NOU 1994: 18

Velferd i Forsvaret

Til innholdsfortegnelse

2 Vedlegg 2

Forkortelser som er benyttet i denne NOU

AD

- Administrasjonsdepartementet

A dir

- Arbeidsdirektoratet

Brig N

- Brigaden i Nord - Norge

DK

- Distriktskommsndo

DKN

- Distriktskommando Nord - Norge

DKØ

- Distriktskommando Østlandet

FD

- Forsvarsdepartementet

FK

- Forsvarets kantiner

FK-90

- Forsvarskommisjonen av 1990

FO

- Forsvarets overkommando

FO/P

- Forsvarets overkommando/Personellstaben

FO/PI

- FO/P- Organisasjons- og planavdelingen

FO/PII

- FO/P- Personellforvaltningsavdelingen

FO/PIII

- FO/P- Avdeling for utdanning og fysisk fostring

FO/PIV

- FO/P- Forhandlings-,lønns- og arb.miljøavdelingen

FO/P 8

- FO/P- Velferdstjenesten

FO/P 9

- FO/P- Voksenopplæringskontoret

FO/P10

- FO/P- Feltprosten

FO/P12

- FO/P- Juridisk kontor

FPK

- Feltprestkorpset

FRM

- Forsvarets rekutterings- og mediesenter

FRT

- Forsvarets rasjonaliseringstjeneste

FSJ

- Forsvarssjefen

FSMU

- Forsvarets sentrale miljøutvalg

GIH

- Generalinspektøren for Hæren

GIS

- Generalinspektøren for Sjøforsvaret

GIL

- Generalinspektøren for Luftforsvaret

GIHV

- Generalinspektøren for Heimevernet

HSR

- Høyskolesenteret i Rogaland

HV

- Heimevernet

KAD

- Kommunal - og arbeidsdepartementet

K&V-syst

- Luftforsvarets kontroll- og varslingssystem

KS 1

- Krigsskole - 1. avdeling

KS 2

- Krigsskole - 2. avdeling

KUF

- Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

LK

- Landskonferansen for tillitsvalgte i Forsvaret

LTF

- Landsutvalget for tillitsvalgte

LTF/S

- LTF/sekretariatet

NIF

- Norges idrettsforbund

NIH/F

- Norges idrettshøyskole - Forsvarets institutt

OfF

- Ombudsmannen for Forsvaret

OPL/F

- Organisasjonsplan - fred

OPL/K

- Organisasjonsplan - krig

SK

- Statens kantiner

SOFAKS

- Søk Og Finn Arbeid, Kurs, Skoler

TMO

- Tillitsmannsordningen i Forsvaret

VIU

- Velferd, idrett og undervisning (voksenopplæring)

VO

- Voksenopplæring

VPV

- Vernepliktsverket

VUPIKT

- Velferd, undervisning (voksenopplæring), prestetjeneste, idrett, kantinetjeneste og tillitsmannsordning.

ØR

- Økonomisk rådgivningstjeneste

0 + ordningen

- Avtjening av hele førstegangstjenesten på samme tjenestested, såkalt gjennomgående tjeneste.

Til forsiden