologers sammenslutning – pdf-fil

Norsk Bergindustriforening – pdf-fil

Buskerud fylkeskommune – pdf-fil

Finnmark fylkeskommune – pdf-fil

Troms fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Fylkesmannen i Hedmark – pdf-fil

Fylkesmannen i Telemark – pdf-fil

Vestfold fylkeskommune – pdf-fil

Statens forurensningstilsyn – pdf-fil

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – pdf-fil

Landsorganisasjonen i Norge – pdf-fil

Kommunal- og regionaldepartementet – pdf-fil

Finansdepartementet – pdf-fil

Arbeids- og administrasjonsdepartementet – pdf-fil

Utenriksdepartementet – pdf-fil

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag – pdf-fil

Norske Reindriftssamers Landsforbund – pdf-fil

Den norske advokatforening – pdf-fil

Bergindustriens fellessekretariat – pdf-fil

Asker og Bærum Tingrett – pdf-fil

Olje- og energidepartementet – pdf-fil

Næringslivets Hovedorganisasjon – pdf-fil

Riksantikvaren – pdf-fil

Nordland fylkeskommune – pdf-fil

Norges geologiske undersøkelse – pdf-fil

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Direktoratet for naturforvaltning – pdf-fil

Rogaland fylkeskommune – pdf-fil

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard – pdf-fil

Fylkesmannen i Rogaland – pdf-fil

Norske Sivilingeniørers Forening – pdf-fil

Norges Bondelag – pdf-fil

Reindriftsforvaltningen – pdf-fil

Troms fylkeskommune

Kommunal- og regionaldepartementet – pdf-fil

Miljøverndepartementet – pdf-fil

Landbruksdepartementet – pdf-fil

Sametinget – TIFF-fil

Landbruksdepartementet – pdf-fil