NOU 1997: 1

Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Ved kgl.res. av 29. mars 1996 oppnevnte Regjeringen et utvalg for å utrede ordningene med tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, og komme med forslag til nytt regelverk for tildeling av tilskudd.

Utvalgets arbeid må sees i lys av de granskninger som barne- og ungdomsorganisasjonene har gjennomgått de siste par årene. Det er derfor lagt stor vekt på tilrådningene fra Riksrevisjonen, føringene fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og kravene i det nye økonomireglementet for staten. Videre har utvalget lagt vekt på å redusere bruken av skjønn ved fordelingen, ut fra rettferdighetsbetraktninger.

Forslaget til regelverk som nå legges frem er relativt detaljert og omfattende, og det er preget av ønsket om å skape ro omkring tilskuddsordningene. Det vil få administrative og økonomiske konsekvenser for organisasjonene. Disse forholdene bør vurderes i forbindelse med de fremtidige bevilgningene til tilskuddsordningene.

Det verdifulle mangfoldet i organisasjonene har gjort arbeidet krevende. Samtidig er innstillingen blitt til under tidspress. Både fra departementet og organisasjonene er det uttrykt ønske om at et nytt regelverk snarlig settes i kraft.

Frist for å avgi innstillingen ble opprinnelig satt til 31. oktober 1996. Som forutsatt i mandatet, har utvalget avventet Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport om tilskuddsordnigene for barne- og ungdomsorganisasjonene.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo 10. januar 1997

Mats Stensrud

Øyvind Engh

Lise Kjølsrød

Oddvin Lundanes

Hege Torp

Elsbeth Tronstad

Jarle Tømmerbakke

Vedis Vik

Hans Martin Moxnes

Til forsiden