NOU 1994: 18

Velferd i Forsvaret

Til innholdsfortegnelse

1 Vedlegg 1

Referanseliste

 • Oppnevning av et utvalg for å vurdere Velferdstjenesten i Forsvaret, FD 26 november 1992/3357 - 6/203.39

 • Tilleggsmandat for Velferdsutvalget, FD 21 april 1993/92/3357 - 7/203.39

 • Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning til Stortinget om virksomheten i tiden 1. jan - 31 des 1991 (Dokument nr 5 for 1991 - 92)

 • Innstilling S nr 155 (1991 - 92) fra Forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvarets virksomhet i 1991.

 • Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning til Stortinget om virksomheten i tiden 1.jan - 31. des 1992 (Dokument nr 5 for 1992 - 93)

 • Innstilling fra utvalget for vurdering og anbefaling vedrørende overføring av Forsvarets forsørgertilleggsordning til administrasjonen for sosiale ytelser(Bakkeutvalget),1975.

 • Innstilling fra utvalget for vurdering av rekruttering og utdanning av personell til Velferdstjenesten (Andersen - utvalget), juli 1976.

 • Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av sammensetning og mandat for et velferdsråd og til evt. endringer i Velferdstjenestens oppgaver og organisasjon (Helle - utvalget), 1979.

 • Innstilling fra utvalget for vurdering av et bedre reisetilbud for de vernepliktige(Frikortutvalget), 1980.

 • Innstilling fra utvalget for vurdering av Forsvarets forhold til spesielle behov fra etniske minoriteter, november 1989.

 • Innstilling fra studiegruppen for feltet personellforvaltning i Forsvarets overkommando (Synnevåg - utvalget), juli 1990. Personellstudien.

 • Innstilling fra arbeidsgruppen for utredning av Personellstudiens anbefalinger innenfor feltene velferd, utdanning og fysisk fostring, voksenopplæring og kvinneinspektørenes funksjoner(Pedersen - utvalget), april 1991.

 • Innstilling fra utvalget til vurdering av Forsvarets øverste ledelse (Sunde - utvalget), april 1991.

 • Innstilling fra en arbeidsgruppe som har vurdert FRM's fremtidige organisasjon og virksomhet, januar 1993.

 • Innstilling fra utvalget for vurdering av personellmessige tiltak og fremtidig personellforvaltningssystem i Forsvaret (Krogsæterutvalget), mars 1993.

 • Utredning fra Ekspertgruppen for selvmordsforebyggende arbeide i Forsvaret, mai 1993.

 • Sluttrapport fra styringsgruppen som har utredet videreutviklingen av voksenopplæringen i Forsvaret (Voksenopplæringsprosjektet), mars 1994.

 • Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av personellets rettigheter i et samordnet flyrutesystem, juni 1994.

 • Innstilling fra utvalget for utredning av hvordan førstegangstjenesten kan gjøres mest mulig effektiv (Effektiviseringsutvalget), juni 1994.

 • St.prp nr 1 (1947 - 48), Forsvarsbudsjettet 1948 - 49 med Budsjettinnst. nr 190 (1947 - 48)

 • St.prp nr 153 (1952 - 53) Befalsopplæring i Forsvaret med Innst S nr 185 (1953 - 54)

 • St.prp nr 1 (1952 - 53), Forsvarsbudsjettet 1953 - 54

 • St.prp nr 131 (1956 - 57) Omorganisering av Forsvarets undervisnings- og velferdskorps med Innst. S nr 288 (1956 - 57)

 • St.prp nr 76 (1961 - 62) Om visse organisasjonsendringer m v i Forsvaret

 • St.prp nr 125 (1968 - 69) Etablering av Forsvarets overkommando. med Innst.S nr 279 (1968 - 69)

 • St.prp nr 115 (1969 - 70) Om organisasjonsendringer m v i Forsvaret med Innst.S nr 273 (1969 - 70).

 • St.prp nr 159 (1976 - 77) Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret.

 • St.prp nr 98 (1991 - 92) Om militær verneplikt og endringer i tjenestetid og tjenestemønster for personell til førstgangstjeneste med Innst S nr 222 (1991 - 92)

 • St.meld nr 16 (1992 - 93) Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1994 - 98 med Innst. S nr 150 (1992 - 93)

 • St.prp nr 1 (1992 - 93) for budsjetterminen 1993, Forsvarsdepartementet, med Innst S nr 222 (1992 - 93)

 • St.meld nr 19 (1992 - 93) Om Forsvarets musikk

 • OT prp nr 50 (1993 - 94) Om endringer i Arbeidsmiljøloven

 • St.prp nr 1 (1993 - 94) for budsjetterminen 1994, Forsvarsdepartementet

 • Brosjyren Forsvarets styringskonsept, Nov 1992

 • TfF undergruppe 571 Direktiv for sosialtjenesten i Forsvaret

 • Forsvarssjefens retningslinjer for Velferdstjenesten i Forsvaret, KtF I /1983, side 22.

 • TfF klasse 5 Personell, Forvaltning av befal

 • Bestemmelser for Feltprestkorpset

 • TfF undergruppe 414 Voksenopplæringen i Forsvaret

 • TfF gruppe 43 Fysisk fostring i Forsvaret

 • Reglement for Tillitsmannsordningen i Forsvaret

 • Personellforvaltning - Sivile i Forsvaret (PSF)

 • Fredsregulativ for Forsvaret, Del I, Tillegg mv til utskrevne vernepliktige mannskaper

 • Fredsregulativ for Forsvaret, Del II, Lønn, tillegg, godtgjøringer mv for befal

 • UD 3 - 1 Veiledning i militært lederskap

 • Velferdsutvalgets fremdrift, Norges Offisersforbund 5. april 1994/1070/94/203.1

 • Innspill til Velferdsutvalgets arbeid, NTL Landsforening 101/Forsvaret 29. april 1994/763/94/224.4

 • Velferdsutvalgets fremdrift, Forsvarets Sivile Tjenestemenns Landsforbund 4. mai 1994/942/94/257.3

 • Velferdstjenestens tilbud til militært og sivilt tilsatt personell, Befalets Fellesorganisasjon 11. juli 1994/662- 2/203

Til forsiden